Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Pozitivita HER2 je přítomna asi u 15 % karcinomů prsu a asi u 15 % karcinomu žaludku (častěji u intestinálního typu).

Herceptin může být podáván intravenózní infuzí a u karcinomu prsu i subkutánní injekcí

Vyšetření HER2/neu může provést kterákoli patologická laboratoř. Má-li být indikována léčba Herceptinem, je nutno vyšetření (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří. Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+.

Herceptin je indikován k léčbě nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu, a to jak v (neo)adjuvantním podání, kdy léčba trvá jeden rok, tak v léčbě pokročilého onemocnění. V léčbě metastatického karcinomu prsu musí léčba pokračovat nejméně do progrese onemocnění, data však ukazují, že léčba blokující receptor HER2 by měla být trvalá. Herceptin je možno kombinovat s chemoterapií, inhibitory aromatázy, výjimečně (pokud nelze podat chemoterapii) v monoterapii.

Herceptin v adjuvantním podání zvyšuje četnost nemocných, které jsou dlouhodobě bez relapsu onemocnění a lze je tedy považovat za vyléčené. Při léčbě nemocných s metastatickým karcinomem prsu je významně prodlouženo celkové přežití, nemocné s HER2-pozitivními nádory léčené Herceptinem nyní přežívají déle než nemocné s HER2-negativními nádory.

U nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení je možno Herceptin kombinovat s 5-fluorouracilem a cisplatinou. Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu s výsledkem IHC 3+ , potvrzeno ISH+.

Herceptin je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu nemocných s karcinomem prsu a karcinomem žaludku s prokázanou HER2-pozitivitou. Úhrada je vázána na podání v některém z komplexních onkologických center, jejich seznam je na www.linkos.cz nebo na www.onconet.cz.

Kam dál pro informace:

Internetové stránky a projekty pro odborníky:

  • Projekt Magister -  sleduje a vyhodnocuje data o počtu a kvalitě histopatologických vyšetření karcinomu prsu v České republice. 
  • Registr Herceptin - klinický registr pacientek s karcinomem prsu
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a EMA

Jsem silná

Subkutánní podání Herceptinu
Herceptin - Mechanismus účinku