Zelboraf (vemurafenib) je tabletový lék patřící do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím mela­nomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Zelboraf cíleně inhibuje mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže.

Zelboraf je tabletový lék a patří do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. 

BRAF protein je klíčovou složkou RAS-RAF intracelulární cesty, která se podílí na růstu buněk a jejich přežití. Mutace, které udržují BRAF protein ve stále aktivní formě, mohou způsobit zvýšenou aktivitu celé signální dráhy, která vede k nekontrolovatelnému růstu a přežívání nádorových buněk. Mutace v proteinu BRAF se objevují asi u 50 % melanomů a asi u 8 % solidních nádorů.

Evropská léková agentura schválila v únoru 2012 monoterapii lékem Zelboraf (vemurafenib) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Přehled pracovišť a kontaktů pro cílenou léčbu metastazujícího melanomu

Sledování bezpečnosti nových lékůTento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.  Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Kam dál pro informace:

Internetové stránky a projekty o přípravku Zelboraf pro odborníky:

  • Zelboraf.com - mezinárodní webové stránky pro onkology a dermatology
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a EMA

Zelboraf

Zelboraf - Mechanismus účinku