V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech. Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline. Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 6 zrušit všechny filtry
A Phase III, Multicenter, Randomized, Placebo-controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Treated Metastatic Breast Cancer
Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III, účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s režimy chemoterapie u pacientů s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu
Cíl studie:

Stanovení klinického benefitu kombinace bevacizumabu a standardní chemoterapie u pacientů bez mozkových metastáz s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu.

A Multicenter, Phase III, Randomized, Placebo-Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Untreated Metastatic Breast Cancer
Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s chemoteraupetickými režimy u pacientů s předtím neléčeným metastatickým karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti chemoterapeutických režimů s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.

A Phase II, Multicenter, Single-Arm, Two-Cohort Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Vismodegib (GDC-0449) in Patients With Advanced Basal Cell Carcinoma
Jednoramenná dvoukohortová multicentrická studie fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem
Cíl studie:

Zhodnotit účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem.

A single arm, open-label, phase II, multicentre study to assess the safety of vismodegib (GDC-0449) in patients with locally advanced or metastatic basal cell carcinoma (BCC)
Otevřená, jednoramenná, multicentrická studie fáze II hodnotící bezpečnost vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem
Cíl studie:

Cílem studie je zhodnocení bezpečnosti vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem.

A Study to Evaluate Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel vs. Placebo + Trastuzumab + Docetaxel in Previously Untreated HER2-positive Metastatic Breast Cancer (CLEOPATRA)
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (CLEOPATRA)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu.

A Study to Compare Subcutaneous Versus Intravenous Administration of Herceptin (Trastuzumab) in Women With HER2-Positive Early Breast Cancer
Studie srovnávající subkutánní a intravenózní podání Herceptinu (trastuzumab) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu
Cíl studie:

Studie zkoumá účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu (v předpřipraveném zařízení) a intravenózního podání v neoadjuvantní-adjuvantní léčbě (v podání před operací a po ní) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu.