V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech. Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline. Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 45 zrušit všechny filtry
A Phase III Multicenter, Open-label Study of Rituximab Alternative Dosing Rate in Patients With Previously Untreated Diffuse Large B-cell or Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma
Multicentrická, otevřená studie fáze III alternativní rychlosti podání rituximabu u pacientů s dříve neléčeným difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky rychlé infúze rituximabu u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem

Advanced Follicular Lymphoma Evaluating the Benefit of Maintenance Therapy With Rituximab (MabThera®) After Induction of Response With Chemotherapy Plus Rituximab in Comparison With no Maintenance Therapy
Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem (MabThera®) po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby

Randomized Intergroup Trial of First Line Treatment for Patients With Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma With a CHOP-Like Chemotherapy Regimen With or Without the Anti-CD20 Antibody Rituximab (IDEC-C2B8)
Randomizovaná meziskupinová studie první linie léčby chemoterapeutickým režimem CHOP s anti-CD20 protilátkou rituximabem (IDEC-C2B8) nebo bez ní u pacientů s difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Srovnání doby do selhání léčby u pacientů s CD20 pozitivním difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem léčeným chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison) s rituximabem nebo bez něho

CHOP Chemotherapy plus Rituximab Compared with CHOP Alone in Elderly Patients with Diffuse Large-B-Cell Lymphoma
CHOP chemoterapie plus rituximab ve srovnání se samotnou CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem
Cíl studie:

Srovnání CHOP chemoterapie plus rituximab versus samotná CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem

Phase III Trial of CHOP Versus CHOP and Chimeric Anti-CD20 Monoclonal Antibody (IDEC-C2B8) in Older Patients With Diffuse Mixed, Diffuse Large Cell and Immunoblastic Large Cell Histology Non-Hodgkin's Lymphoma
Studie fáze II CHOP versus CHOP a chimérická monoklonální anti-CD20 protilátka (IDEC-C2B8) u starších pacientů s nehodgkinským lymfomem se smíšenou difuzní, difúzní velkobuněčnou a imunoblastickou velkobuněčnou histologií
Cíl studie:

Srovnání účinnosti kombinované chemoterapie s rituximabem nebo bez něho v léčbě pacientů s nehodgkinským lymfomem

A Phase III Randomized Trial of CHOP Chemotherapy Plus Rituxan (IDEC-C2B8) Versus CHOP Chemotherapy Alone for Newly Diagnosed, Previously Untreated, Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma
Randomizovaná studie fáze III chemoterapie CHOP + Rituxan (IDEC-C2B8) versus samotná CHOP chemoterapie u nově diagnostikovaného, dosud neléčeného, agresivního nehodgkinského lymfomu
Cíl studie:

Zjistit vliv přidání rituximabu k CHOP na délku přežití do selhání léčby u nově diagnostikovaného, dříve neléčeného, agresivního B-buněčného nehodgkinského lymfomu

Phase III Trial of Combined Immunochemotherapy With Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) Versus Chemotherapy With Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Alone in Patients With Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukaemia
Studie fáze III kombinované imunochemoterapie fludarabinem, cyklofosfamidem a rituximabem (FCR) proti samotné chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem (FC) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií
Cíl studie:

Srovnání vlivu přidání rituximabu k chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem na účinnost léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

A Two Stage Phase Ib Study to Investigate the Pharmocokinetics and Tolerability of Rituximab Subcutaneous Formulation in Pats With Follicular Lymphoma as Part of Maintenance Treatement
Dvoustupňová studie fáze Ib zkoumající farmakokinetiku a tolerabilitu rituximabu podávaného subkutánně jako součást udržovací léčby u pacientů s folikulárním lymfomem
Cíl studie:

Srovnání farmakokinetiky a bezpečnostního profilu subkutánního a intravenózního rituximabu u pacientů s folikulárním lymfomem.

A Two-stage Phase III, International, Multi-center, Randomized, Controlled, Open-label Study to Investigate the Pharmacokinetics, Efficacy and Safety of Rituximab SC in Combination With CHOP or CVP Versus Rituximab IV in Combination With CHOP or CVP in Patients With Previously Untreated Follicular Lymphoma Followed by Maintenance Treatment With Either Rituximab SC or Rituximab IV
Dvoustupňová, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III hodnotící farmakokinetiku, účinnost a bezpečnost sunkutánního rituximabu v kombinaci s CHOP nebo CVP oproti intravenóznímu rituximabu v kombinaci s CHOP nebo CVP u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem a následné udržovací léčby subkutánním nebo intravenózním rituximabem
Cíl studie:

Zhodnocení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti sunkutánního a intravenózního rituximabu u pacientů s dosud neléčeným folikulárním NHL.

An Open-label, Multi-center, Three Arm Randomized Study to Investigate the Safety and Efficacy on Progression-free Survival of RO5072759 + Chlorambucil (GClb) Compared to Rituximab + Chlorambucil (RClb) or Chlorambucil (Clb) Alone in Previously Untreated CLL Patients With Comorbidities.
Otevřená, multicentrická, tříramenná randomizovaná studie zkoumající bezpečnost a účinnost kombinace RO5072759 + chlorambucil (GClb) ve srovnání s režimem rituximab + chlorambucil (RClb) nebo samotným chlorambucilem (Clb) na přežití bez progrese u dříve neléčených pacientů s CLL a komorbiditami
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti obinutuzumabu v kombinaci s chlorambucilem ve srovnání s režimem rituximab + chlorambucil a se samotným chlorambucilem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií

Open Label Study of Avastin in Combination With Platinum-containing Chemotherapy as 1st Line Treatment in Patients With Stage IIIb/IV Non-squamous NSCLC
Otevřená studie Avastinu v kombinaci s chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientů se stádiem IIIb/IV neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s chemoterapeutickými režimy obsahujícím platinu u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic.

Open-label Study of Bevacizumab Maintenance Therapy (AVASTIN®) With or Without Pemetrexed After First-line Chemotherapy With Bevacizumab-cisplatin-pemetrexed in Patients With Advanced, Metastatic or Recurrent Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Otevřená studie udržovací léčby bevacizumabem (AVASTIN®) s nebo bez pemetrexedu po první linii chemoterapie bevacizumab-cisplatina-pemetrexed u pacientů s pokročilým metastatickým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu s nebo bez pemetrexedu jako udržovací léčby u pacientů s pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem.

A Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled, Multicenter Phase III Study Comparing Bevacizumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin / Paclitaxel in Patients With Advanced or Recurrent Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Who Have Not Received Prior Chemotherapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, srovnávající bevacizumab + karboplatina/paklitaxel versus pacebo + karbopaltina/paklitaxel u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu versus placebo v kombinaci s karboplatinou/pkalitaxelem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii.

Randomized Phase II/III Trial of Paclitaxel Plus Carboplatin With or Without Bevacizumab (NSC #704865) in Patients With Advanced Nonsquamous NSCLC
Randomizovaná fáze II/III studie paklitaxel + karboplatina s nebo bez bevacizumabu u pacientů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení toxicity a přežití u pacientů s pokročilým nebo metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic léčených režimem karboplatina + paklitaxel +/- bevacizumab.

An Open-label, Single-arm Study to Describe Glucocorticoid Use in Rheumatoid Arthritis Patients Treated With Tocilizumab in Daily Clinical Practice and to Evaluate Systematic Glucocorticoid Dose Reduction Once Low Disease Activity is Reached (ACT-ALONE)
Otevřená, jednoramenná studie popisující použití glukokortikoidů u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem v denní klinické praxi a hodnotící systematickou redukci dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění (ACT-ALONE)
Cíl studie:

Zhodnocení použití glukokortikoidů v denní klinické praxi a vyhodnocení systematické redukce dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem.