V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech. Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline. Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 25 zrušit všechny filtry
A Phase III Trial of Carboplatin and Paclitaxel Plus Placebo Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent Bevacizumab (NSC # 704865) Followed by Placebo, Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent and Extended Bevacizumab, in Women With Newly Diagnosed, Previously Untreated, Suboptimal Advanced Stage Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal Cancer, or Fallopian Tube Cancer
Studie fáze III, hodnotící podání karboplatiny a paklitaxelu + placebo vs. karboplatina + paklitaxel + souběžný bevacizumab (NSC # 704865) následovaný placebem vs. karboplatina a paklitaxel + souběžný a prodloužený bevacizumab u žen s nově diagnostikovaným, dříve neléčeným, karcinomem vaječníků, primárního karcinomu peritonea nebo vejcovodů v suboptimálním pokročilém stadiu.
Cíl studie:

Srovnání celkového přežití u pacientů ve stádiu III nebo IV epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice léčených karboplatinou a paklitaxelem vs. karboplatina, paklitaxel + souběžný bevacizumab s nebo bez prodlouženého bevacizumabu.

ICON7 - A Randomised, Two-Arm, Multi-Centre Gynaecologic Cancer InterGroup Trial of Adding Bevacizumab to Standard Chemotherapy (Carboplatin and Paclitaxel) in Patients With Epithelial Ovarian Cancer
ICON7 - Randomizovaná, dvouramenná, multicentrická studie Gynaecologic Cancer InterGroup hodnotící přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii (karboplatina + paklitaxel) u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků
Cíl studie:

Srovnání přežití bez progrese a celkového přežití u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií, pobříšnice a tuby léčených režimem karboplatina + paklitaxel vs. karboplatina + paklitaxel + bevacizumab.

A Phase III, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Trial of Carboplatin and Gemcitabine Plus Bevacizumab in Patients With Platinum-sensitive Recurrent Ovary, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Carcinoma
Fáze III, multicentrická, randomizovaná, zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící podávání karboplatiny + gemcitabinu + bevacizumabu u pacientů s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu podávaného v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem u žen s  s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.

AURELIA: A Multi-center, Open-label, Randomised, Two-arm Phase III Trial of the Effect on Progression Free Survival of Bevacizumab Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Patients With Platinum-resistant, Epithelial Ovarian, Fallopian Tube or Primary Peritoneal Cancer
AURELIA: Multicentrická otevřená randomizovaná dvouramenná studie fáze III hodnotící účinek účinek léčby bevacizumab + chemoterapie vs. chemoterapie u nemocných s primárním epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice na dobu přežití bez progrese.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu přidaného k chemoterapii vs. samotná chemoterapie u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice s progresí onemocnění během 6 měsíců léčby platinou.

A Randomised, Multi-centre, Open-label, Phase III Study of Adjuvant Lapatinib, Trastuzumab, Their Sequence and Their Combination in Patients With HER2/ErbB2 Positive Primary Breast Cancer
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící adjuvantní léčbu lapatinibem, trastuzumabem, jejich kombinaci nebo sekvenční (postupné) podání v léčbě HER2/ErbB2 pozitivního primárního karcinomu prsu
Cíl studie:

Srovnání aktivity samotného lapatinibu vs. samotného trastuzumabu vs. trastuzumabu následovaného lapatinibem vs. lapatinibu podávaného konkomitantně s trastuzumabem v adjuvantní léčbě pacientů s ErbB2 karcinomem prsu.

Rituximab Therapy for the Induction of Remission and Tolerance in ANCA-Associated Vasculitis (ITN021AI)
Léčba rituximabem prov indukci remise a tolerance ANCA asociované vaskulitidy
Cíl studie:

Stanovení účinnosti rituximabu v léčbě pacientů s Wegenerovou granulomatózou a mikroskopickou polyangiitidou

A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis Who Have Had an Inadequate Response to Anti-TNFα Therapies
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří měli nedostatečnou odezvu na léčbu anti-TNF.
Cíl studie:

Zjistit, zda je rituximab bezpečný a účinný v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů bez odezvy na léčbu anti-TNF.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of Safety and the Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab Subcutaneous (sc) Versus Placebo sc in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního podávání tociluzumabu vs. subkutánního podávání placeba v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení redukce aktivity onemocnění a bezpečnosti  tocilizumabu v kombinaci s DMARDs u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study Study of the Safety and Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab SC Versus Tocilizumab IV, in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs), in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního vs. intravenózního podávání tociluzumabu v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti subkutánní vs. intravenózní podávání tocilizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A 24 Week Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Withdrawal Trial With a 16 Week Open-label lead-in Phase, and 64 Week Open-label Follow-up, to Evaluate the Effect on Clinical Response and the Safety of Tocilizumab in Patients With Active Polyarticular-course Juvenile Idiopathic Arthritis
24 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná přerušovaná studie, s 16 týdenní otevřenou uvodní fází a 64 týdenní otevřeným pokračováním, hodnotící vliv tocilizumabu na klinickou odpověď a bezpečnost u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, kteří byli nesnášenliví k metotrexátu

A Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Effect of Tocilizumab on Disease Response in Patients With Active Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), With an Open-label Extension to Examine the Long Term Use of Tocilizumab
Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, s otevřenou extenzí zkoumající dlouhodobé užívání tocilizumabu, hodnotící účinnost tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odpověď na NSAIDs a kortikosteroidy

A Multi-center, Randomized, Blinded, Parallel-group Study of the Reduction of Signs and Symptoms During Monotherapy Treatment With Tocilizumab 8 mg/kg Intravenously Versus Adalimumab 40 mg Subcutaneously in Patients With Rheumatoid Arthritis
Multicentrické randomizované zaslepené klinické hodnocení s paralelními skupinami posuzující potlačení známek a symptomů během monoterapie tocilizumabem v dávce 8 mg/kg intravenózně v porovnání s adalimumabem v dávce 40 mg podkožně u pacientů s revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti monoterapie tocilizumabem vs. adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří jsou nesnášenliví k léčbě metotrexátem, nebo u kterých není pokračující léčba metotrexátem vhodná.

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Reduction in Signs and Symptoms During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Anti-TNF Therapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a redukce známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu Anti-TNF
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti s ohledem na redukci známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu Anti-TNF

A Randomized, Double-blind Study of the Effect of Tocilizumab on Reduction in Signs and Symptoms in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to DMARD Therapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie účinnosti tocilizumabu na redukci známek a symptomů u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti, s ohledem na redukci známek a symptomů, při léčbě tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s DMARD u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Reduction in Signs and Symptoms During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a redukce známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se středně těžkou až závažnou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátems s ohledem na redukci známek a symptomů u pacientů se středně těžkou až závažnou revmatoidní artritidou.