V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech. Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline. Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 29 zrušit všechny filtry
Open Label Study of Avastin in Combination With Platinum-containing Chemotherapy as 1st Line Treatment in Patients With Stage IIIb/IV Non-squamous NSCLC
Otevřená studie Avastinu v kombinaci s chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientů se stádiem IIIb/IV neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s chemoterapeutickými režimy obsahujícím platinu u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic.

Open-label Study of Bevacizumab Maintenance Therapy (AVASTIN®) With or Without Pemetrexed After First-line Chemotherapy With Bevacizumab-cisplatin-pemetrexed in Patients With Advanced, Metastatic or Recurrent Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Otevřená studie udržovací léčby bevacizumabem (AVASTIN®) s nebo bez pemetrexedu po první linii chemoterapie bevacizumab-cisplatina-pemetrexed u pacientů s pokročilým metastatickým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu s nebo bez pemetrexedu jako udržovací léčby u pacientů s pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem.

A Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled, Multicenter Phase III Study Comparing Bevacizumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin / Paclitaxel in Patients With Advanced or Recurrent Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Who Have Not Received Prior Chemotherapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, srovnávající bevacizumab + karboplatina/paklitaxel versus pacebo + karbopaltina/paklitaxel u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu versus placebo v kombinaci s karboplatinou/pkalitaxelem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii.

Randomized Phase II/III Trial of Paclitaxel Plus Carboplatin With or Without Bevacizumab (NSC #704865) in Patients With Advanced Nonsquamous NSCLC
Randomizovaná fáze II/III studie paklitaxel + karboplatina s nebo bez bevacizumabu u pacientů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení toxicity a přežití u pacientů s pokročilým nebo metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic léčených režimem karboplatina + paklitaxel +/- bevacizumab.

A Phase III Trial of Carboplatin and Paclitaxel Plus Placebo Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent Bevacizumab (NSC # 704865) Followed by Placebo, Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent and Extended Bevacizumab, in Women With Newly Diagnosed, Previously Untreated, Suboptimal Advanced Stage Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal Cancer, or Fallopian Tube Cancer
Studie fáze III, hodnotící podání karboplatiny a paklitaxelu + placebo vs. karboplatina + paklitaxel + souběžný bevacizumab (NSC # 704865) následovaný placebem vs. karboplatina a paklitaxel + souběžný a prodloužený bevacizumab u žen s nově diagnostikovaným, dříve neléčeným, karcinomem vaječníků, primárního karcinomu peritonea nebo vejcovodů v suboptimálním pokročilém stadiu.
Cíl studie:

Srovnání celkového přežití u pacientů ve stádiu III nebo IV epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice léčených karboplatinou a paklitaxelem vs. karboplatina, paklitaxel + souběžný bevacizumab s nebo bez prodlouženého bevacizumabu.

ICON7 - A Randomised, Two-Arm, Multi-Centre Gynaecologic Cancer InterGroup Trial of Adding Bevacizumab to Standard Chemotherapy (Carboplatin and Paclitaxel) in Patients With Epithelial Ovarian Cancer
ICON7 - Randomizovaná, dvouramenná, multicentrická studie Gynaecologic Cancer InterGroup hodnotící přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii (karboplatina + paklitaxel) u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků
Cíl studie:

Srovnání přežití bez progrese a celkového přežití u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií, pobříšnice a tuby léčených režimem karboplatina + paklitaxel vs. karboplatina + paklitaxel + bevacizumab.

A Phase III, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Trial of Carboplatin and Gemcitabine Plus Bevacizumab in Patients With Platinum-sensitive Recurrent Ovary, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Carcinoma
Fáze III, multicentrická, randomizovaná, zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící podávání karboplatiny + gemcitabinu + bevacizumabu u pacientů s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu podávaného v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem u žen s  s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.

AURELIA: A Multi-center, Open-label, Randomised, Two-arm Phase III Trial of the Effect on Progression Free Survival of Bevacizumab Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Patients With Platinum-resistant, Epithelial Ovarian, Fallopian Tube or Primary Peritoneal Cancer
AURELIA: Multicentrická otevřená randomizovaná dvouramenná studie fáze III hodnotící účinek účinek léčby bevacizumab + chemoterapie vs. chemoterapie u nemocných s primárním epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice na dobu přežití bez progrese.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu přidaného k chemoterapii vs. samotná chemoterapie u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice s progresí onemocnění během 6 měsíců léčby platinou.

A Randomised, Multi-centre, Open-label, Phase III Study of Adjuvant Lapatinib, Trastuzumab, Their Sequence and Their Combination in Patients With HER2/ErbB2 Positive Primary Breast Cancer
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící adjuvantní léčbu lapatinibem, trastuzumabem, jejich kombinaci nebo sekvenční (postupné) podání v léčbě HER2/ErbB2 pozitivního primárního karcinomu prsu
Cíl studie:

Srovnání aktivity samotného lapatinibu vs. samotného trastuzumabu vs. trastuzumabu následovaného lapatinibem vs. lapatinibu podávaného konkomitantně s trastuzumabem v adjuvantní léčbě pacientů s ErbB2 karcinomem prsu.

Rituximab Therapy for the Induction of Remission and Tolerance in ANCA-Associated Vasculitis (ITN021AI)
Léčba rituximabem prov indukci remise a tolerance ANCA asociované vaskulitidy
Cíl studie:

Stanovení účinnosti rituximabu v léčbě pacientů s Wegenerovou granulomatózou a mikroskopickou polyangiitidou

A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis Who Have Had an Inadequate Response to Anti-TNFα Therapies
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří měli nedostatečnou odezvu na léčbu anti-TNF.
Cíl studie:

Zjistit, zda je rituximab bezpečný a účinný v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů bez odezvy na léčbu anti-TNF.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of Safety and the Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab Subcutaneous (sc) Versus Placebo sc in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního podávání tociluzumabu vs. subkutánního podávání placeba v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení redukce aktivity onemocnění a bezpečnosti  tocilizumabu v kombinaci s DMARDs u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study Study of the Safety and Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab SC Versus Tocilizumab IV, in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs), in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního vs. intravenózního podávání tociluzumabu v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti subkutánní vs. intravenózní podávání tocilizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A 24 Week Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Withdrawal Trial With a 16 Week Open-label lead-in Phase, and 64 Week Open-label Follow-up, to Evaluate the Effect on Clinical Response and the Safety of Tocilizumab in Patients With Active Polyarticular-course Juvenile Idiopathic Arthritis
24 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná přerušovaná studie, s 16 týdenní otevřenou uvodní fází a 64 týdenní otevřeným pokračováním, hodnotící vliv tocilizumabu na klinickou odpověď a bezpečnost u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, kteří byli nesnášenliví k metotrexátu

A Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Effect of Tocilizumab on Disease Response in Patients With Active Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), With an Open-label Extension to Examine the Long Term Use of Tocilizumab
Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, s otevřenou extenzí zkoumající dlouhodobé užívání tocilizumabu, hodnotící účinnost tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odpověď na NSAIDs a kortikosteroidy