Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 247 zrušit všechny filtry
Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu

Léčba v trvání 18 měsíců pokračuje, aplikováno celkem 28 cyklů, tolerance výborná, vedlejší účinky nejsou pozorovány.

Diagnóza pacienta:

Pacientka IF ročník 1971; invazivní dukální karcinom, ER - slabá pozitivita 90 %, PR - negativní, ki67 5 %, HER2 negativní

Autoři: MUDr. Vlastimila Čmejlová
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika; metastatický karcinom prsu
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 5. 8. 2014
Kazuistika pacienta se značně pokročilým a diseminovaným karcinomem žaludku léčeným preparátem S-1

Zkušenosti s přípravkem S-1 jsou v populaci českých pacientů dosud velmi limitované. Kazuistika poukazuje na dobrou léčebnou odpověď a minimální toxicitu zvolené léčby a je tak v souladu s výsledky studie FLAGS.

Diagnóza pacienta:

71letý muž, který byl vyšetřován pro bolest v epigastriu; metastatický karcinom žaludku

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D. (jana.katolicka@fnusa.cz ); MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Klíčová slova: chemoterapie; zhoubné nádory žaludku; kazuistika; jaterní metastázy; cisplatina; S-1
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 3, 207 - 209
Invertovaný papilom a jeho ojedinělé formy

Invertovaný papilom a jeho ojedinělé formy

  • Kazuistika z externího zdroje

Autori opisujú problematiku najčastejšieho benígneho nádoru nosovej dutiny a prinosových dutín – invertovaného papilómu. Rozoberajú jeho dia gnostiku a liečbu. Na vybraných kazuistických prípadoch s raritnou malígnou transformáciou zdôrazňujú problematiku dispenzarizácie týchto pacientov v kontexte manažmentu tohto nádorového ochorenia.

Diagnóza pacienta:

Pacient A: Päťdesiatdvaročná žena asi s 1,5- ročnou anamnézou sťaženého dýchania cez nos viac vľavo; histopatologickým vyšetrením potvrdený Schneideriánsky papilóm, ojedinele transformovaný do in situ spinocelulárneho karcinómu
Pacient B: Sedemdesiatsedemročný pacient; histopatologicky zistený invertovaný Schneideriánsky papilóm aj s transformáciou do in situ spinocelulárneho karcinómu

Autoři: MUDr. Gabriela Bugová; Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA; MUDr. Peter Wallenfels; MUDr. Božena Ondrušová; Prof. MUDr. Andrej Hajtman, Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory hlavy a krku; kazuistika; invertovaný papilom; nádorová transformace buněk
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 3, 203 - 206
Renální onkocytom s histologickými náznaky invázie

Aby bolo možné sa dopracovať k správnej dia gnóze je nevyhnutná kvalitná týmová spolupráca patológa a klinika. Renálny onkocytóm by mal byť považovaný skôr za nádor s nízkym malígnym potenciálom ako za nádor bez malígneho potenciálu. Napriek jeho klinicky benígnemu charakteru by na základe hypotézy bolo možné renálny onkocytóm považovať za prekancerózu chromofóbneho karcinómu obličky.

Diagnóza pacienta:

Prípad renálneho onkocytómu s bizardnými bunkami a so známkami invázie do sínusového tukového tkaniva obličky.

Autoři: MUDr. Georgína Kolníková (mudr.kolnikova@gmail.com); Petya Marinová; Viliam Gál; MUDr. Iveta Mečiarová; MUDr. Vladimír Mišanko; Jana Rampalová; Peter Jáni; Mgr. Silvia Orthová; Doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.; MUDr. Michael Caňo
Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny; kazuistika; genetika; imunohistochemické vyšetření; renální onkocytom
Zdroj: Klin Onkol 2014; 27(2): 138–142

Na základe tejto skúsenosti sa domnievame, že paklitaxel, ifosfamid a cisplatina môžu byť nové aktívne látky v liečbe adenokarcinómu rete testis.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 47-ročného pacienta s metastatickým adenokarcinómom rete testis, u ktorého sa dosiahla významná odpoveď štyrmi cyklami kombinácie paklitaxelu, ifosfamidu a cisplatiny.

Autoři: MUDr. Michal Chovanec (michal.chovanec@nou.sk); Doc. MUDr. Michal Mego; MUDr. Zuzana Syčová-Milá; MUDr. Jana Obertová; MUDr. Ján Rajec; MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA; Doc. MUDr. Jozef Mardiak
Klíčová slova: chemoterapie; zhoubné nádory varlat; metastázy; kazuistika; adenokarcinom; rete testis
Zdroj: Klin Onkol 2014; 27(2): 136–137
Hemoragická horečka s renálním syndromem (HFRS) imitující hemolyticko‑uremický syndrom (TTP/HUS) – diferenciálně diagnostický oříšek

S hantavirovými onemocněními se můžeme stále častěji setkávat i v naší republice. Proto je třeba na ně pomýšlet při vývoji typických příznaků (akutní renální selhání, známky zvýšené vaskulární permeability, trombocytopenie s krvácivými komplikacemi, GI příznaky) a pátrat po epidemiologických souvislostech. V diferenciální diagnostice hantavirové infekce může být, zejména v počátku onemocnění, obtížné odlišení od hemolyticko‑uremického syndromu.

Diagnóza pacienta:

Hemoragická horečka s renálním syndromem při infekci hantavirem typu Dobrava, komplikovaný SIRS s orgánovým selháním (ledviny, oběh, respirační systém) a konkomitantní akalkulózní cholecystitidou.

Autoři: MUDr. Jiří Orság; Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; akutní renální selhání; hemolyticko-uremický syndrom
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 1, s. 15-16
Gastrointestinální stromální nádor žaludku s diseminací do kostí

Přestože kostní diseminace GISTů je vzácná a literatura uvádí pouze několik podobných případů, autoři této práce zdůrazňují jejich význam v diferenciální diagnostice podezřelých kostních infiltrací.

Diagnóza pacienta:

Tato práce uvádí případ 62letého muže s GISTem, u kterého po šesti měsících od resekce primárního tumoru žaludku došlo k metastatickému rozsevu nádoru do kostí lebečních, několika žeber a obou sakroilických kloubů.

Autoři: E. Şahin; T. Yetişyiğit; M. Öznur; U. Elboğa
Klíčová slova: metastázy; kazuistika; gastrointestinální stromální tumory; kost
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 1, 56 - 59
Významná protinádorová účinnost imatinibu u c-kit negativního gastrointestinálního stromálního tumoru

Imatinib mesylát je použitelný jako cílená léčba i v případě c‑ kit negativního GIST, nesoucího mutaci v genu PDGFRA.

Diagnóza pacienta:

Případ ženy, u které byl ve věku 26 let diagnostikován v dutině břišní maligní tumor charakteru sarkomu. Pacientka prodělala několik chirurgických zákroků a aplikací chemoterapie, nicméně vše bez efektu. Později byl tumor reklasifikován jako c‑kit negativní GIST a byla u něj prokázána mutace v exonu 12 genu pro PDGFRA

Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Andrea Jurečková; Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; gastrointestinální nádory; gastrointestinální stromální tumory; c‑ kit receptor; PDGF alfa receptor; imatinib mesylát
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 1, 52 - 55
Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Diagnostika a léčba karcinomu prsu vyžadují těsnou interdisciplinární kooperaci. Tento požadavek vnímáme v současné realitě nových poznání a kontinuálního rozšiřování našich znalostí jako „conditio sine qua non“. Stále širší portfolio léčebných možností a cíleně působících látek je velkou nadějí pro absolutní většinu nemocných s touto častou diagnózou. Uvedená kazuistika to jasně potvrzuje.

Diagnóza pacienta:

37letá žena s rezistencí na přechodu horních kvadrantů levého prsu. Při standardním diagnostickém postupu byl verifikován invazivní duktální, středně diferencovaný karcinom, velikosti 38× 40×30 mm. Ve stejnostranné axile byla zjištěna hypoechogenní patologická uzlina a solitární metastáza v dorzálním segmentu pravého laloku jater. Staging uzavřen jako cT2cN-1cM1

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; HER2/neu; karcinom prsu HER2+; pertuzumab; trastuzumab emtansin (T-DM1); Perjeta; subkutánní Herceptin
Zdroj: Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2014, 4, 1, s. 17-20.
Lékové poškození jater. Jsou léky vždy příčinou?

Lékové/toxické postižení jater není vždy definitivní diagnózou. Dokončení diagnostiky je možné často ambulantně. Nutné myslet i na vzácnější případy možného jaterního onemocnění či jaterní toxicity.

Diagnóza pacienta:

Uvedeno několik kazuistik: hepatitida E, hepatitida C, hepatotoxické herbální látky, hepatotoxicita elektronických cigaret

Autoři: MUDr. Václav Hejda
Klíčová slova: hepatitida C; kazuistika; jaterní selhání; hepatotoxicita; hepatitida E; lékové poškození jater
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Hepatitida E, 16. 12. 2013
Syndrom horní duté žíly v onkologii

Syndrom horní duté žíly v onkologii

  • Kazuistika z externího zdroje

Syndróm hornej dutej žily je urgentný stav u onkologických pacientov spôsobený externým útlakom hornej dutej žily najčastejšie pľúcnym karcinómom, lymfómom alebo, zriedkavejšie, trombózou centrálneho venózneho katétra. Stav vyžaduje promptnú liečbu a multidisciplinárnu spoluprácu medzi radiačnými a klinickými onkológmi a intervenčnými rádiológmi.

Diagnóza pacienta:

Případ 1: Sedemdesiat deváťročný pacient s nemalobunkovým karcinómom pľúc vpravo, IIIB štádium
Případ 2: 56-ročná pacientka s novodiagnostikovaným difúznym veľkobunkovým B lymfómom vo IV. štádiu s postihnutím mediastina

Autoři: MUDr. Filip Kohútek (filip.kohutek@gmail.com); MUDr. Igor Litvín; doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.; MUDr. Branislav Bystrický
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika; difuzní velkobuněčný B-lymfom; syndrom horní duté žíly
Zdroj: Klinická onkologie, 26, 2013, 6, 434 - 437
Komplikace s cévním přístupem u diabetika s četnými vaskulárními komplikacemi

Prezetace kazuistik ze 3. bloku přednášek, které zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Diagnóza pacienta:

Pacient č. 1: muž, 64 let; DM 1. typu; diabetická nefropatie, retinopatie; ICHS; HD
Pacient č. 2: muž, 63 let; diabetická nefropatie, DM 2. typu; HD

Autoři: MUDr. Jana Mokrišová; MUDr. Katarína Ročinová
Klíčová slova: kazuistika; transplantace ledvin; Diabetes mellitus (cukrovka); hemodialýza; cévní chirurgie; diabetická noha; diabetická nefropatie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Komplikované putování diabetika v RRT

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací.

Diagnóza pacienta:

Pacient: muž naroz. 1954; DM 2. typu; diabetická nefropatie, retinopatie, sy diab. nohy; HD

Autoři: MUDr. Katarína Nehézová
Klíčová slova: kazuistika; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; hemodialýza; IgA nefropatie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Nevidomý diabetik a peritoneální dialýza

V několika posledních letech dochází k nárůstu nevidomých pacientů vyžadujících dialyzační léčbu. Vyvinutí jednoduchých manuálních pomůcek umožnilo úspěšné, nekomplikované provádění CAPD nezávislé na druhé osobě. Edukace se příliš neliší – nevidomí pacienti ztrátu zraku kompenzují zvýšenou hmatovou pozorností, vnímáním a velkou snahou.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: Žena, 35 let; DM 1. typu; diabetická nefropatie, diabetická retinopatie; po porodu dcery ztráta zraku; PD
Kazuistika č. 2: Muž, 67 let; DM 2. tpu; diabetická nefropatie, diabetická retinopatie; hypertenze; HD

Autoři: MUDr. Nikola Klimešová; Bc. Šárka Albrechtová; MUDr. Martin Havrda; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Klíčová slova: kazuistika; dialýza; Diabetes mellitus (cukrovka); chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
Protrahovaná peritonitida na CAPD po explantaci PD katetru

Klinický syndrom - perzistující, intermitentní, rekurující střevní obstrukce způsobena rozsáhlými adhezemi difuzně hypertrofovaného peritonea. Základ léčby - nutriční podpora, často parenterální výživa. Terapie medikamentózní (protizánětlivé, protifibrotické): kortikosteroidy, tamoxifen, tacrolimus, sirolimus.

Diagnóza pacienta:

Pacient naroz. 1945; cystická degenerace ledvin; hypertenze; chronická renální insuficience; chronické renální selhání

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: kazuistika; dialýza; chronické renální selhání; peritoneální dialýza; hemodialýza
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Nefrologie, 18. 11. 2013
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína