Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 247 zrušit všechny filtry
AL amyloidóza

AL amyloidóza

  • Kazuistika z externího zdroje

Pacientce byla aplikována maximální renoprotektivní terapie – kombinace přímého inhibitoru reninu se sartanem, z další medikace pak kličkové a kalium šetřící diuretikum, inhibitor protonové pumpy, atorvastatin a nízkomolekulární heparin v profylaktické dávce. Z dietních opatření byly doporučeny bílkovinné přídavky a příjem tekutin kolem 1,5 litru za den.

Diagnóza pacienta:

67letá pacientka; biopsie nativních ledvin z důvodu masivní proteinurie (17,8 g/den) bez alterace vylučovacích funkcí ledvin; proteinurie označena jako neselektivní „primární glomerulární abnormalita“. V séru diagnostikována v gama oblasti M linie monoklonálního paraproteinu kvantitativně 3,7 g/l, paraprotein v séru IgG lambda a rovněž v moči prokázány řetězce lambda.

Autoři: MUDr. Michaela Kubišová
Klíčová slova: biopsie; AL amyloidóza; albumin
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2010;8(5): 80-81
Akutní selhání ledvin na podkladě oboustranné trombembolie

Základním předpokladem obnovení funkce ledvin je achování aspoň minimálního nutritivního průtoku ledvinou po uzávěru kmenové tepny, obvykle to znamená, že tepna již byla před uzávěrem stenotická a měla vyvinuté kolaterální řečiště (většinou adrenální a kapsulární větve).

Diagnóza pacienta:

83letý pacient; akutní selhání ledvin na podkladě oboustranné tromboembolie s atypickým nebolestivým průběhem, diagnostikovaný při negativním USG nálezu pomocí dynamické scintigrafie a kontrastního CT vyšetření, u něhož došlo i po několikadenní ischémii k úplné reparaci funkce po rekanalizaci uzávěru pomocí PTA a antikoagulační terapie

Autoři: MUDr. Lenka Benešová
Klíčová slova: akutní renální selhání; tromboembolie
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2010;8(6): 100
První použití bortezomibu při léčbě rezistentní akutní rejekce zprostředkované protilátkami

Protilátkami zprostředkovaná rejekce představuje u nemocných po transplantaci ledviny zásadní problém. V současnosti je tato rejekce pozorována častěji u nemocných, kteří jsou dlouhodobě léčeni dialyzačními metodami a podstupují opakované transplantace, nebo u nemocných s vysokým množstvím protilátek proti panelu leukocytů.

Diagnóza pacienta:

51letá nemocná; chronické renální selhání na podkladě chronické glomerulonefritidy; úspěšně léčená protilátkami zprostředkované rejekce, jež se vyvinula u senzibilizované nemocné po třetí transplantaci kadaverózní ledviny

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Vladimír Hanzal; Mgr. Eva Slimáčková
Klíčová slova: transplantace ledvin; chronické renální selhání; glomerulonefritida; bortezomib; akutní rejekce
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(1): 15-16
ANCA-asociovaná vaskulitida s torpidním průběhem

Nemocná byla léčena veškerou dostupnou terapií, přičemž dlouhodobou remisi navodila až biologická léčba. Z dosavadního průběhu onemocnění lze bohužel předpokládat, že kdykoli může dojít k opětovnému relapsu, který si vyžádá podání reindukční léčby. Nebezpečím u nemocné je i značné riziko infekce, dané jednak trvající imunosupresí, jednak vysokou kumulativní dávkou různých imunosupresiv užívaných v posledních letech, jež zvyšuje i riziko sekundární neoplazie.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky (nar. 1968) s ANCA-asociovanou vaskulitidou s neobyčejně torpidním průběhem, prakticky stálou aktivitou choroby a mmnoha plicními relapsy bezprostředně ohrožujícími život nemocné pneumoragiemi, závažnými infekcemi a respirační insuficiencí.

Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida; vaskulitida
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(2): 30-32
Kalcifylaxe

Kalcifylaxe

  • Kazuistika z externího zdroje

Pokud nefrolog kalcifylaxi nerozpozná či rozpozná pozdě, neboli pokud v diagnostickém a terapeutickém postupu zaváhá a ztratí čas, může to být pro pacienta fatální. Mortalita CUA se udává 50% (někdy i 80%). Příčinou úmrtí je sepse, která má původ v sekundární infekci nekrotické kůže a podkoží.

Diagnóza pacienta:

75 letá pacientka si při obvyklé hemodialýze stěžuje na bolesti v pravém bérci. V pravidelném dialyzačním programu je zařazena od roku 2001 pro selhání ledvin při polycystóze. Léčí se s ischemickou chorobou srdeční s těžkým difuzním postižením koronárního řečiště, prodělala infarkt myokardu. Rentgenogram bérce ukázal výrazné kalcifikace měkkých tkání v dolní polovině bérce, četné defekty měkkých tkání, výrazné cévní arteriální kalcifikace. Skelet intaktní, bez známek osteomyelitidy.

Autoři: MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialýza; kalcifikace
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(2): 29-30
Akutní selhání ledvin „z nejasné příčiny“

I když v našich podmínkách je otrava pavučincem plyšovým velmi vzácná, předložená kasuistika ukazuje, že i v současné době by na ni měl nefrolog v případech nejasného akutního selhání ledvin diferenciálně diagnostiky myslet a cíleně pátrat v předchorobí po požití hub.

Diagnóza pacienta:

24letá pacientka; pokročilé oligoanurické akutní selhání ledvin v důsledku otravy pavučincem plyšovým

Autoři: MUDr. Jiří Vymětal
Klíčová slova: akutní renální selhání; Pavučinec plyšový
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(3): 50-51
Koincidence IgA nefropatie a Fabryho choroby

Koincidence IgA nefropatie a Fabryho choroby

  • Kazuistika z externího zdroje

V kasuistice je ukázána neobvyklá koincidence Fabryho nemoci s IgAN, která je v literatuře popisována velice vzácně. Fabryho nemoc se kromě IgAN může asociovat s některými autoimunitami, jako je SLE či revmatoidní artritida.

Diagnóza pacienta:

Případ 26letého muže, který byl v únoru 2001 hospitalizován na naší klinice pro bolesti hlavy a nově zjištěnou pokročilou renální insuficienci (S-kreatinin 606 μmol/l, urea 21 mmol/l, GF 0,29 ml/s) se smíšeným močovým nálezem (proteinurie 5,6 g/d, erytrocyturie – 25/μl v moči chemicky). Genetická analýza potvrdila diagnózu Fabryho nemoci (mutace v exonu 6 způsobila záměnu aminokyseliny isoleucinu za threonin v pozici I317T).

Autoři: MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho choroba; IgA nefropatie
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(3): 49-50
Protrahovaná peritonitida po explantaci katétru u pacienta s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou

Ukazuje se, že léčba peritonitid by měla být razantní, s cílem rychlého poklesu leukocytů v dialyzátu a rychlého ústupu systémových zánětlivých příznaků. Pokud nedojde k promptnímu účinku při cílené antibiotické terapii, měl by být katétr bez prodlevy odstraněn. Pozornost by měla být upřena ne na zachování peritoneálního katétru, ale na ochranu peritonea a samotného pacienta.

Diagnóza pacienta:

Pacient ve věku 65 let; vaskulární nefroskleróza, v programu peritoneální dialýzy; dle CT subfrenický absces břicha - zdroj infekce katétr; další komorbidity: polyartritická forma revmatoidní artritidy s migrujícími artralgiemi velkých kloubů léčená kortikosteroidy a adenokarcinom prostaty středně až hůře diferencovaný, diagnostikovaný dva měsíce před dále popisovanou komplikací (T2c, bez postižení uzlin), indikovaný k radikální prostatektomii.

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: peritoneální dialýza; hemodialýza; peritonitida; katétr
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(5): 82-84
Nemoc lehkých řetězců (LCDD)

Nemoc lehkých řetězců (LCDD)

  • Kazuistika z externího zdroje

V kasuistice je popsána léčba LCDD pulssy dexamethasonu a při relapsu onemocnění pulsy melfalanu a dexamethasonu. Léčba vedla k remisi nefrotického syndromu a zabránila progresi do selhání ledvin.

Diagnóza pacienta:

Žena, narozená roku 1939 (160 cm, 92…104 kg), s anamnézou arteriální hypertenze od roku 1980 a cholecystektomie, byla v roce 2004 (ve věku 65 let) doporučena k nefrologickému vyšetření pro těžko korigovatelnou hypertenzi. Byl zjištěn nefrotický syndrom s proteinurií 8 g/24 h, s hypalbuminémií 27 g/l, s hypercholesterolémií 6,5 mmol/l, dále anémie s Hb 106 g/l a snížení glomerulární filtrace se sérovou koncentrací kreatininu 199 μmol/l (eGF 0,36 ml/s dle MDRD). Byla provedena renální biopsie s průkazem nemoci lehkých řetězců kappa (LCDD), hodnota volných lehkých řetězců kappa (FLC) byla 276 mg/l.

Autoři: MUDr. Martin Havrda; MUDr. Jana Granátová; MUDr. Evžen Gregora; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Hobzek
Klíčová slova: Nemoc lehkých řetězců (LCDD); dexamethason; melfalan; nefrotický syndrom
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(6): 97-99
Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab

Dlouhé období léčby bylo dovršeno úspěchem v navození dosažené remise onemocnění. K opakované infuzní aplikaci je vhodné zavedení žilního portu. Nutno je však bedlivě monitorovat případné nežádoucí účinky a léčbu pacientovi „tailorovat“. Tímto při měření rozsahu onemocnění lze podávat léčbu tak dlouho, dokud z ní pacient má prospěch. Zvláště u biologické léčby se jeví být parametr dlouhodobé léčitelnosti jako významný ukazatel efektivity léčby.

Diagnóza pacienta:

První příznaky onemocnění u 63letého muže se projevovaly krvácením do stolice, pacientovi byl diagnostikován tumor rektosigmoidea; histologicky byl odečten středně diferencovaný adenokarcinom intestinálního typu, G2, pT3 N1 (3/18) M0.

Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Miloš Pacal
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); cetuximab; irinotekan
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(1): 55–57
Erbitux a léčba karcinomu rekta

Erbitux a léčba karcinomu rekta

  • Kazuistika z externího zdroje

Cetuximab u této pacientky přinesl v léčbě jednoznačně přínos, otázkou je, zda by lepší efekt nebyl dosažen chemobioterapií již od první linie. Rozhodně zajímavé bude stanovení K-ras mutace v nádorovém vzorku. Dle výsledků studií CRYSTAL nebo OPUS by měla pacientka patřit ke skupině s wild type K-ras.

Diagnóza pacienta:

Případ 48leté pacientky s primárně metastatickým a lokálně inoperabilním karcinomem rekta

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková
Klíčová slova: zhoubné nádory rekta; Erbitux; resekce jater; chemobioterapie
Zdroj: Onkologie 2008; 2(2): 128–129
Tamoxifen QT interval

Tamoxifen QT interval

  • Kazuistika z externího zdroje

V hormonální terapii pacientka užívala tamoxifen 20 mg denně. Kazuistika klade důraz na znalost potencionálního rizika tamoxifenu na vznik poruch tvorby vzruchu, zejména pak symptomatické sinusové bradykardie s prodloužením QT intervalu. Upozorňuje na nepostradatelnou součást léčby tamoxifenem, tj. EKG vyšetření, a to jak před zahájením léčby tamoxifenem, tak i v průběhu léčby. Obvyklá doba léčby tamoxifenem při jeho dobré toleranci je až 5 let. Znamená to, že by bylo vhodné provádět kontrolní EKG vyšetření, nebude-li mít pacientka žádné obtíže, alespoň 1× ročně.

Diagnóza pacienta:

56letá pacientka s hormonálně dependentním karcinomem pravého prsu, stadium T2N0M0, grade 3, HER-2 negativní, po pravostranné parciální mastektomii s exenterací uzlin byla hospitalizována v komplexním onkologickém centru za účelem provedení adjuvantní radioterapie na oblast pravé hrudní stěny a spádových lymfatických uzlin.

Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D; MUDr. Peter Priester; MUDr. Miroslav Hodek; Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Prof. MUDr. Stanislav Filip, DrSc., Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; tamoxifen; acitretin; QT interval
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 196–197
Srdeční transplantace u pacientky s maligním tumorem srdce

Pacientka kachektizovala a koncem října 2003, tedy za rok a půl od transplantace, následkem mnohočetných metastáz zemřela.

Diagnóza pacienta:

Osmatřicetiletá žena; přijata v září 2001 s infarktem myokardu dolní stěny do spádové nemocnice; echokardiografické vyšetření ukázalo jednak vlající provázkovité struktury v levé komoře, jednak z koronárního sinusu vyrůstající tumor v pravé síni

Autoři: MUDr. Helena Bedáňová, PhD.; Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.; MUDr Erik Petrikovits; MUDr. Pavel Studeník; MUDr. Jiří Ondrášek; Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.; MUDr. Alžběta Sirotková; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
Klíčová slova: metastázy; transplantace srdce; sarkom; adriamycin
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 193–195
Uzlová struma ako prvý príznak non-Hodgkinovho lymfómu/B-CLL: od ochorenia štítnej žĺazy k ochoreniu krvotvorby

Předpokládá se, že totální tyreoidektomie zlepšuje prognózu pouze u pacientů s lokalizovaným intratyreoideálním onemocněním. Klíčový význam má pooperační chemoterapie v rukou specializovaného hematologa v úzké spolupráci s endokrinologem.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 72leté pacientky s autoimunitní tyreoiditidou, indikována k chirurgickému zákroku pro podezření na nádor vycházející z folikulárního epitelu štítné žlázy. Podrobná revize původního histopatologického nálezu vedla k definitivní diagnóze infiltrace štítné žlázy non-Hodgkinovým B-lymfomem z malých lymfocytů/ chronickou lymfocytární leukémií.

Autoři: Peter Kentoš; Katarína Macháleková; Ľubica Váleková; Mikuláš Pura; Peter Szépe; Jana Fedorová; Peter Vaňuga
Klíčová slova: lymfomy; zhoubné nádory štítné žlázy; štítná žláza; Hashimotova tyreoiditida
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 257–259
Primární intrakraniální lokalizovaného extracerebrální Hodgkinův lymfom u 12letého chlapce

Pacient absolvoval operaci s následnou kombinovanou onkologickou léčbou – chemoterapií a radioterapií na lůžko tumoru. Bylo dosaženo 1. kompletní remise, v době publikace v délce trvání 4 měsíce.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika raritního případu primárního intrakraniálně lokalizovaného extracerebrálního Hodgkinova lymfomu u 12letého chlapce, klinicky a radiologicky připomínající meningeom. Iniciální vyšetření nenašlo žádné známky diseminace onemocnění.

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc (vbajciova@fnbrno.cz)
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom; nodulární skeróza; primární intrakraniální lokalizace; diagnostické problémy; léčebné postupy
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 253–255
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína