Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 264 zrušit všechny filtry
Transplantace ledviny u HIV pozitivního příjemce

Podmínkou transplantace u HIV pozitivních pacientů je negativní HIV replikace, počet CD4+ buněk > 200/mm3 a současně podávaná vysoce aktivní antiretrovirová terapie (HAART). Po transplantaci by nemocní měli být léčeni tacrolimem, MMF a steroidy, neměli by mít indukční imunosupresi s ATG. Tyto podmínky výše uvedený pacient splňoval, a byl proto nefrologem a infekcionistou správně indikován k transplantaci ledviny.

Diagnóza pacienta:

První transplantace ledviny HIV pozitivnímu pacientovi v ČR. Příjemcem ledviny byl 35letý muž, u něhož byla v roce 1999 diagnostikována hepatitida B a v červnu 2006 po atace pyelonefritidy a gonorey byla zjištěna HIV-A2 pozitivita. V září 2008 byla poprvé zaznamenána renální insuficience a od října téhož roku byla nasazena HAART. V dubnu 2009 byla zahájena hemodialyzační léčba, v červnu byla provedena implantace Tenckhoffova katétru a od srpna 2009 byl pacient převeden na peritoneální dialýzu. V červenci loňského roku byl pacient při nulové replikaci HIV po dohodě s infektology a chirurgy zařazen na čekací listinu k transplantaci kadaverózní ledviny, bylo připraveno modifikované imunosupresivní schéma a 11. 2. 2012 byl vyzván k transplantaci.

Autoři: MUDr. Barbora Řepová; MUDr. Janka Slatinská; MUDr. Silvie Rajnochová-Bloudíčková, Ph.D.; MUDr. Světlana Vaňková
Klíčová slova: transplantace; transplantace ledvin; HIV
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2012;10(2): 30-31
Transplantace ledvin zemřelého dárce s trombotickou mikroangiopatií

Dárcem ledvin byl 33letý muž se smrtí mozku, která byla důsledkem rozsáhlého traumatického postižení, včetně poranění mozku a maligního edému mozku. Smrt mozku byla po opakovaném neurologickém vyšetření potvrzena mozkovou angiografií. V anamnéze dárce nebyla žádná zmínku o renálním onemocnění ani o arteriální hypertenzi. Před odběrem byl hemodynamicky stabilní za podpory 1,5 μg/kg/min noradrenalinu.

Diagnóza pacienta:

Protože šlo o mladého dárce s dobrou funkcí ledvin a rozsáhlý histologický se jevil jako potenciálně reverzibilní, obě ledviny byly indikovány k transplantaci. Alokovány byly dvěma příjemcům registrovaným v čekací listině Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

Prvním příjemcem byl 41letý muž s chronickým renálním selháním na podkladě IgA nefropatie.

Pravá ledvina byla transplantována 73letému muži s chronickým renálním selháním v důsledku diabetické nefropatie.

Autoři: MUDr. Vladimír Hanzal
Klíčová slova: transplantace; transplantace ledvin; chronické renální selhání
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2012;10(2): 29-30
Párová výměna ledvin k transplantaci

Párová výměna ledvin k transplantaci

  • Kazuistika z externího zdroje

Transplantace ledviny od žijícího dárce je nejvýhodnější metodou léčby chronického selhání ledvin. Jedním z důvodů je zvýšení dostupnosti transplantací při nedostatku ledvin od zemřelých dárců, další předností těchto transplantací jsou podstatně lepší výsledky v přežívání pacientů a štěpů a další nespornou výhodou je, že takovou transplantaci lze provést preemptivně, tzn. ještě před zahájením dialyzační léčby.

Diagnóza pacienta:

Koncem roku 2011 provedena v IKEM tzv. párová výměna mezi manželskou dvojicí a dvojící matka-syn.

Prvním nemocným ze zúčastněných je J. V., ročník narození 1960, krevní skupina AB Rh poz. Z nefrologické anamnézy: CHRS na podkladě chronické GN, od roku 1990 sledován v nefrologické ambulanci.

Druhým příjemcem je J. S., ročník narození 1984, krevní skupina 0 Rh+. V dětském věku u něj bylo diagnostikováno renální selhání na podkladě bilaterálního vezikoureterálního refluxu.

Protože byly obě dvojice vyšetřovány během období tří měsíců, řešení spočívalo v párové výměně.

Autoři: MUDr. Alena Verflová; Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.; MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS; MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.
Klíčová slova: transplantace; transplantace ledvin; chronické renální selhání
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2012;10(1): 15-16
Kazuistika nemocné s generalizovaným adenokarcinomem tlustého střeva do jater léčené bevacizumabem ve 2. linii

Tento případ dokumentuje dlouhodobou účinnost Avastinu v léčbě generalizovaného adenokarcinomu tlustého střeva, a to v 1. i ve 2. linii.

Diagnóza pacienta:

Případ 52-leté pacientky s karcinomem tlustého střeva, která byla léčena v 1. i ve 2. linii paliativní terapie bevacizumabem. Dle kontrolního CT v 1/2012 po 7 měsících od zahájení paliativní léčby 2. linie je dosaženo úplné regrese metaložisek v obou lalocích jater. Pacientka doposud pokračuje v udržovací léčbě bevacizumabem a je nadále v kompletní remisi.

Autoři: MUDr. Marta Holíková; MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; metastázy; kazuistika; jaterní metastázy; druhá linie léčby
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prezentace a články, 29. 4. 2012
Rychle progredující melanom

Pokud je zjištěna mutace V600E/K pomocí cobas® BRAF V600 4800 testu mutace: Zahájit léčbu vemurafenibem. Po progresi na vemurafenibu/BRAF inhibitoru lze použít lokální léčbu a u vybraných pacientů pokračovat v léčbě vemurafenibem nebo vemurafenibem v kombinaci. U ostatních pacientů imunoterapie +/- lokální léčba. Vždy hledat vhodnou klinickou studii. Odběr tkáně u progredujících pacientů.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 62 letého muže. Od února/března 2011 bolesti v levé části hrudní stěny. Anamnéza melanomu stádia I (1991). Nyní rychle progredující melanom. BRAFV600E mutace potvrzena použitím cobas® 4800 BRAF V600 testu mutace. Léčba vemurafenibem zahájena prostřednictvím programu rozšířeného přístupu 26. května 2011.

Autoři: Igor Puzanov, M.D., M.S.C.I., F.A.C.P.
Klíčová slova: maligní melanom; zhoubné nádory kůže; kazuistika; videoprezentace; BRAF; video-kazuistika; Zelboraf; vemurafenib
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prezentace a články, 24. 4. 2012
Praktické poznámky k oprávněnosti požadavku interdisciplinárního rozhodovacího procesu u karcinomu prsu: 3 kazuistiky

Ani jedna z pacientek v uvedených kasuistikách neprošla mamární komisí, resp. interdisciplinárním rozhodovacím procesem. Ve dvou případech byly pacientky poslány z diagnostického centra přímo k chirurgickému výkonu. V jednom případě navrhl výkon sám onkolog.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1
Žena – 51 let, bez zátěže KP v rodinné anamnéze (RA). Sama si zjistila rychle rostoucí tumor v horním vnitřním kvadrantu levého prsu.  Klasifikace: T2NxM0.
Komentář: před chirurgickým výkonem bylo dosaženo pCR, samotný výkon byl onkologicky bezpečný. Pacientka má zachovaný prs. Kosmetický efekt chirurgického výkonu je výborný.

Kasuistika č. 2
Žena – 41 let, bez zátěže v RA, s nehmatným tumorem v DZQ pravého prsu. Klasifikace: T1bN0M0.
Komentář: původní operační výkon nebyl onkologicky bezpečný. Je patrna absence mamární komise a interdisciplinární kooperace.

Kasuistika č. 3
Žena – 53 let, bez zátěže v RA, dlouhá léta s hormonální antikoncepcí se dostavila na pravidelné skríningové vyšetření. Od počátku roku udávala asymetrii prsů. Klasifikace: T3 N1 M0
Komentář: absence mamární komise v rozhodovacím procesu. Indikace k primární chirurgické léčbě byla mylná.

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; mammografie; vyšetření prsu; mammární komise
Zdroj: Breast Cancer News 2012;2(2): 14-15
Gastrointestinální stromální tumor duodena projevující se akutním krvácením do horního zažívacího traktu a léčený klínovitou resekcí

Předpokládá se, že gastrointestinální stromální tumory (GIST) vznikají z Cajalových intersticiálních buněk nebo jejich prekurzorů a jsou definovány expresí c-kit proteinu (CD117), která je pozitivní v 95% případů. Jedná se o vzácné mezenchymální nádory, které však jsou nejčastějšími mezenchymálními nádory zažívacího traktu.

Diagnóza pacienta:

Případ 66letého pacienta s gastrointestinálním stromálním tumorem třetího oddílu duodena, který se projevoval akutním krvácením do horního zažívacího traktu a byl léčen klínovitou resekcí duodena.

Autoři: O. Ioannidis; F. Iordanidis; T. Fidanis; S. Chatzopoulos; A. Kotronis; G. Paraskevas; A. Konstantara; N. Papadimitriou; A. Makrantonakis; E. Kakoutis
Klíčová slova: krvácení do trávicího traktu; angiografie; duodenum; GIST
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 2, 130 - 134
Avastin v léčbě nemalobuněčné plicní rakoviny

Po 22 měsících léčby s Avastinem bylo dosaženo trvající parciální remise nálezu dle PET/CT trupu, pacient je klinicky zcela bez potíží, neomezen v běžném životě, tedy s velmi dobrou kvalitou života (KS 90 bodů), bez vedlejších nežádoucích účinků Avastinu. Chemoterapie již nemá potenciál pro další prodlužování přežití, je tedy potřebné hledání nových léčebných strategií. Avastin jako inhibitor angiogeneze vede poprvé k prodloužení celkového přežití nad 12 měsíců. Významné prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) umožňuje delší přežití bez zhoršení symptomů.

Diagnóza pacienta:

63letý pacient, hypertonik, celoživotní kuřák, byl na kliniku TRN FN Plzeň přijat pro tumor pravé plíce zjištěný pro bolesti v pravém hemitoraxu. Na základě stážování byla stanovena diagnóza adenokarcinomu pravé plíce s generalizací do obou plic a levé nadledviny, st. IV.

Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Radka Bittenglová
Klíčová slova: bevacizumab; blokáda VEGF; přežití bez progrese; celkové přežití
Zdroj: Onkologie 2010; 4(2): 133-137
Léčba diseminovaného kolorektálního karcinomu

Z uvedené kazuistiky vyplývá, že biologická léčba monoklonálními protilátkami proti VEGF a EGFR v kombinaci s chemoterapií je účinná a pokud je správně indikována a především je-li podána včas, může vést k dlouhodobým a výrazným klinickým výsledkům.

Diagnóza pacienta:

34letý pacient; středně diferencovaný adenokarcinom (s metastázami do 6 kolických uzlin ze 27 vyšetřených). Uzavřeno jako stádium Dukes C (pT3 pN2 MO)

Autoři: MUDr. Radim Němeček; Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Klíčová slova: cílená biologická léčba; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; cetuximab; irinotekan; FOLFIRI; FOLFOX4; XELIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zkušenosti českých lékařů, 1. 3. 2011
Polyomavirová nefropatie

PVAN (BKV) je nejčastější virová příčina ztráty štěpu. Při absenci efektivního antivirotika je klíčový screening BKV replikace. Základem léčby je redukce imunosuprese. Kazuistika prezentovaná v rámci přednášky o aktualitách a nových možnostech léčby a diagnostiky polyomavirové nefropatie, která zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.

Diagnóza pacienta:

53letý muž, chronická glomerulonefritis, Tx od zemřelého dárce 10 měs. od zahájení RRT; marginální dárce, muž, 69 let, DM, hypertenze, Bx: nefroskleroza

Autoři: MUDr. Tomáš Reischig
Klíčová slova: transplantace; polyomavirové nefropatie
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 9. 3. 2012
Antiangiogenní léčba metastatického karcinomu prsu - kasuistiky a přehled současných znalostí působení anti-VEGF a možností její predikce

Anti-VEGF terapie, i přes skepticismus a omezení regulačními úřady USA, zůstává nadále jednou z možností terapie karcinomu prsu. Je potřeba dále prohlubovat preklinické a klinické zkušenosti a definovat podskupiny pacientek s optimálním účinkem této terapie a vlivem na OS. Je rovněž nutné určit, jaké onemocnění léčit anti-VEGF terapií (neoadjuvantní, adjuvantní, metastatické) a s jakým nejúčinnějším chemoterapeutickým režimem (látka, dávka, schéma, délka podávání). Je nezbytný další výzkum a validace prognostických a prediktivních biomarkerů a v neposlední řadě pak dlouho diskutovaná a stále nerealizovaná změna pohledu na uspořádání a hodnocení klinických studií u metastatických onemocnění (zahrnutí parametrů kvality života, skutečný klinický benefit, atd.).

Diagnóza pacienta:

Kazuistiky pěti pacientek; primárně časný karcinom prsu s iniciální léčbou odpovídající aktuálním znalostem a možnostem; po zjištění metastatického postižení byly léčeny dvěma biochemoterapeutickými režimy: kombinací 1 (paclitaxel 90 mg/m2 den 1, 8, 15 à 28 dnů, bevacizumab 10 mg/kg den 1 a 15 à 28 dnů) a kombinací 2 (capecitabin 1 000 mg/m2 2x denně, den 1-14 à 21 dnů, bevacizumab 15 mg/kg den 1 à 21 dnů)

Autoři: MUDr. Marek Sochor; MUDr. Ivo Stankuš; MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; VEGF; paklitaxel; blokáda VEGF
Zdroj: Breast Cancer News 2012;2(1): 27-31
Silikonová lymfadenopatie axily v diferenciální diagnóze

V souvislosti s kauzou nekvalitních implantátů lze zřejmě očekávat nárůst případů silikonové LAP. Nutno podotknout, že je třeba, aby lékař pacientovy obtíže i nálezy správně vyhodnotil a zakomponoval do anamnézy. V jeho rozvaze by neměla chybět intuice a kreativita. Neměl by spoléhat pouze na to, co mu vychrlí rentgen, ultrazvuk či laboratoř.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika č. 1: 59letá žena; histologie (HE) – vyšetřeny 2 lymfatické uzliny s četnými histiocytárními elementy, s objemnou cytoplazmou, přítomny i vícejaderné buňky typu „z cizích těles“; známky malignity nepřítomny; závěr: oboustranná silikonová LAP axily.

Kasuistika č. 2: 39letá žena s významnou rodinnou anamnézou: pro karcinom prsu; potvrzen adenokarcinom propadající nekróze, grading 3. IHC prokázalo agresivní tripple negativní tumor s vysokým indexem Ki-67; nález v uzlině a pseudokapsule shodný s nálezem u 1. kasuistiky

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; kazuistika; silikonová lymfadenopatie
Zdroj: Breast Cancer News 2012;2(1): 25-26
Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice

Thalidomid 100 mg/den stabilizoval mnohočetnou angiomatózu lépe než interferon alfa. Thalidomid 50 mg/den již neudržel stabilitu nemoci. Lenalidomid v dávce 10 mg byl excelentně tolerován, ale tato dávka nedostačovala pro udržení stabilně nízkých hodnot D-dimerů a normální koncentrace hemoglobinu. Kombinace lenalidomidu v dávce 10 mg a thalidomidu v dávce 50 mg stabilizovala stav po dobu 9 měsíců. Při použití thalidomidu a lenalidomidu se sčítá antiangiogenní účinek. Díky odlišnosti nežádoucích účinků obou léků je tolerance této kombinace dobrá.

Diagnóza pacienta:

V popisovaném případě byly postiženy kosti, pleurální i peritoneální dutina a trávicí trubice. Pacient (nar. 1977) dlouhodobě dostává zoledronát, již po druhé dávce zoledronátu vymizely bolesti kostní.

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Miloslava Matýšková; Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Renata Koukalová; MUDr. Lucie Křikavová; Luděk Pour; M. Krejčí; Petr Szturz; L. Zahradová; Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.; M. Moulis; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; MUDr. Čeněk Neumann; MUDr. Milan Navrátil; K. Veselý; Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Jiří Mayer
Klíčová slova: zolendronát; lenalidomid; angiomatosis; thalidomid; interferon alfa; diseminovaná intravaskulární koagulace
Zdroj: Klinická onkologie, 25, 2012, 1, 47 - 62
Léčba pokročilého karcinomu ledvin

Léčba pokročilého karcinomu ledvin

  • Kazuistika z externího zdroje

Případ je v mnohém typický jak pro epidemiologii a klinický průběh, tak i pro možnosti léčby pokročilého karcinomu ledvin.

Zdroj: Atkins MB. Management of advanced renal cancer. Kidney Int 2005;67:2069-2082.

Diagnóza pacienta:

58letý muž, ex-kuřák, byl předán do péče onkologického pracoviště pro nově zjištěné tumorózní tvary na plicích a ledvinách. Iniciálním příznakem byl pokles libida. Pátrání po příčině vedlo ke zjištění nově vzniklé varikokély a následně byly prokázány tumory v obou ledvinách a četné noduly v plicích. Dále byla prokázána trombóza renální žíly tumorem.

Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2005;3(3): 43-45
Zvýšení systémové vaskulární rezistence jako příčina hypertenze indukované CsA

U této pacientky bylo potvrzeno výrazné zvýšení systémové vaskulární rezistence po podání CsA, zvýšení bylo závislé na dávce a zmizelo při dočasném vysazení CsA. Byla vyloučena hyperhydratace. Výše uvedené nálezy dokazují vznik hypertenze navozené CsA v důsledku zvýšení SVR (arteriolární konstrikce), nezávisle na důsledcích retence sodíku.

Zdroj: Wahba IM, Bennett WM. Increased vascular resistance and not salt retention characterized Cyclosporine A-induced hypertension: Report in an anuric patient. Am J Transplant 2007;7:2042–2046.

Diagnóza pacienta:

Autoři popisují vznik cyklosporinem indukované hypertenze u anurické pacientky (nikoli anefrické). Etiologie renálního selhání známa nebyla, šlo o nekuřačku, abstinentku, 6 let v dialyzační léčbě.

Klíčová slova: hypertenze (vysoký krevní tlak); akutní renální selhání
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2007;5(4): 63-64
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína