Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 244 zrušit všechny filtry
ANCA-asociovaná vaskulitida s torpidním průběhem

Nemocná byla léčena veškerou dostupnou terapií, přičemž dlouhodobou remisi navodila až biologická léčba. Z dosavadního průběhu onemocnění lze bohužel předpokládat, že kdykoli může dojít k opětovnému relapsu, který si vyžádá podání reindukční léčby. Nebezpečím u nemocné je i značné riziko infekce, dané jednak trvající imunosupresí, jednak vysokou kumulativní dávkou různých imunosupresiv užívaných v posledních letech, jež zvyšuje i riziko sekundární neoplazie.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky (nar. 1968) s ANCA-asociovanou vaskulitidou s neobyčejně torpidním průběhem, prakticky stálou aktivitou choroby a mmnoha plicními relapsy bezprostředně ohrožujícími život nemocné pneumoragiemi, závažnými infekcemi a respirační insuficiencí.

Autoři: MUDr. Jan Vachek; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klíčová slova: glomerulonefritida; vaskulitida
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(2): 30-32
Kalcifylaxe

Kalcifylaxe

  • Kazuistika z externího zdroje

Pokud nefrolog kalcifylaxi nerozpozná či rozpozná pozdě, neboli pokud v diagnostickém a terapeutickém postupu zaváhá a ztratí čas, může to být pro pacienta fatální. Mortalita CUA se udává 50% (někdy i 80%). Příčinou úmrtí je sepse, která má původ v sekundární infekci nekrotické kůže a podkoží.

Diagnóza pacienta:

75 letá pacientka si při obvyklé hemodialýze stěžuje na bolesti v pravém bérci. V pravidelném dialyzačním programu je zařazena od roku 2001 pro selhání ledvin při polycystóze. Léčí se s ischemickou chorobou srdeční s těžkým difuzním postižením koronárního řečiště, prodělala infarkt myokardu. Rentgenogram bérce ukázal výrazné kalcifikace měkkých tkání v dolní polovině bérce, četné defekty měkkých tkání, výrazné cévní arteriální kalcifikace. Skelet intaktní, bez známek osteomyelitidy.

Autoři: MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.
Klíčová slova: hemodialýza; kalcifikace
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(2): 29-30
Akutní selhání ledvin „z nejasné příčiny“

I když v našich podmínkách je otrava pavučincem plyšovým velmi vzácná, předložená kasuistika ukazuje, že i v současné době by na ni měl nefrolog v případech nejasného akutního selhání ledvin diferenciálně diagnostiky myslet a cíleně pátrat v předchorobí po požití hub.

Diagnóza pacienta:

24letá pacientka; pokročilé oligoanurické akutní selhání ledvin v důsledku otravy pavučincem plyšovým

Autoři: MUDr. Jiří Vymětal
Klíčová slova: akutní renální selhání; Pavučinec plyšový
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(3): 50-51
Koincidence IgA nefropatie a Fabryho choroby

Koincidence IgA nefropatie a Fabryho choroby

  • Kazuistika z externího zdroje

V kasuistice je ukázána neobvyklá koincidence Fabryho nemoci s IgAN, která je v literatuře popisována velice vzácně. Fabryho nemoc se kromě IgAN může asociovat s některými autoimunitami, jako je SLE či revmatoidní artritida.

Diagnóza pacienta:

Případ 26letého muže, který byl v únoru 2001 hospitalizován na naší klinice pro bolesti hlavy a nově zjištěnou pokročilou renální insuficienci (S-kreatinin 606 μmol/l, urea 21 mmol/l, GF 0,29 ml/s) se smíšeným močovým nálezem (proteinurie 5,6 g/d, erytrocyturie – 25/μl v moči chemicky). Genetická analýza potvrdila diagnózu Fabryho nemoci (mutace v exonu 6 způsobila záměnu aminokyseliny isoleucinu za threonin v pozici I317T).

Autoři: MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.
Klíčová slova: Fabryho choroba; IgA nefropatie
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(3): 49-50
Protrahovaná peritonitida po explantaci katétru u pacienta s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou

Ukazuje se, že léčba peritonitid by měla být razantní, s cílem rychlého poklesu leukocytů v dialyzátu a rychlého ústupu systémových zánětlivých příznaků. Pokud nedojde k promptnímu účinku při cílené antibiotické terapii, měl by být katétr bez prodlevy odstraněn. Pozornost by měla být upřena ne na zachování peritoneálního katétru, ale na ochranu peritonea a samotného pacienta.

Diagnóza pacienta:

Pacient ve věku 65 let; vaskulární nefroskleróza, v programu peritoneální dialýzy; dle CT subfrenický absces břicha - zdroj infekce katétr; další komorbidity: polyartritická forma revmatoidní artritidy s migrujícími artralgiemi velkých kloubů léčená kortikosteroidy a adenokarcinom prostaty středně až hůře diferencovaný, diagnostikovaný dva měsíce před dále popisovanou komplikací (T2c, bez postižení uzlin), indikovaný k radikální prostatektomii.

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: peritoneální dialýza; hemodialýza; peritonitida; katétr
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(5): 82-84
Nemoc lehkých řetězců (LCDD)

Nemoc lehkých řetězců (LCDD)

  • Kazuistika z externího zdroje

V kasuistice je popsána léčba LCDD pulssy dexamethasonu a při relapsu onemocnění pulsy melfalanu a dexamethasonu. Léčba vedla k remisi nefrotického syndromu a zabránila progresi do selhání ledvin.

Diagnóza pacienta:

Žena, narozená roku 1939 (160 cm, 92…104 kg), s anamnézou arteriální hypertenze od roku 1980 a cholecystektomie, byla v roce 2004 (ve věku 65 let) doporučena k nefrologickému vyšetření pro těžko korigovatelnou hypertenzi. Byl zjištěn nefrotický syndrom s proteinurií 8 g/24 h, s hypalbuminémií 27 g/l, s hypercholesterolémií 6,5 mmol/l, dále anémie s Hb 106 g/l a snížení glomerulární filtrace se sérovou koncentrací kreatininu 199 μmol/l (eGF 0,36 ml/s dle MDRD). Byla provedena renální biopsie s průkazem nemoci lehkých řetězců kappa (LCDD), hodnota volných lehkých řetězců kappa (FLC) byla 276 mg/l.

Autoři: MUDr. Martin Havrda; MUDr. Jana Granátová; MUDr. Evžen Gregora; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Hobzek
Klíčová slova: Nemoc lehkých řetězců (LCDD); dexamethason; melfalan; nefrotický syndrom
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(6): 97-99
Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab

Dlouhé období léčby bylo dovršeno úspěchem v navození dosažené remise onemocnění. K opakované infuzní aplikaci je vhodné zavedení žilního portu. Nutno je však bedlivě monitorovat případné nežádoucí účinky a léčbu pacientovi „tailorovat“. Tímto při měření rozsahu onemocnění lze podávat léčbu tak dlouho, dokud z ní pacient má prospěch. Zvláště u biologické léčby se jeví být parametr dlouhodobé léčitelnosti jako významný ukazatel efektivity léčby.

Diagnóza pacienta:

První příznaky onemocnění u 63letého muže se projevovaly krvácením do stolice, pacientovi byl diagnostikován tumor rektosigmoidea; histologicky byl odečten středně diferencovaný adenokarcinom intestinálního typu, G2, pT3 N1 (3/18) M0.

Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Miloš Pacal
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); cetuximab; irinotekan
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(1): 55–57
Erbitux a léčba karcinomu rekta

Erbitux a léčba karcinomu rekta

  • Kazuistika z externího zdroje

Cetuximab u této pacientky přinesl v léčbě jednoznačně přínos, otázkou je, zda by lepší efekt nebyl dosažen chemobioterapií již od první linie. Rozhodně zajímavé bude stanovení K-ras mutace v nádorovém vzorku. Dle výsledků studií CRYSTAL nebo OPUS by měla pacientka patřit ke skupině s wild type K-ras.

Diagnóza pacienta:

Případ 48leté pacientky s primárně metastatickým a lokálně inoperabilním karcinomem rekta

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková
Klíčová slova: zhoubné nádory rekta; Erbitux; resekce jater; chemobioterapie
Zdroj: Onkologie 2008; 2(2): 128–129
Tamoxifen QT interval

Tamoxifen QT interval

  • Kazuistika z externího zdroje

V hormonální terapii pacientka užívala tamoxifen 20 mg denně. Kazuistika klade důraz na znalost potencionálního rizika tamoxifenu na vznik poruch tvorby vzruchu, zejména pak symptomatické sinusové bradykardie s prodloužením QT intervalu. Upozorňuje na nepostradatelnou součást léčby tamoxifenem, tj. EKG vyšetření, a to jak před zahájením léčby tamoxifenem, tak i v průběhu léčby. Obvyklá doba léčby tamoxifenem při jeho dobré toleranci je až 5 let. Znamená to, že by bylo vhodné provádět kontrolní EKG vyšetření, nebude-li mít pacientka žádné obtíže, alespoň 1× ročně.

Diagnóza pacienta:

56letá pacientka s hormonálně dependentním karcinomem pravého prsu, stadium T2N0M0, grade 3, HER-2 negativní, po pravostranné parciální mastektomii s exenterací uzlin byla hospitalizována v komplexním onkologickém centru za účelem provedení adjuvantní radioterapie na oblast pravé hrudní stěny a spádových lymfatických uzlin.

Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D; MUDr. Peter Priester; MUDr. Miroslav Hodek; Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Prof. MUDr. Stanislav Filip, DrSc., Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; tamoxifen; acitretin; QT interval
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 196–197
Srdeční transplantace u pacientky s maligním tumorem srdce

Pacientka kachektizovala a koncem října 2003, tedy za rok a půl od transplantace, následkem mnohočetných metastáz zemřela.

Diagnóza pacienta:

Osmatřicetiletá žena; přijata v září 2001 s infarktem myokardu dolní stěny do spádové nemocnice; echokardiografické vyšetření ukázalo jednak vlající provázkovité struktury v levé komoře, jednak z koronárního sinusu vyrůstající tumor v pravé síni

Autoři: MUDr. Helena Bedáňová, PhD.; Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.; MUDr Erik Petrikovits; MUDr. Pavel Studeník; MUDr. Jiří Ondrášek; Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.; MUDr. Alžběta Sirotková; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
Klíčová slova: metastázy; transplantace srdce; sarkom; adriamycin
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 193–195
Uzlová struma ako prvý príznak non-Hodgkinovho lymfómu/B-CLL: od ochorenia štítnej žĺazy k ochoreniu krvotvorby

Předpokládá se, že totální tyreoidektomie zlepšuje prognózu pouze u pacientů s lokalizovaným intratyreoideálním onemocněním. Klíčový význam má pooperační chemoterapie v rukou specializovaného hematologa v úzké spolupráci s endokrinologem.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 72leté pacientky s autoimunitní tyreoiditidou, indikována k chirurgickému zákroku pro podezření na nádor vycházející z folikulárního epitelu štítné žlázy. Podrobná revize původního histopatologického nálezu vedla k definitivní diagnóze infiltrace štítné žlázy non-Hodgkinovým B-lymfomem z malých lymfocytů/ chronickou lymfocytární leukémií.

Autoři: Peter Kentoš; Katarína Macháleková; Ľubica Váleková; Mikuláš Pura; Peter Szépe; Jana Fedorová; Peter Vaňuga
Klíčová slova: lymfomy; zhoubné nádory štítné žlázy; štítná žláza; Hashimotova tyreoiditida
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 257–259
Primární intrakraniální lokalizovaného extracerebrální Hodgkinův lymfom u 12letého chlapce

Pacient absolvoval operaci s následnou kombinovanou onkologickou léčbou – chemoterapií a radioterapií na lůžko tumoru. Bylo dosaženo 1. kompletní remise, v době publikace v délce trvání 4 měsíce.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika raritního případu primárního intrakraniálně lokalizovaného extracerebrálního Hodgkinova lymfomu u 12letého chlapce, klinicky a radiologicky připomínající meningeom. Iniciální vyšetření nenašlo žádné známky diseminace onemocnění.

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc (vbajciova@fnbrno.cz)
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom; nodulární skeróza; primární intrakraniální lokalizace; diagnostické problémy; léčebné postupy
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 253–255
Pokročilý germinální tumor varlete u dospívajícího chlapce

Prognóza je horší a léčba komplikovanější než u lokalizovaného onemocnění diagnostikovaného včas. Pacienta je nutné pečlivě dispenzarizovat, a to hlavně monitorováním koncentrace markerů (jednou měsíčně) a ultrasonografií břicha (jednou za dva měsíce).

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pojednává o 17letém chlapci s dlouhou anamnézou hmatné rezistence levého varlete. Při dalších obtížích, které chlapce přivedly k lékaři, byl zjištěn smíšený germinální tumor varlete, značně pokročilý s mnohočetnými metastázami.

Autoři: MUDr. Michal Zápotocký; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; Doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.
Klíčová slova: nádorové markery; testes; germinální nádor
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 66–67
Prevence osteonekrózy čelistí před onkologickou léčbou

Mechanizmus vzniku osteonekrózy není přesně znám, ale dodržování preventivních opatření před zahájením a v průběhu terapie bisfosfonáty nebo radioterapie dutiny ústní by zcela jistě vedlo ke snížení incidence této nepříjemné komplikace.

Diagnóza pacienta:

2x kazuistika osteonekróza v souvislosti s onkologickou léčbou (47letá pacientka, od roku 2005 léčena pro karcinom prsu; 53letý pacient s generalizovaným Grawitzovým tumorem pravé ledviny)

Autoři: MUDr. Radomír Hodan; MUDr. Maryla Mendreková; MUDr. Josef Gruna; MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.
Klíčová slova: bisfosfonáty; osteonekróza; osteoradionekróza
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 62–65
Karcinom prsu a následné primární zhoubné novotvary v České republice 1976–2005

Průměrná doba mezi nádorem prsu a následujícím nádorem byla 6 let, poměr výskytu synchronních a metachronních nádorů 1 : 5,1. Průměrná doba přežití 10 352 žen s nádory prsu a multiplicitami byla 8,1 roku, z nichž 35,1 % žen přežívalo a 64,9 % zemřelo k 17. 10. 2007.

Diagnóza pacienta:

Kazuistiky: 21 žen s multiplicitami po primárním karcinomu prsu v horním zevním kvadrantu dokládá výskyt pokročilých klinických stadií ve starším i mladším věku včetně kombinací orgánově odlišných VZN.

Autoři: MUDr Edvard Geryk; As. MUDr. Marie Bendová, CSc.; Jiří Kozel
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; vícečetné zhoubné novotvary; věkové a geografické rozložení; topografie, klinická stadia; synchronní a metachronní nádory
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 54–61
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína