Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie. V jednání jsou i další tuzemské časopisy. Knihovna je především rozcestníkem k jinde uveřejněným kasuistikám, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. Knihovna obsahuje odkazy na psané casuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 239 zrušit všechny filtry
Nemoc lehkých řetězců (LCDD)

V kasuistice je popsána léčba LCDD pulssy dexamethasonu a při relapsu onemocnění pulsy melfalanu a dexamethasonu. Léčba vedla k remisi nefrotického syndromu a zabránila progresi do selhání ledvin.

Přesná diagnóza:

Žena, narozená roku 1939 (160 cm, 92…104 kg), s anamnézou arteriální hypertenze od roku 1980 a cholecystektomie, byla v roce 2004 (ve věku 65 let) doporučena k nefrologickému vyšetření pro těžko korigovatelnou hypertenzi. Byl zjištěn nefrotický syndrom s proteinurií 8 g/24 h, s hypalbuminémií 27 g/l, s hypercholesterolémií 6,5 mmol/l, dále anémie s Hb 106 g/l a snížení glomerulární filtrace se sérovou koncentrací kreatininu 199 μmol/l (eGF 0,36 ml/s dle MDRD). Byla provedena renální biopsie s průkazem nemoci lehkých řetězců kappa (LCDD), hodnota volných lehkých řetězců kappa (FLC) byla 276 mg/l.

Autoři: MUDr. Martin Havrda; MUDr. Jana Granátová; MUDr. Evžen Gregora; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Hobzek
Klíčová slova: Nemoc lehkých řetězců (LCDD); dexamethason; melfalan; nefrotický syndrom
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2011;9(6): 97-99
Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab

Dlouhé období léčby bylo dovršeno úspěchem v navození dosažené remise onemocnění. K opakované infuzní aplikaci je vhodné zavedení žilního portu. Nutno je však bedlivě monitorovat případné nežádoucí účinky a léčbu pacientovi „tailorovat“. Tímto při měření rozsahu onemocnění lze podávat léčbu tak dlouho, dokud z ní pacient má prospěch. Zvláště u biologické léčby se jeví být parametr dlouhodobé léčitelnosti jako významný ukazatel efektivity léčby.

Přesná diagnóza:

První příznaky onemocnění u 63letého muže se projevovaly krvácením do stolice, pacientovi byl diagnostikován tumor rektosigmoidea; histologicky byl odečten středně diferencovaný adenokarcinom intestinálního typu, G2, pT3 N1 (3/18) M0.

Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Miloš Pacal
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); cetuximab; irinotekan
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(1): 55–57
Erbitux a léčba karcinomu rekta

Cetuximab u této pacientky přinesl v léčbě jednoznačně přínos, otázkou je, zda by lepší efekt nebyl dosažen chemobioterapií již od první linie. Rozhodně zajímavé bude stanovení K-ras mutace v nádorovém vzorku. Dle výsledků studií CRYSTAL nebo OPUS by měla pacientka patřit ke skupině s wild type K-ras.

Přesná diagnóza:

Případ 48leté pacientky s primárně metastatickým a lokálně inoperabilním karcinomem rekta

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková
Klíčová slova: zhoubné nádory rekta; Erbitux; resekce jater; chemobioterapie
Zdroj: Onkologie 2008; 2(2): 128–129
Tamoxifen QT interval

V hormonální terapii pacientka užívala tamoxifen 20 mg denně. Kazuistika klade důraz na znalost potencionálního rizika tamoxifenu na vznik poruch tvorby vzruchu, zejména pak symptomatické sinusové bradykardie s prodloužením QT intervalu. Upozorňuje na nepostradatelnou součást léčby tamoxifenem, tj. EKG vyšetření, a to jak před zahájením léčby tamoxifenem, tak i v průběhu léčby. Obvyklá doba léčby tamoxifenem při jeho dobré toleranci je až 5 let. Znamená to, že by bylo vhodné provádět kontrolní EKG vyšetření, nebude-li mít pacientka žádné obtíže, alespoň 1× ročně.

Přesná diagnóza:

56letá pacientka s hormonálně dependentním karcinomem pravého prsu, stadium T2N0M0, grade 3, HER-2 negativní, po pravostranné parciální mastektomii s exenterací uzlin byla hospitalizována v komplexním onkologickém centru za účelem provedení adjuvantní radioterapie na oblast pravé hrudní stěny a spádových lymfatických uzlin.

Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D; MUDr. Peter Priester; MUDr. Miroslav Hodek; Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Prof. MUDr. Stanislav Filip, DrSc., Ph.D.
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; tamoxifen; acitretin; QT interval
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 196–197
Srdeční transplantace u pacientky s maligním tumorem srdce

Pacientka kachektizovala a koncem října 2003, tedy za rok a půl od transplantace, následkem mnohočetných metastáz zemřela.

Přesná diagnóza:

Osmatřicetiletá žena; přijata v září 2001 s infarktem myokardu dolní stěny do spádové nemocnice; echokardiografické vyšetření ukázalo jednak vlající provázkovité struktury v levé komoře, jednak z koronárního sinusu vyrůstající tumor v pravé síni

Autoři: MUDr. Helena Bedáňová, PhD.; Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.; MUDr Erik Petrikovits; MUDr. Pavel Studeník; MUDr. Jiří Ondrášek; Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.; MUDr. Alžběta Sirotková; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
Klíčová slova: metastázy; transplantace srdce; sarkom; adriamycin
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(3): 193–195
Uzlová struma ako prvý príznak non-Hodgkinovho lymfómu/B-CLL: od ochorenia štítnej žĺazy k ochoreniu krvotvorby

Předpokládá se, že totální tyreoidektomie zlepšuje prognózu pouze u pacientů s lokalizovaným intratyreoideálním onemocněním. Klíčový význam má pooperační chemoterapie v rukou specializovaného hematologa v úzké spolupráci s endokrinologem.

Přesná diagnóza:

Kazuistika 72leté pacientky s autoimunitní tyreoiditidou, indikována k chirurgickému zákroku pro podezření na nádor vycházející z folikulárního epitelu štítné žlázy. Podrobná revize původního histopatologického nálezu vedla k definitivní diagnóze infiltrace štítné žlázy non-Hodgkinovým B-lymfomem z malých lymfocytů/ chronickou lymfocytární leukémií.

Autoři: Peter Kentoš; Katarína Macháleková; Ľubica Váleková; Mikuláš Pura; Peter Szépe; Jana Fedorová; Peter Vaňuga
Klíčová slova: lymfomy; zhoubné nádory štítné žlázy; štítná žláza; Hashimotova tyreoiditida
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 257–259
Primární intrakraniální lokalizovaného extracerebrální Hodgkinův lymfom u 12letého chlapce

Pacient absolvoval operaci s následnou kombinovanou onkologickou léčbou – chemoterapií a radioterapií na lůžko tumoru. Bylo dosaženo 1. kompletní remise, v době publikace v délce trvání 4 měsíce.

Přesná diagnóza:

Kazuistika raritního případu primárního intrakraniálně lokalizovaného extracerebrálního Hodgkinova lymfomu u 12letého chlapce, klinicky a radiologicky připomínající meningeom. Iniciální vyšetření nenašlo žádné známky diseminace onemocnění.

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc (vbajciova@fnbrno.cz)
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom; nodulární skeróza; primární intrakraniální lokalizace; diagnostické problémy; léčebné postupy
Zdroj: Onkologie, 2008; 2(4): 253–255
Pokročilý germinální tumor varlete u dospívajícího chlapce

Prognóza je horší a léčba komplikovanější než u lokalizovaného onemocnění diagnostikovaného včas. Pacienta je nutné pečlivě dispenzarizovat, a to hlavně monitorováním koncentrace markerů (jednou měsíčně) a ultrasonografií břicha (jednou za dva měsíce).

Přesná diagnóza:

Kazuistika pojednává o 17letém chlapci s dlouhou anamnézou hmatné rezistence levého varlete. Při dalších obtížích, které chlapce přivedly k lékaři, byl zjištěn smíšený germinální tumor varlete, značně pokročilý s mnohočetnými metastázami.

Autoři: MUDr. Michal Zápotocký; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; Doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.
Klíčová slova: nádorové markery; testes; germinální nádor
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 66–67
Prevence osteonekrózy čelistí před onkologickou léčbou

Mechanizmus vzniku osteonekrózy není přesně znám, ale dodržování preventivních opatření před zahájením a v průběhu terapie bisfosfonáty nebo radioterapie dutiny ústní by zcela jistě vedlo ke snížení incidence této nepříjemné komplikace.

Přesná diagnóza:

2x kazuistika osteonekróza v souvislosti s onkologickou léčbou (47letá pacientka, od roku 2005 léčena pro karcinom prsu; 53letý pacient s generalizovaným Grawitzovým tumorem pravé ledviny)

Autoři: MUDr. Radomír Hodan; MUDr. Maryla Mendreková; MUDr. Josef Gruna; MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.
Klíčová slova: bisfosfonáty; osteonekróza; osteoradionekróza
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 62–65
Karcinom prsu a následné primární zhoubné novotvary v České republice 1976–2005

Průměrná doba mezi nádorem prsu a následujícím nádorem byla 6 let, poměr výskytu synchronních a metachronních nádorů 1 : 5,1. Průměrná doba přežití 10 352 žen s nádory prsu a multiplicitami byla 8,1 roku, z nichž 35,1 % žen přežívalo a 64,9 % zemřelo k 17. 10. 2007.

Přesná diagnóza:

Kazuistiky: 21 žen s multiplicitami po primárním karcinomu prsu v horním zevním kvadrantu dokládá výskyt pokročilých klinických stadií ve starším i mladším věku včetně kombinací orgánově odlišných VZN.

Autoři: MUDr Edvard Geryk; As. MUDr. Marie Bendová, CSc.; Jiří Kozel
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; vícečetné zhoubné novotvary; věkové a geografické rozložení; topografie, klinická stadia; synchronní a metachronní nádory
Zdroj: Onkologie 2009; 3(1): 54–61
Metastáza karcinomu prsu v rektu

Průběh onemocnění u 52leté ženy, u které byl diagnostikován lobulární infiltrující karcinom pravého prsu. Po ablaci prsu byla podána adjuvantní chemoterapie, nemocná byla dále sledována, po dvou letech byla provedena plastická úprava pravého prsu s rekonstrukcí. Po sedmi letech byl zjištěn metastatický proces v kostech. V průběhu léčby metastatického kostního postižení byla zjištěna progrese v oblasti rekta. Klinický obraz metastatického procesu imitoval primární nádor rekta. Histologicky verifikováno jako metastatický proces karcinomu prsu.

Přesná diagnóza:

K projevům a prokázání metastázy rekta dochází až za 8,1 let. Otázkou také může být úvaha o tom, jak by asi onemocnění probíhalo a reagovalo, kdyby bylo možno využít dnes tak významně účinné biologické terapie.

Autoři: MUDr. Vlastislav Šrámek
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu; lobulární karcinom prsu; metastatický karcinom rekta
Zdroj: Onkologie 2009; 3(2): 125–126
Efekt neoadjuvantně podaného Herceptinu® (trastuzumabu) u pacientky s karcinomem prsu s vysokou růstovou aktivitou

Neoadjuvantní léčba může příznivě ovlivnit cirkulující nádorové buňky, její efekt na nádor lze dobře dokumentovat zobrazovacími metodami a procento lokálních rekurencí je jen nepatrně vyšší než při variantě operace + adjuvance (JNCI Journal of the National Cancer Institute 2005; 97(3): 188–194). Možnost zařadit do neoadjuvantní léčby Herceptin výrazně zvyšuje možnost na dosažení pCR.

Přesná diagnóza:

30letá pacientka; V levé axile jedna suspektní infiltrovaná uzlina. Provedená biopsie prokázala invazivní duktální karcinom grade 3 (G3), estrogenní receptory (ER) negativní, progesteronové receptory (PR) negativní, HER2 – IHC 3+ a KI 67 70 %. Stagingová vyšetření byla negativní, nádorové markery taktéž. Nádor byl klasifikován jako T2 N1 M0, klinické stadium IIA. Nález byl hodnocen jako operabilní. Overexprese genu HER-2 neu byla prokázána fluorescenční in situ hybridizací (FISH).

Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Klíčová slova: trastuzumab; karcinom prsu HER2+; neoadjuvantní chemoterapie; patologická kompletní remise
Zdroj: Onkologie 2009; 3(3): 190–192
Avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní u pacientky s difuzním velkobuněčným B-lymfomem léčeným vysokodávkovanou imunochemoterapií

Upřednostněn konzervativní postup před operačním řešením a dokončení léčby lymfomu bez dalšího použití kortikosteroidů. Tento postup vedl k PET-negativní remisi lymfomu a zároveň nezhoršil nález v oblasti postižené AVN.

Přesná diagnóza:

Pacientka ve věku 28 let; CT plic a mediastina s intravenózní aplikací kontrastní látky. Toto vyšetření odhalilo tumor mediastina velikosti 10 × 6 × 10 cm s útlakem horní duté žíly. Histologický nález odebrané tkáně odhalil diagnózu ne-hodgkinova lymfomu, podtyp primárně mediastinální DLBCL, CD20 pozitivní s vysokou proliferační aktivitou hodnocenou pomocí imunohistochemického barvení (Ki67 80 %). Klinické stadium bylo ohodnoceno jako IIA dle AnnArbor klasifikace a rizikové skóre vypočítáno dle IPI bylo 1.

Autoři: MUDr. Zuzana Kubová; MUDr. Antonín Hluší; Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jan Špička; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, PhD.; Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc
Klíčová slova: avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní; difuzní velkobuněčný B-lymfom; kortikoidy
Zdroj: Onkologie 2009; 3(4): 254–257
Toxoplazmová infekce centrálního nervového systému u nemocné v dlouhodobé remisi Hodgkinova lymfomu

Neobvyklá manifestace toxoplazmové infekce CNS téměř pět let po úspěšné léčbě Hodgkinova lymfomu, která navodila jeho kompletní remisi. Avšak i přes dlouhodobou absenci aktivního lymfoproliferativního onemocnění a časový odstup od protinádorové léčby nedošlo k úplné normalizaci buněčné imunity, a tak se mohla u nemocné reaktivovat neočekávaná, obtížně dia gnostikovatelná oportunní infekce T. gondii.

Přesná diagnóza:

Případ 45leté ženy s prodělaným Hodgkinovým lymfomem, 5 let v remisi po primární léčbě chemoterapií a radioterapií. Zdá se, že ani po této době se imunitní systém úplně nerestituoval a u pacientky byla diagnostikována aktivní toxoplazmová infekce s ne zcela typickými příznaky. Ta byla úspěšně přeléčena intenzivní antitoxoplazmovou terapií.

Autoři: MUDr. Peter Turcsányi; MUDr. Vít Procházka; MUDr. Renata Urbanová; Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Luděk Raida, PhD.
Klíčová slova: toxoplazmóza; Hodgkinův lymfom; imunitní systém; polymerázová řetězová reakce; serologie
Zdroj: Onkologie 2009; 3(4): 251–253
Raritný prípad mezenteriálnej fibromatózy

Léčbou první volby je radikální resekce s následnou dispenzarizací na onkochirurgické ambulanci, neboť jde o onemocnění s vysokým rizikem rekurence. O tom, že se nejedná o onemocnění banální svědčí fakt, že až v 6 % případů vede ke smrti.

Přesná diagnóza:

82letý pacient; histopatologické vyšetření: útvar velikosti 74 × 65 × 47 mm rostoucí  převážně v tukové tkáni mesenteria, v části však zasahoval do stěny tenkého střeva, kde se dostával do kontaktu se sliznicí

Autoři: Peter Kružliak; Dušan Mištuna; Katarína Macháleková
Klíčová slova: intraabdominální fibromatóza; mezenteriální fibromatóza; Gardnerův syndrom; imunohistochemické vyšetření; gastrointestinální stromální tumory
Zdroj: Onkologie 2009; 3(6): 362–364
  • Štítky: kazuistika; video-kazuistika
  • Terapeutické oblasti: Hemato-Onkologie; Nefrologie; Onkologie solidních nádorů; Revmatologie; Transplantační medicína