Multidisciplinární léčebný přístup je základem současné onkologické léčby a za rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, je zodpovědný pracovní tým.

Zdroj: PETRUŽELKA, LUBOŠ. Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 3. Obsah čísla

Mezioborová spolupráce představuje základní podmínku pro kvalitu a optimalizaci péče o nemocné. Společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Doporučené postupy a protokoly nemohou nahradit diskusi a společné rozhodnutí specialistů. Multidisciplinární rozhodnutí nenahrazuje zodpovědnost každého specialisty v jednotlivých etapách léčby a nemocný neztrácí „svého“ lékaře. Multidisciplinární přístup není proto v nesouladu s konceptem personalizované (adresné) onkologické péče, která vychází z filosofi e jedinečnosti každého pacienta. Péče o nemocné s karcinomem prsu je jedním z modelových příkladů mezioborového přístupu. Mezioborový tým může být flexibilní. Klíčovými odborníky jsou chirurg, onkolog, radiační onkolog, radiolog, patolog, event. další specialisté. V řadě vyspělých evropských zemí rozhodnutí komise ohledně každého pacienta evidují a to pak slouží jako podklad pro úhradu léčby ze strany plátce, včetně odůvodněného odklonu od standardního postupu.

Mezioborová spolupráce v onkologii znamená:

 • Zkvalitnění konsistence, kontinuity, koordinace a efektivity onkologické péče;
 • Zlepšení vzájemné komunikace mezi odborníky a kvality mezioborových vztahů;
 • Dosažení lepších klinických výsledků;
 • Zvýšení dostupnosti klinických studií;
 • Zkrácení časové prodlevy mezi experimentálním a klinickým výzkumem a aplikací nových postupů v klinické praxi;
 • Pozitivní psychologický efekt na nemocné;
 • Edukační příležitost v rámci vzdělávacího procesu.

O důležitosti, jaká je multidisciplinárnímu přístupu v poslední době přikládána také v ČR, svědčí i nová tradice mezioborových onkologických kolokvií PragueONCO, jehož 3. ročník se bude konat opět v Praze v termínu 26. – 27. ledna 2012.

Zdroj: PETRUŽELKA, LUBOŠ. Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 3.

Další články

 1. Rakovina prsu u mladých žen

  31. 1. 2010 -

  2. dubna 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF a VFN Praha. Hlavními tématy byly rakovina prsu u mladých žen a projekt Eva 35.

 2. Co by měla vědět žena s rakovinou prsu, návod pro pacientky

  31. 1. 2010 -

  4. března 2009 byly hosty rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. z onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a MUDr. Mgr. Jolana Těšínová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Pořad se zabýval rakovinou prsu a právy pacientek.

 3. Screening v onkologii interdisciplinární spolupráce

  31. 1. 2010 -

  21. dubna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a děložního čípku. Pořad se zabýval screening v onkologii a mezioborovou spoluprácí v lékařství.