Co je Personalizovaná zdravotní péče?

Ve společnosti Roche věříme, že personalizovaná zdravotní péče (Personalised Health Care, PHC) dokáže proměnit životy pacientů tím, že jim poskytne péči šitou na míru a napomůže tak rychlejší a účinnější prevenci, diagnóze a léčbě.1

Díky technologickému pokroku, novým možnostem diagnostiky a rostoucímu počtu léků vyvíjených pro specifické skupiny pacientů roste i úroveň personalizované zdravotní péče.1,2

Dříve byli pacienti s určitým onemocněním léčeni stejnými léky a lékaři nevěděli, proč u některých pacientů léky zabírají lépe než u jiných. Například v onkologii se nádorová onemocnění dříve dělila pouze na základě toho, který orgán postihují, např. nádory plic, prsu nebo jater.3,4 Většina pacientů s určitým typem nádoru byla léčena chemoterapií, která nejvíce poškozuje rychle rostoucí buňky v lidském těle, což jsou zejména nádorové buňky.1,2,3,4

„Je důležitější vědět, jaký druh člověka má dané onemocnění, než jaký druh nemoci má člověk.“ (Hippocrates)

V poslední době se začali vědci zabývat tím, jak využít znalost molekulární podstaty onemocnění k lepší diagnostice a cílené léčbě nemocí. Dnes víme, že rakovina není jedna nemoc, ale výsledek nespočetných poškození DNA. Přístup k léčbě nádorových onemocnění se tak začal zásadně měnit. Lékaři dokážou rozpoznat klíčové poškození nádorové DNA (genomu nádoru) a díky tomu mohou lépe předvídat, jak pacient zareaguje na danou léčbu. Pomocí sofistikovaných testů a nástrojů je možné přesně diagnostikovat některá dědičná onemocnění, ale i některá onemocnění vzniklá poškozením DNA v průběhu života a vyvinout cílenou léčbu.3,4,5 Naše poznání v oblasti medicíny neustále roste a u některých onemocnění (např. u Alzheimerovy choroby) teprve začínáme lépe rozumět tomu, čím jsou způsobena.6

S nástupem digitálních technologií je možné čím dál lépe přizpůsobovat léčbu konkrétnímu pacientovi nebo malé skupině pacientů. Dnes máme k dispozici mnohem více informací, které nám pomáhají zjišťovat, jak se daná onemocnění projevují u různých pacientů a jaký mají vliv na jejich každodenní život. To spolu s hlubším pochopením molekulární podstaty onemocnění a novými možnostmi diagnostiky přinese zásadní změny ve vývoji léků, jejich schvalování i úhradě, ale také to bude mít významný vliv na rozhodování pacientů a jejich lékařů o tom, zda, kdy a jak léčit určité onemocnění.1,5

 

Úroveň personalizace v onkologii7,8

     DŘÍVE1,2

 • Dělení nemocí na základě toho, kterou část těla postihují
 • Metoda pokus-omyl
 • Jednotná léčba pro všechny
 • Papírová dokumentace

     DNES1,3,4,5

 • Pochopení molekulární podstaty onemocnění
 • Neustálé učení se ze zkušeností a diagnóz konkrétních pacientů 
 • Možnost přizpůsobení léčby konkrétním potřebám pacienta
 • Sdílení poznatků mezi lékaři a vědci v digitalizované podobě 

Personalizace zdravotní péče je klíčovou strategií společnosti Roche

Zaměřujeme se na technologie, které posouvají personalizaci zdravotní péče kupředu. 

Více o strategii společnosti Roche v oblasti personalizované péče

 

 

Jaké změny přináší personalizovaná zdravotní péče pro lékaře, pacienty a společnost?

Lékaři

Personalizovaná zdravotní péče přináší větší jistotu při rozhodování o vhodné léčbě a lepší výsledky pro pacienty. Zároveň pomáhá lékařům lépe se vyznat v čím dál složitějším spektru možností léčby.1,4,9

Pacienti

Personalizovaná zdravotní péče prodlužuje život a zvyšuje jeho kvalitu. To znamená méně zbytečné léčby, méně nežádoucích účinků a souvisejících nákladů díky chytřejšímu rozhodování o tom, zda, kdy a jakým způsobem pacienta léčit. To přináší pacientovi větší klid v duši a vyšší pravděpodobnost úspěchu léčby.1,4,5

Společnost

Personalizovaná zdravotní péče znamená pro společnost efektivnější využívání finančních prostředků v systému zdravotní péče, vyšší procento vyléčených pacientů a nižší zátěž způsobenou onemocněním.1,10

 

 

Personalizovaná zdravotní péče a cílená léčba rakoviny

Cílená léčba spočívá v zacílení terapie na konkrétní onemocnění na základě jeho molekulární podstaty.2,8  Pomocí speciálních diagnostických testů lze detekovat biomarkery, které nás informují o poškození DNA nebo o jeho projevech v nádorové tkáni. Například v minulosti byl nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) diagnostikován jako jedno onemocnění.Dnes však víme, že při vzniku tohoto nádoru mohou hrát roli nejrůznější změny genetické informace. Detekce biomarkerů pomocí speciálních diagnostických testů nám tak umožní lépe zacílit léčbu, aby měla pro pacienta co největší přínos.3,5

 

Nemoci, které dnes umíme ve společnosti Roche v ČR léčit pomocí personalizované zdravotní péče:

 • Metastatický melanom – přibližně 50 % pacientů má mutaci genu BRAF11 
 • Metastatický karcinom prsu – přibližně 16 % pacientů má amplifikaci genu a/nebo zvýšenou expresi HER212
 • Metastatický karcinom žaludku – přibližně 22 % pacientů má amplifikaci genu a/nebo zvýšenou expresi HER213
 • Nemalobuněčný karcinom plic – přibližně 12,3 % pacientů má mutaci genu EGFR a okolo 3,2 % pacientů má přestavbu genu ALK14

 

Více o genomice a personalizované léčbě nádorových onemocnění

 

Reference:

1 Personalized Medicine Coalition, What Is Personalized Medicine? http://www.personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMC-Corporate/file/pmc_age_of_pmc_factsheet.pdf (přístup červenec 2018)
2 Frampton GM et al, Development and validation of a clinical cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing, Nat Biotech. 2013 Nov;31(11):1023–33
3 Stratton MR, Journeys into the genome of cancer cells, EMBO Mol Med. 2013 Feb;5(2):169-72
4 Pao L et al, New driver mutations in non-small-cell lung cancer, Lancet Oncol 2011; 12: 175–80
5 Dancey JE et al, The Genetic Basis for Cancer Treatment Decisions, Cell. 2012 Feb 3;148(3):409-20
6 Bondi W et al, Alzheimer’s Disease: Past, Present, and Future, J Int Neuropsychol Soc. 2017 Oct;23(9-10):818-831
7 MD Aderson Cancer Center, Personalized Cancer Therapy https://pct.mdanderson.org/ (přístup duben 2018)
8 NIH, How cancer arises, https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer (přístup březen 2018)
9 Buffery D, Am Health Drug Benefits. 2016 Jun;9(4):233-8
10 Haslem DS et al, A Retrospective Analysis of Precision Medicine Outcomes in Patients With Advanced Cancer Reveals Improved Progression-Free Survival Without Increased Health Care Costs, J Oncol Pract. 2017 Feb;13(2):e108-e119
11 Harapátová E, Maligní melanom s BRAF mutací a možnosti jeho léčb, Klin Farmakol Farm 2015; 29(2): 65–68
12 Büchler T et al, Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu, Klin Farmakol Farm 2015; 29(1): 8–12
13 Jurečková A et al, Cílená léčba u pokročilého karcinomu žaludku – novinky v léčbě karcinomu žaludku, Onkologie 2012; 6(1): 24–27
14 Ryška A, Molekulární diagnostika u karcinomu plic pod drobnohledem, Medical Tribune, 2017, https://www.tribune.cz/clanek/42493 (přístup duben 2018)

 

CZ/ONCO/0318/0033