Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. se narodil 3. 8. 1970 v Liberci. Po maturitě na gymnáziu v Liberci studoval v letech 1988–1994 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již během studia na lékařské fakultě začal pracovat na Fingerlandově ústavu patologie a po promoci nastoupil na tento ústav jako lékař. V roce 1997 složil atestaci I. stupně a v roce 2000 atestaci II. stupně (obě z patologické anatomie). V roce 2001 úspěšně ukončil postgraduální studium obhajobou dizertační práce „Vztah kapilární neovaskularizace k metastatické potenci a prognóze u karcinomu prsu“. V r. 2003 obhájil habilitační práci na téma „Aspirační cytologie štítné žlázy“ a dne 1. 11. 2003 byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem v oboru patologie. V letech 2003 - 2010 vykonával na Lékařské fakultě v Hradci Králové funkci proděkana pro výuku 1.–3. ročníku. 1. 10. 2006 se stal přednostou Fingerlandova ústavu patologie a 16. dubna 2007 byl jmenován profesorem v oboru patologie. Od počátku své profesní kariéry se profesor Ryška specializuje na problematiku cytologie, zejména tenkojehlové cytologie prsu, slinných žláz a štítné žlázy a oblast bioptické diagnostiky nádorů prsu a štítné žlázy.

Vedle pedagogické a klinické činnosti byl profesor Ryška hlavním řešitelem či spoluřešitelem 12 grantů a výzkumných projektů (IGA MZ ČR, FRVŠ, GA UK). Dále je autorem rozsáhlé řady prací v odborných časopisech a mnoha sdělení na českých i mezinárodních sjezdech a seminářích. V roce 2000 byla prof. Ryškovi udělena Fingerlandova cena za nejlepší práci s morfologickou tematikou u autora do 35 let a v roce 2003 Hlavova cena Společnosti českých patologů. Je autorem a spoluautorem celkem 118 prací (abstrakta nezahrnuta) v odborných periodicích, z toho 67 v časopisech s IF. Je autorem či spoluautorem celkem 137 přednášek a posterů v ČR a zahraničí.

Od roku 2005 je prof. Ryška prezidentem české divize International Academy of Pathology a od roku 2008 předsedou výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP. Je členem International Academy of Cytology, Společnosti klinické cytologie ČLS JEP, výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, členem předsednictva České lékařské společnosti JEP, členem vědeckých rad LF UK v Hradci Králové a LF UP v Olomouci. Dále je associate editorem Virchows Archiv, členem redakční rady časopisu Česko-slovenská patologie a soudní lékařství a časopisu Klinická onkologie. Během své profesní dráhy absolvoval několik odborných stáží v zahraničí – v Mnichově, Hamburku a v Rochesteru v USA.

Články publikované na portálu

Tak jako v jiných oborech moderní medicíny západního typu, i v onkologii je již řadu let alfou a omegou při posuzování jednotlivých terapeutických postupů princip „evidence based medicine”, tedy medicíny opírající se o důkazy. Pro onkologa je tak zásadní, jaké byly výsledky ověření navrhovaného postupu v různých (ideálně prospektivních a dostatečně robustních) studiích.

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

V České republice probíhá již od začátku roku 2010 – možná trochu nepovšimnut jinými lékaři než patology – unikátní projekt. Jedná se o histopatologický registr nově diagnostikovaných karcinomů prsu – MAGISTER, do kterého jsou zadávány všechny nově histologicky diagnostikované invazivní karcinomy na pracovištích patologie. V čem tkví ona unikátnost projevu a čím se liší např. od povinně vyplňovaného Národního onkologického registru (NOR)?

HER2 imunohistochemická diagnostika je komplikovaná a náročná metodika, která vyžaduje trvalou péči, nejlépe jedním určeným lékařem s teoretickými i praktickými zkušenostmi s imunohistochemií, který bude před uvolněním výsledků z laboratoře hodnotit všechna provedená barvení, především interní kontroly, bude kontrolovat výsledky přicházející ze spolupracující referenční laboratoře, povede statistiku výsledků apod. Jen v případě, že se odhodláme k této nikdy nekončící trvalé péči, můžeme dosáhnout trvale kvalitních výsledků.

Společnost českých patologů ČLS JEP vydává aktualizovanou verzi doporučených postupů pro vyšetřování karcinomu prsu.

22. června 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové a předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP. Hovořilo se o primární a sekundární prevenci a včasné diagnostice zhoubných nádorů.

18. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Hovořilo se o diagnostice a způsobech léčby rakoviny prsu - onemocnění, které postihne v ČR ročně přes 4 tisíce žen.

18. února 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové a předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP. Hovořilo se o nových možnostech diagnostiky rakoviny prsu.

19. března 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové a předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP. Hovořilo se o tom, jak se v těle šíří nádory.

26. dubna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové a předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP. Hovořilo se o tom, jak se v těle šíří nádory, jaké geny mohou zapříčinit jejich růst a jaké jsou způsoby terapie.

Videa a prezentace publikované na portálu

Druhá z řady přednášek na téma kvalita totální mezorektální excize a její význam pro další léčbu se zabývá rolí patologa v hodnocení kvality práce chirurga.  Pro objektivní zhodnocení kvality TME je nezbytné mít zavedeno parametrické hodnocení, mít definovaná kritéria, standardizovaný postup zpracování a vyšetření resekátu, dokonale spolupracovat a komunikovat v multidisciplinárním týmu, a v neposlední řadě mít zkušenosti a odvahu. 

Pan profesor Ryška vysvětluje, co to patologie je a v čem spočívá její krása. 

Z pohledu evropské patologie se v České republice rozhodně nemáme za co stydět. Pan profesor Ryška srovnáná různé aspekty naší a světové patologie. 

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření. 

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. co by měla pacientka se zhoubným nádorem prsu o své nemoci vědět a proč se onkolog neobejde bez informací od radiodiagnostika a patologa a naopak.

Jak se vyšetřuje lidská tkáň pod mikroskopem a jak pomáhá patolog vašemu lékaři při léčbě? To vám vysvětlí v dalším díle našeho cyklu Prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Přednáška zazněla jako vyzvaná přednáška na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011. Profesor Aleš Ryška z Hradce Králové se zaměřil na změnu role patologa v onkologické diagnostice.

Stránky našeho portálu

Představujeme předního českého patologa, přednostu Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové.  "Já jsem v podstatě neměl úplně jasno, čím se chci stát a na gymnáziu, kde mě bavila hodně biologie a chemie, jsem si říkal,...

Patologie je lékařský obor studující nemoci - jejich příčiny, mechanismy, vývoj a účinky na lidský organismus. Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti léčby apod. Základní význam...