Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Profesor MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, se narodil v r. 1962 v Praze. V r. 1987 promoval na FVL UK v Praze, v r.1994 složil atestaci z interního lékařství II. Stupně, v r.1996 z nefrologie. Po promoci nastoupil na I. interni kliniku 1. LF v Praze 2, kde se od r. 1990 začal systematicky věnovat nefrologii. V roce 1999 přešel do pozice vedoucího nefrologa ve FN Královské Vinohrady v Praze 10, kterou zastával do r. 2002, kdy přešel na II. interni kliniku 3. LF UK, kde působí dosud. Od r. 2005 vede Dialyzační středisko ve FNKV, které provozuje firma Fresenius Medical Care. V r. 2001 obhájil kandidátskou práci, v r. 2004 se habilitoval z vnitřního lékařství, v r.2011 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V r. 2005 obdržel titul Fellow of American Soc. Nephrology, v r. 2010 titul Distinguish Fellow of ERA-EDTA. V r. 1998 absolvoval roční Fellowship ISN na Heidelberg Univerzität v Německu pod vedením světově prosnulého prof. E. Ritze, který jej významně ovlivnil v jeho další kariéře.

Ve své profesní kariéře se v minulosti věnoval především IgA nefropatii, systémovým chorobám s postižením ledvin, renálním biopsiím, v současné době problematice diabetické nefropatie a epidemiologie CKD.

Dr. Rychlík je spolueditorem šesti monografii, z nichž nejvýznamnější, týkající se diabetické nefropatie, vyšla v r. 1999 v Oxford University Press. Dále je autorem či spoluautorem více než 20 kapitol v monografiích zahraničních i českých, je autorem či spoluautorem více než 250 odborných článků. Je úspěšným řešitelem/spoluřešitelem řady grantů IGA a spoluřešitelem tří grantů EU. Jeho H-index činí 11. Za své práce získal několik národních i mezinárodních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena ERA/EDTA za nejlepší abstrakt autorů do 40 let (1999), Cena J. Broda (2000), Cena ČNS (2004), Cena ISBP na nejlepší abstrakt (2008).

Dr. Rychlík se dlouhodobě věnuje též organizátorské a výukové činnosti na poli nefrologie v tuzemsku i zahraničí – v r. 1992 spoluzaložil Klub mladých nefrologů ČNS (do r. 1997 byl jeho sekretářem), v r. 1994 Český registr renálních biopsií, v r. 2006 Registr dialyzovaných pacientů. V letech 2004–6 působil jako vědecký sekretář ČNS, 2006-8 byl předsedou ČNS, 2008-11 působil jako Ordinary Council Member ERA-EDTA. V průběhu let organizoval řadu pracovních setkáni nefrologů v ČR na národní i mezinárodní úrovni (nejvýznamnější: Prezident kongresu ČNS 2008, opakovaně Prezident Edukačního symposia ČNS, vědecký sekretář 48.kongresu ERA-EDTA 2011). Je Managing Editor Case Reports in Nephrology and Urology, členem redakční rady časopisů Kidney Blood Pressure Research, šéfredaktorem české verze Current Opinion in Hypertension and Nephrology.

Ve volném čase se věnuje sportu (založil tradici ERA-EDTA Renal Run) a cestovaní.

Články publikované na portálu

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Videa a prezentace publikované na portálu

DKD je progresivní fibrotické onemocnění s celosvětově se zvyšující incidencí a prevalencí. CKD a DKD se nejvýrazněji podílí na mortalitě a morbiditě (zejména KV) u pacientů ještě před dosažením PDL. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Výsledky statistické ročenky dialyzační léčby v České republice za rok 2011. Data byla shromážděna ze všech 102 dialyzačních středisek.

Přednáška, která zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti, představuje Registr dialyzovaných pacientů a je výzvou pracovištím, která pravidelný kontakt s registrem dosud nanavázala.  Vysvětluje jaká je struktura dat, frekvence a způsob sběru, jaké jsou důvody pro chybějící nebo chybná data.

Registr pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stádiu CKD4-CKD5 před zahájením RRT patří mezi registry k těm mladším, provoz byl zahájen v roce 2010 a nyní zahrnuje data 1628 pacientů!

Prezentace výsledků ankety mezi lékaři  o užívání medicínských informačních zdrojů na internetu zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti v červnu 2012.

Přednáška shrnuje nejdůležitější myšlenky bloku, který se v rámci setkání Klubu mladých nefrologů věnoval problematice nejnovějších doporučení v léčbě hypertenze u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Přednáška, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů, shrnuje základní doporučení pro léčbu hypertenze u nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Zabývá se problematikou měření krevního tlaku a kontroly hypertenze, doporučeními a  cílovými hodnotami tlaku u nemocných s CKD a terapeutickými algoritmy v léčbě hypertenze u nemocných chronickým onemocněním ledvin a u nemocných v pravidelném dialyzačním programu.

Kazuistiky publikované na portálu

V několika posledních letech dochází k nárůstu nevidomých pacientů vyžadujících dialyzační léčbu. Vyvinutí jednoduchých manuálních pomůcek umožnilo úspěšné, nekomplikované provádění CAPD nezávislé na druhé osobě. Edukace se příliš neliší – nevidomí pacienti ztrátu zraku kompenzují zvýšenou hmatovou pozorností, vnímáním a velkou snahou. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Přednáška, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011, přináší kazuistiku dialyzovaného pacienta s chronickou hyperhydratací a volumdependentní hypertenzí.