Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,dr.h.c.

Masarykův onkologický ústav, Česká onkologická společnost ČLS J.E.P.

Články publikované na portálu

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. 

Jak probíhá mezioborová spolupráce lékařů - onkologů, chirurgů, radiologů, patologů a dalších - v rámci onkologických indikačních komisí? Jaké služby nabízejí Komplexní onkologická centra? Kteří pacienti by měli být do center odesíláni?

Cyklus pořadů MojeMedicína dospěl ke konci. Posledním tématem je péče o pacienta v poslední fázi těžké nemoci.

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše.

2. března 2011 byli hosty rozhlasového pořadu Třetí dimenze předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; MUDr. Marek Svoboda, PhD.; náměstek pro rozvoj, vědu a výuku Masarykova onkologického ústavu a primář Onkologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Lubomír Slavíček. S Radkou Matějíčkovou hovořili o tom, proč jsou některé nádory tak agresivní, jaké nové metody léčby se daří úspěšně testovat, a k čemu přesně slouží Národní síť komplexních onkologických center.

2. března 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti J. E. Purkyně a ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovořilo se o léčbě pacientů s diagnostikovaným zhoubným nádorem.

Videa a prezentace publikované na portálu

Co by měl dělat člověk, u kterého lékaři zjistili rakovinu tlustého střeva a co všechno pacienta čeká. 

Česká onkologická společnost klade velký důraz na prevenci rakoviny a na její včasné odhalení. To se projevuje i v Národním onkologickém programu, který byl letos inovován. Zeptali jsme se prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., předsedy společnosti,  co on osobně dělá pro prevenci a včasné odhalení rakoviny.  

Náš adventní kalendář se věnuje také prevenci onkologických onemocnění a ta je důležitou součástí Národního onkologického programu České republiky. Letos ho Česká onkologická společnost inovovala. Připomeňme si hlavní změny, tak, jak zazněly na dubnových Brněnských onkologických dnech. Program můžete podpořit na webu Linkos vyplněním formuláře nebo na FaceBooku palcem nahoru. 

11. září se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte pozvání předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP a úvodní slovo semináře.

XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky zahájil MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. a pak už se rozjel kolotoč 330 přijatých příspěvků, doplněný workshopy a sympózii.  

Na úvod třídenního marotonu přednášek přivítali účastníky zástupci pořadatelů.

Knihy v katalogu knih na našem portálu

Druhé, přepracované a doplněné vydání knihy Diagnostické a léčebné postupy vychází v relativně nedlouhém odstupu od prvního vydání z roku 2002. Vývoj v oboru je však natolik rychlý, že i přes nevelký časový odstup bylo nutné původní text na mnoha místech pozměnit, rozšířit a doplnit.

Praha: Grada, 2004

Začátek nakladatelské anotace: Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy.

Praha: Grada, 2008

V knize jsou probrány jednotlivé maligní choroby, jako je myelodysplastický syndrom, leukemie, myeloproliferativní choroby, včetně hypereozinofilního syndromu, proměny v histologické klasifikaci některých onemocnění. Hloubka, do jaké jsou jednotlivé nemoci analyzovány, souvisí s jejich výskytem. U chorob, jejichž léčba je soustředěna do specializovaných center, jsou terapeutické postupy zmíněny stručnější formou. Text je psán s didaktickým záměrem pro širokou obec čtenářů – internisty, pediatry, všeobecné lékaře, případně studenty medicíny. Kniha bude důležitá i pro přípravu na hematologickou atestaci

Praha: Grada, 2001

Skripta

Brno: Masarykova univerzita, 1995

Skripta

Brno: Masarykova univerzita, 1995

Začátek nakladateské anotace: Klinická onkologie pro sestry je určena nejen sestrám specialistkám, ale všem sestrám, které pečují v nemocničním, ambulantním či domácím prostředí o pacienty s nádorovým onemocněním. ....

Praha: Grada, 2006

Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace.

Praha: Grada, 2012

Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá jejím vlivem na poškozenou kost. Podrobně rozebírá možnosti medikamentózní, radiační i ortopedické léčby a léčby bolesti, která je u tohoto onemocnění typická. Nezapomíná ani na specifické možnosti prevence a širšího screeningu. Publikace je názorná a přehledná – text je doprovázen velkým počtem grafů, obrázků, tabulek i schémat. Tuto knihu předkládá kolektiv našich předních odborníků

Praha: 2005

Novinka, která by svým komplexním obsahem měla zaujmout všechny lékaře, kteří ošetřují onkologické nemocné. Kniha je cílena na postgraduální studium, ale obsahuje informace nezbytné i pro studenty medicíny. Je určena pro širší okruh čtenářů než publikace Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob.

Praha: Grada, 2003

V knize, nalezneme potřebné informace obecné jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální – včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby byla dlouho opomíjena, ačkoliv patří k jedněm ze základních problémů nejen onkologa, ale každého lékaře, který se o tyto nemocné stará.

Praha: Grada, 1998

Problematika paliativní péče se v posledním desetiletí dostává do středu zájmu celé řady medicínských oborů. Důvodem je především »společenská objednávka« této formy péče. Lékaři zvládají akutní situace, umí zachraňovat nemocné, kteří dříve umírali. Často je však neumí definitivně vyléčit. Někdy jen prodlouží jejich život a často je obtížné udržet jeho kvalitu dle potřeb i přání nemocného.

Praha: Galén, 2007

Monografie je zpracována na základě dlouhodobé potřeby prezentovat v plné šíři veškeré dostupné informace o podpůrné léčbě v onkologii.

Praha: Galén, 1998

Monografie seznamuje s problematikou onemocnění plic nebo plicních komplikací u imunokompromitovaných pacientů, tedy např. pacientů s HIV infekcí, po transplantacích a po agresivních imunosupresivních a cytostatických terapiích. Kniha nejprve pojednává o jednotlivých plicních onemocněních, dále informuje o bronchoskopii a bronchoalveolární laváži a představuje možnosti odběru materiálu z dolních dýchacích cest na mikrobiologické vyšetření pomocí fibrobronchoskopu.

Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995

Dílo obsahuje farmakologii, nejčastější indikace a hlavně nežádoucí účinky v praxi nejčastěji užívaných cytostatik. Zvláštní kapitoly jsou věnovány hormonoterapii v onkologické praxi, diferenciačním lékům –retinoidům, bifosfonátům, bioterapeutikým preparátům a dalším. Jsou vymezeny možnosti a meze onkologické léčby, uvedeny vaskulární intervenční metody, konkomitantní radiochemoterapie i indikace k resekční chirurgické léčbě. Nedílnou součástí jsou cytostatická léčebná schémata.

Praha: Grada, 2000

Stránky našeho portálu

První díl cyklu GALEOS (GAlérie LÉkařských OSobností) představuje onkologa Jiřího Vorlíčka, ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně a předsedu České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Poslechněte si o 43 letech lékařské profese pana profesora, bývalého ředitele největší...

Každých pět minut zemře v České republice jeden člověk, často předtím vážně stoná a jeho nemoc a umírání s ním prožívá jeho rodina a přátelé. Možná právě teď potřebujete slyšet, jak pečovat o umírajícího, že umírající má právo na důstojné zacházení, řádnou péči,...

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše. Dokonce se první příznaky počínající nemoci mohou objevit ve změně duševního stavu člověka dříve, než choroba propukne.  Psycholog v rámci odborné péče dokáže diagnostikovat psychopatologie, poruchy osobnosti nebo psychózy onkologických...