Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Prof. Pavel Šlampa se narodil v r. 1960 v Kyjově a pochází z malé vesnice Věteřov u Kyjova. Svou profesní praxi zahájil jako obvodní a závodní lékař na okrese Hodonín. Po revoluci v r. 1990 byl přijat na radioterapii v onkologickém ústavě na Žlutém kopci. V letech 1995-2000 byl jedním ze zakladatelů moderní radioterapie ve FN u sv. Anny v Brně. Od r. 2000 je přednostou oddělení radiační onkologie v Masarykově onkologickém ústavě a od r. 2007 je prvním přednostou nově vzniklé Kliniky radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Habilitován byl v oboru radiologie v r. 2003 a profesuru v oboru onkologie získal v r. 2008.

Ve své praxi se zabývá především radiochirurgií, ozařováním dětských pacientů a pacientů s mozkovými nádory. Pracoviště prof. Šlampy provedlo v r. 2010 v ČR první radiochirurgický výkon na játrech a skeletu. Pod jeho vedením Klinika radiační onkologie získala na základě klinického auditu Mezinárodní atomové agentury (IAEA) v r. 2008 statut Centra kompetencí IAEA (první pracoviště v ČR) a sám se podílí na školících aktivitách IAEA v zahraničí, zvl. v zemích bývalého Sovětského svazu.

Publikoval celkem 372 odborných prací, u nichž je v 183 případech prvním autorem. Je autorem 10 samostatných monografií a celkem 28 kapitol v dalších monografiích, z toho 4 kapitoly v zahraničních publikací. Publikace Radiační onkologie v praxi byla oceněna Nadačním fondem Dr. Paula Janssena za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004; získala Staškovu cenu. Monografie Radiační onkologie obdržela Cenu ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci r. 2007 a Cenu rektora Masarykovy univerzity. Učební texty Radiační onkologie obdržely v roce 2010 Chodounského cenu SROBF za nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie. Celkový součet faktoru jeho publikací (IF) je 94,164.

Prof. Šlampa je předsedou Akreditační komise MZ ČR pro obor radiační onkologie a předsedou Specializační oborové rady (SOR), člen Vědecké rady České lékařské komory a Vědecké rady 1. LF Univerzity Karlovy. Dále je dlouholetým členem výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a členem výboru Neuroonkologické sekce ČOS JEP. Byl hlavním řešitelem tří grantů IGA MZ a spoluřešitelem dalších čtyř grantů v ČR a dvou zahraničních grantů. Je členem redakčních rad časopisů Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (Polsko) a The LANCET Oncology (české vydání).

Koníčkem prof. Šlampy je sport (fotbal a triatlon), myslivost a výroba vlastního vína.

(11.11.2013)