Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Prof. Pavel Šlampa se narodil v r. 1960 v Kyjově a pochází z malé vesnice Věteřov u Kyjova. Svou profesní praxi zahájil jako obvodní a závodní lékař na okrese Hodonín. Po revoluci v r. 1990 byl přijat na radioterapii v onkologickém ústavě na Žlutém kopci. V letech 1995-2000 byl jedním ze zakladatelů moderní radioterapie ve FN u sv. Anny v Brně. Od r. 2000 je přednostou oddělení radiační onkologie v Masarykově onkologickém ústavě a od r. 2007 je prvním přednostou nově vzniklé Kliniky radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Habilitován byl v oboru radiologie v r. 2003 a profesuru v oboru onkologie získal v r. 2008.

Ve své praxi se zabývá především radiochirurgií, ozařováním dětských pacientů a pacientů s mozkovými nádory. Pracoviště prof. Šlampy provedlo v r. 2010 v ČR první radiochirurgický výkon na játrech a skeletu. Pod jeho vedením Klinika radiační onkologie získala na základě klinického auditu Mezinárodní atomové agentury (IAEA) v r. 2008 statut Centra kompetencí IAEA (první pracoviště v ČR) a sám se podílí na školících aktivitách IAEA v zahraničí, zvl. v zemích bývalého Sovětského svazu.

Publikoval celkem 372 odborných prací, u nichž je v 183 případech prvním autorem. Je autorem 10 samostatných monografií a celkem 28 kapitol v dalších monografiích, z toho 4 kapitoly v zahraničních publikací. Publikace Radiační onkologie v praxi byla oceněna Nadačním fondem Dr. Paula Janssena za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004; získala Staškovu cenu. Monografie Radiační onkologie obdržela Cenu ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci r. 2007 a Cenu rektora Masarykovy univerzity. Učební texty Radiační onkologie obdržely v roce 2010 Chodounského cenu SROBF za nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie. Celkový součet faktoru jeho publikací (IF) je 94,164.

Prof. Šlampa je předsedou Akreditační komise MZ ČR pro obor radiační onkologie a předsedou Specializační oborové rady (SOR), člen Vědecké rady České lékařské komory a Vědecké rady 1. LF Univerzity Karlovy. Dále je dlouholetým členem výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a členem výboru Neuroonkologické sekce ČOS JEP. Byl hlavním řešitelem tří grantů IGA MZ a spoluřešitelem dalších čtyř grantů v ČR a dvou zahraničních grantů. Je členem redakčních rad časopisů Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (Polsko) a The LANCET Oncology (české vydání).

Koníčkem prof. Šlampy je sport (fotbal a triatlon), myslivost a výroba vlastního vína.

(11.11.2013)

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška shrnuje význam radioterapie v léčbě časných stádií karcinomu prsu. 

Blok věnující se lokálně pokročilému a metastatickému karcinomu prsu uzavřela přednáška o standardních i nových technikách paliativní radioterapie užívaných u metastatického karcinomu prsu. 

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.

Přednáška zazněla v rámci sekce Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu na Brněnských onkologických dnech 21. dubna 2011.

Na úvod třídenního marotonu přednášek přivítali účastníky zástupci pořadatelů.

Knihy v katalogu knih na našem portálu

Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu pacienta.

: Maxdorf, 2013

Dynamický rozvoj konkomitantní chemoradioterapie ve světě a množství nových poznatků neumožňuje úplný výčet všech možností kombinovaného podání léčby. Autoři se proto pokouší poskytnout stručný přehled základních informací o potenciaci účinků záření současným podáním systémové protinádorové terapie. Odborníkům zabývajícím se tímto problémem chtějí přiblížit přístup k novým poznatkům a usnadnit jim orientaci v dané problematice.

Praha: Galén, 2005

V léčebné strategii, zvláště pokročilých nádorových stavů, se využívá kombinace léčby zářením a chemoterapie. Záměrem kombinované aplikace léčebných metod je zvýšení letálního účinku na nádorovou tkáň při ještě snesitelných vedlejších účincích léčby na zdravé tkáně. Chemoterapie může zesílit účinek záření a vhodným výběrem cytostatik lze potenciační efekt kombinované terapie zvýšit, např. současnou aplikací chemoterapie v určitém časovém sledu během vlastního ozařování. Tento konkomitantní způsob podání radiochemoterapie se začíná objevovat v klinické praxi během sedmdesátých let, ale obava z nežádoucích účinků kombinace chemoterapie a záření bránila většímu použití současného podání obou modalit léčby. Až na sklonku osmdesátých let, po zavedení méně toxických cytostatik s významným radiosenzibilizačním účinkem do léčebné praxe, se začíná uplatňovat v léčbě nádorů současná aplikace záření a chemoterapie. V dnešní době u řady malignit (např. pokročilé nádory hlavy a krku, nádory anu, nádory močového měchýře) současně aplikovaná radioterapie a chemoterapie dosahuje kurativního efektu i bez nutnosti provedení mutilujícího chirurgického zákroku.

Brno: KAP, 2000

Učební text, který je určen pro studenty VZŠ, PSS a lékařských fakult, představuje moderní metody používané v radioterapii. Po představení základních pojmů a faktů seznamují skripta např. s ozařovacím plánem, dávkou záření v nádorovém ložisku, ozařovacími technikami, podávají informaci o základech radiobiologie, rentgenové radioterapii, potenciaci radioterapie atd

Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999

Publikace si klade za cíl podat základní informace o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Informace o léčebných postupech pomohou lékařům i nelékařům zúčastněných na léčbě onkologického nemocného orientovat se ve všech ohledech radiačně onkologické problematiky. Učební texty poslouží jako přehled oboru radiační onkologie pro studenty lékařských fakult, studenty oboru radiologický asistent, pro studenty radiologické fyziky

Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009

Autorský koletiv se snažil vytvořit příručku pro rychlou orientaci v otázce radioterapie v každodenní klinické praxi. Publikace je určena především mladým radioterapeutům, ale i klinickým onkologům a lékařům jiných odborností, kteří se ve svém oboru specializují na léčbu maligních nádorových chorob. Jednotlivé kapitoly se věnují otázkám konkrétních diagnóz, každá obsahuje TNM klasifikaci daného nádorového onemocnění, kód MKN, základní léčebnou strategii a dále léčbu zářením, event. kombinaci radioterapie s chemoterapií či jinými metodami léčby.

Brno: Masarykův onkologický ústav, 2004

Úvod První vydání knihy Radiační onkologie v praxi v r. 2004 znamenalo po mnoha letech vydání opět souhrnné práce z radiační onkologie-radioterapie. Stala se každodenní pomůckou radioterapeutů na nejednom pracovišti v České i Slovenské republice. Její význam byl oceněn i cenou Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004. Vývoj nových technik radioterapie za poslední roky si vyžádal podstatné změny řady doporučených postupů, např. u karcinomu prsu, nádorů CNS či prostaty aj., a proto vzniklo druhé vydání této publikace.

Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007

Kniha je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii a jejím cílem je podat podrobný přehled poznatků o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Součástí textu jsou i obecné principy radioterapie a základy radiobiologie. Monografie poslouží jako kompaktní učebnice především lékařům v předatestační přípravě v oboru radiační a klinická onkologie.

Praha: Galén, 2007