Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Prof.  MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. se narodila v roce 1967 v Lounech. V roce  1992 absolvovala 1.LF UK Praha, fakultu všeobecného lékařství. Hned po promoci pracovala necelý rok na onkologickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice. Poté přešla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na I. interní kliniku, kde pracovala na nefrologickém oddělení jako sekundární lékařka. V roce 1999 se stala odbornou asistentkou pro obor nefrologie 1. LF UK Praha, kde působí dosud jako profesorka. Nadále pracuje na Klinice nefrologie VFN ve funkci vedoucí lékařky oddělení a je zástupkyní přednosty pro zdravotnickou činnost. V roce 1995 složila atestaci I.stupně z vnitřního lékařství, v roce 1999 atestaci z vnitřního lékařství II. stupně a v roce 2001 atestaci nefrologickou. V roce 2005 se stala docentkou a od roku 2013 je jměnována profesorkou 1. LF UK pro obor vnitřní lékařství, Významným způsobem se podílí i na postgraduální výuce v oboru nefrologie.

Od počátku svého působení v nefrologii se intenzivně věnuje problematice amyloidózy a postižení ledvin, což je téma, které bylo řadu let opomíjeno. Na toto téma publikovala řadu prací a přednesla nespočet přednášek. Amyloidóza se stala i tématem její kandidátské disertační práce, která měla název „Význam amyloidových prekurzorů a některých cytokinů v diagnostice amyloidózy ledvin“.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je autorkou či spoluautorkou více jak 70 originálních prací a přehledových článků, z nichž řada byla publikována v uznávaných impaktovaných časopisech. Citační index jejích prací je přes 200. V roce 1998 a 1999 byla tato její publikační činnost oceněna cenou Klubu mladých nefrologů za nejlepší publikaci v roce 1997 a 1998. Je také autorkou řady kapitol v učebnicích pro mediky a v monografiích, které se týkají nefrologické problematiky či problematiky amyloidózy.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je členkou řady odborných společností ­- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), International Society of Nephrology (ISN), International Society of Amyloidosis (ISA) a České  nefrologické společnosti (ČNS). Od roku  2004 pracuje ve výboru ČNS, kde zastávala nejprve post pokladníka, v letech  2006-2008 post 1. místopředsedkyně, 2008-2010 předsedkyně a 2010-2012 byla 2.místopředsedkyní. V současném výboru působí jako koordinátorka pro jednání se státními institucemi. Během svého působení ve výboru byla presidentkou či hlavní pořadatelkou řady odborných akcí či kongresů.

Je členkou redakční rady řady časopisů (Postgraduální nefrologie, Medicína pro praxi, Aktuality v nefrologii, Kidney and Blood Pressure Research) a recenzentkou odborných publikací, doktorských prací či grantů. Z dalších aktivit je třeba jmenovat členství v akreditační komisi MZd pro obor nefrologie, členství v atestační komisi pro obor nefrologie. Je také hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou několika grantových projektů či výzkumných záměrů a klinických studií.

Videa a prezentace publikované na portálu

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná.

Stránky našeho portálu

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...