Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Prof.  MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. se narodila v roce 1967 v Lounech. V roce  1992 absolvovala 1.LF UK Praha, fakultu všeobecného lékařství. Hned po promoci pracovala necelý rok na onkologickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice. Poté přešla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na I. interní kliniku, kde pracovala na nefrologickém oddělení jako sekundární lékařka. V roce 1999 se stala odbornou asistentkou pro obor nefrologie 1. LF UK Praha, kde působí dosud jako profesorka. Nadále pracuje na Klinice nefrologie VFN ve funkci vedoucí lékařky oddělení a je zástupkyní přednosty pro zdravotnickou činnost. V roce 1995 složila atestaci I.stupně z vnitřního lékařství, v roce 1999 atestaci z vnitřního lékařství II. stupně a v roce 2001 atestaci nefrologickou. V roce 2005 se stala docentkou a od roku 2013 je jměnována profesorkou 1. LF UK pro obor vnitřní lékařství, Významným způsobem se podílí i na postgraduální výuce v oboru nefrologie.

Od počátku svého působení v nefrologii se intenzivně věnuje problematice amyloidózy a postižení ledvin, což je téma, které bylo řadu let opomíjeno. Na toto téma publikovala řadu prací a přednesla nespočet přednášek. Amyloidóza se stala i tématem její kandidátské disertační práce, která měla název „Význam amyloidových prekurzorů a některých cytokinů v diagnostice amyloidózy ledvin“.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je autorkou či spoluautorkou více jak 70 originálních prací a přehledových článků, z nichž řada byla publikována v uznávaných impaktovaných časopisech. Citační index jejích prací je přes 200. V roce 1998 a 1999 byla tato její publikační činnost oceněna cenou Klubu mladých nefrologů za nejlepší publikaci v roce 1997 a 1998. Je také autorkou řady kapitol v učebnicích pro mediky a v monografiích, které se týkají nefrologické problematiky či problematiky amyloidózy.

Prof. MUDr.  Romana Ryšavá, CSc. je členkou řady odborných společností ­- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), International Society of Nephrology (ISN), International Society of Amyloidosis (ISA) a České  nefrologické společnosti (ČNS). Od roku  2004 pracuje ve výboru ČNS, kde zastávala nejprve post pokladníka, v letech  2006-2008 post 1. místopředsedkyně, 2008-2010 předsedkyně a 2010-2012 byla 2.místopředsedkyní. V současném výboru působí jako koordinátorka pro jednání se státními institucemi. Během svého působení ve výboru byla presidentkou či hlavní pořadatelkou řady odborných akcí či kongresů.

Je členkou redakční rady řady časopisů (Postgraduální nefrologie, Medicína pro praxi, Aktuality v nefrologii, Kidney and Blood Pressure Research) a recenzentkou odborných publikací, doktorských prací či grantů. Z dalších aktivit je třeba jmenovat členství v akreditační komisi MZd pro obor nefrologie, členství v atestační komisi pro obor nefrologie. Je také hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou několika grantových projektů či výzkumných záměrů a klinických studií.

Články publikované na portálu

22. - 23. dubna 2015 se konaly v Ostravě Brodovy dny - 6. edukační sympózium České nefrologické společnosti. Připravili jsme pro Vás záznam ze symposia věnovaného problematice anémie u pacientů s postižením ledvin. Prezentace se zaměřují na klinické zkušenosti a praktická doporučení a vyvolaly bohatou diskuzi.

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Videa a prezentace publikované na portálu

Etiologie, prevalence, diagnostika a léčba stenózy renální arterie, především aterosklerotické stenózy renální arterie je obsahem přednášky, která zazněla v rámci Klubu mladých nefrologů v roce 2015.  

Poslední říjnový víkend se na Vysočině konal již pátý ročník Klubu mladých nefrologů v novodobých dějinách. Klub mladých nefrologů má však mnohem delší historii, která sahá až do roku 1990, kdy 5. prosince Klub vzniká. Na letošním setkání zavzpomínaly na začátky Klubu mladých nefrologů jeho zakladatelka, paní primářka MUDr. Jana Lachmanová, spolu s jednou z prvních přednášejících z řad mladých nefrologů, paní prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc. Poslechněte si je.  

U 80% nemocných došlo ke zlepšení renální funkce bez nutnosti další dialýzy. Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Jak se promítají nová doporučení pro léčbu anemie do klinické praxe, na co si dát pozor při léčbě železem a při léčbě ESA preparáty. Odpovědi na tyto otázky přinesla úvodní přednáška sympózia s názvem Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze, jež proběhlo v rámci Brodových dnů 2013.    

Novinky v doporučených postupech pro léčbu anémie představuje přednáška Doc. Ryšavé, která zazněla na 34. kongresu České nefrologické společnosti v červnu 2012.

V posledních dvou letech, zejména po publikaci výsledků studie TREAT  se vedou diskuse o správnosti doporučení pro léčbu anémie u nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Příspěvkem do této diskuse je i přednáška Doc. MUDr. Romany Ryšavé, CSc., která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011.

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná.

Stránky našeho portálu

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...