Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc., MBA, FERA, FASN (5.5.1957) vystudoval 1. LF UK v Praze. V roce 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma renální komplikace cirhózy, o dva roky později habilitační práci na téma volumová expanze u cirhózy. Ve své doktorské dizertační  práci se věnoval renálním vaskulitidám a glomerulonefritidám. V roce 1999 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. LF UK. V letech 1999 - 2005 působil jako proděkan 1. LF UK pro vědu a rovněž zastával post zástupce přednosty I. Interní kliniky 1. LF UK. Od roku 2003 pracuje jako přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN.

Profesor Vladimír Tesař je autorem nebo spoluautorem asi 288 původních publikací, cca 260 v časopisech s impact factorem, citační ohlas dle SCI bez autocitací 3200, H-index 26. Je také spoluautorem monografie Klinická nefrologie (1995,2006) a Vnitřní lékařství (1999). 

Prof. Tesař je členem řady významných domácích i zahraničních organizací, například Mezinárodní nefrologické společnosti, Americké nefrologické společnosti, Evropské renální asociace - Evropské dialyzačně transplantační asociace a v neposlední řadě také České nefrologické společnosti, kde v letech 1999-2004 a 2010-2012 zastával post předsedy, nyní je 2. místopředsedou. 

Je také členem několika redakčních rad tuzemských i zahraničních časopisů, včetně redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie. 

Články publikované na portálu

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Videa a prezentace publikované na portálu

V roce 1955 přivítali ve Všeobecné fakultní nemocnici vůbec první pacientku, která byla v Československu léčena dialýzou, tehdy jsme byli, po Švédsku, Německu a Anglii, čtvrtou zemí v Evropě, kde bylo možné léčit dialýzou.  

Pan profesor Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pohlíží na svět s optimismem a elánem. Je ale něco co mu přineslo v pracovní oblasti zklamání? 

Přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN hovoří o tom, co bylo a je motivací pro jeho práci.  

Přednáška seznamuje s historií nefrologie jako klinického oboru se zaměřením na náhradu funkce ledvin. 

Přednáška  vybírá z nových  doporučeních  KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro léčbu glomerulonefritid tentokrát  IgA nefropatie,  membranózní nefropatie  a  fokálně segmentální glomerulosklerózy.  

Nejnovější registr vznikl v roce 2009 a obsahuje již 535 záznamů pacientů s těmito vzácnými diagnózami s incidencí 10-20 případů na milión obyvatel. Hlavními cíli registru je systematicky získávat přehledná kvalitní klinická data o pacientech s AAV v ČR a zlepšit dostupnost nových terapeutických možností pro pacienty se závažným či refrakterním průběhem onemocnění.

Registr pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stádiu CKD4-CKD5 před zahájením RRT patří mezi registry k těm mladším, provoz byl zahájen v roce 2010 a nyní zahrnuje data 1628 pacientů!

Přednáška diskutuje medicínu založenou na důkazech versus personalizovanou medicínu. Na základě jakých dat jsou formovány guideliny? Jakou roli by měla hrát personalizovaná medicína a akcentace přístupu k jednotlivým pacientům?

Léčba nemocí ledvin od 17. století až po dnešek s výhledem do budoucna. To je přednáška prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA,FASN, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011.

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná.

Stránky našeho portálu

Další díl cyklu GALEOS (GAlérie LÉkařských OSobností) představuje předního českého nefrologa, zakladatele  a přednostu Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nebýt organizačních změn, pravděpodobně by dnes pan profesor byl...

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...