Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Narodil se v r.1960 v Brně. Promoval v roce 1985. Po atestacích ze všeobecné chirurgie, složil nástavbovou atestaci z onkochirurgie a proktologie. Habilitoval v r. 2002 a v r. 2007 byl jmenován profesorem v oboru chirurgie. Působil na dlouholetých pracovních pobytech a stážích v Lyonu , Paříži a Bruxelu. Od roku 1992 pracuje ve FN Brno Bohunice na CHK, kde je od roku 2007 přednostou. Je členem výboru České chirurgické společnosti. Věnuje se výuce studentů LF MU a výchově mladých chirurgů .

V popředí jeho odborného zájmu je chirurgická léčba chorob trávicího traktu, jak benigních (refluxní choroba jícnu, achalázie, onemocnění žlučníku a žlučových cest , chronická onemocnění tenkého a tlustého střeva ) , tak i maligních nádorů trávící trubice (jícnu, žaludku, žlučových cest, jater,slinivky, tenkého i tlustého střeva a konečníku). V léčbě těchto onemocnění využívá minimálně invazivních způsobů léčby a pod jeho vedením lékaři na CHK provádí i nejnáročnější resekční zákroky orgánů GIT laparoskopicky. V komplexní léčbě onemocnění chorob trávicího traktu využívá multidisciplinární spolupráce s kolegy z patologie, radiologie, intervenční radiologie, gastroenterologie, endoskopie, onkologie a radiační onkologie. Choroby trávicího traktu jsou i dominantním předmětem jeho odborných přednášek a publikací. Mimo jiné organizuje pravidelné semináře na téma: Metastazující KRK a Vzácné tumory GIT.

Články publikované na portálu

Medicína je oborem charakterizovaným prudkým vývojem a strmým nepoměrem mezi množstvím dostupných informací, jejich komplexností a časem, kterým můžeme vynaložit na jejich zpracování. Článek prof. Zdeňka Kaly shrnuje do několika odstavců osobní pohled chirurga na současné možnosti přístupu k léčbě infraperitoneálního karcinomu rekta a seznamuje čtenáře s výsledky XVIII. Setkání španělských koloproktologů. Hlavním tématem zamyšlení je nový operační postup, metoda TAMIS-TME. 

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Důležitost multidisciplinární spolupráce při péči o onkologického pacienta je v poslední době stále hlasitěji akcentována. Tři profesoři - špičkový klinický onkolog, onkochirurg a radiolog se sešli při tvorbě brožury o strategii léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Videa a prezentace publikované na portálu

V úvodním slově 7. ročníku pracovního multidisciplinárního setkání přivítal pan profesor Kala především patology, kteří jsou další odborností, bez které se nedá dělat kvalitní onkologie a kvalitní onkochirurgie.

První z řady přednášek o kvalitě totální mezorektální excize a jejím významu pro další léčbu se podívala na problematiku TME očima chirurga. Co je cílem totální mezorektální excize, jaká jsou její omezení, související technické problémy a jejich následky a jaké jsou výsledky resekcí s totální mezorektální excizí. Přednáška diskutuje i způsob hodnocení kvality práce chirurga pomocí hodnocení TME. 

Přednáška uzavírající blok o hodnocení kvality totální mezorektální excize a jejím významu pro další léčbu se podívala na problematiku TME očima radiologa pohledem na kasuistiku pacientky, u které byla provedena laparoskopická resekce rekta s totální mezorektální excizí a coloanalí anastomozou (TAMIS) a chirurg provedl radikální odstranění rekta za maximálních onkochirurgických kautel, protože resekoval podél stěny pochvy a podél periostu.

Úvodní přednáška bloku o novinkách v léčbě kolorektálního karcinomu a metastatického kolorektálního karcinomu se věnuje především neoadjuvantní léčbě, připomíná roli totální mezorektální excize a shrnuje trendy posledních let v chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu.   

 

Přednáška představuje tři kazuistiky pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, na kterých ukazuje důležitost správné predikce pooperačního jaterního selhání, správného načasování operace po neoadjuvantní léčbě a vhodného postupu po neradikální lokální excizi u karcinomu distálního rekta. 

Prezentace se věnuje novým chirurgickým metodám v léčbě kolorektálního karcinomu, například metodě TAMIS-TME, popisuje přínos jednotlivých metod a obsahuje množství fotografií. 

Součástí pracovního setkání onkologů a chirurgů byl i seminář zabývající se stagingem karcinomu rekta. Diskutována byla doporučení ESMO i otázky hrazení jednotlivých výkonů.  

Součástí pracovního setkání onkologů a chirurgů byl i kulatý stůl zabývající se restagingem karcinomu rekta, u kterého je po neoadjuvanci snížena specificita a senzitivita všech metod. 

Po kazuistice věnované restagingu pokročilého adenokarcinomu rekta, přednesené onkologem MUDr. Igorem Kissem, Ph.D., následoval krátký komentář ke restagingu z pohledu chirurga a radiologa. 

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.    

Úvodní přednáška V. ročníku Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje uvedl za chirurgy pan profesor Kala.  Pátý ročník je věnován dominantně pacientům, kteří nemají možnost být resekabilní. Přednáška zdůrazňuje nutnost, aby všichni pacienti s metastatickým karcinomem rekta prošli multidisciplinární komisí. 

Zahajovací přednáška bloku o stagingu karcinomu rekta vyzývá, aby nebyl staging plánován jen na podkladu kolonoskopie a aby nebyl u stagingu vynechán chirurg a přináší úvod do vyšetřovacích a zobrazovacích metod používaných ke stagingu karcinomu rekta.    

Důležitost restagingu v období maximální odpovědi na neoadjuvantní léčbu ukazuje přednášející na souboru pacientů, u kterých došlo ke známkám kompletní remise.

V pátek 20. září se v Kroměříži  konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. Stejně jako v předchozích letech i zde jsme byli s kamerou a připravujeme pro vás zveřejnění všech přednášek. Zatím si poslechněte videopozvánku pana profesora Kaly za chirurgy a pana profesora Vyzuly za onkology. Webcast z pracovního setkání najdete na portálu MojeMedicina 8. října 2013.   

Před kamerou se sešel onkolog a chirurg. Oba se již řadu let zabývají léčbou kolorektálního karcinomu s metastázami do jater. Zamýšleli se nad chirurgickými otázkami léčby jaterních metastáz a tak se onkolog, MUDr. Jiří Tomášek z Masarykova onkologického ústavu,  ptal a chirurg, Prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc. z Fakultní nemocnice Brno, odpovídal. 

Máte vy nebo váš blízký onkologické onemocnění s metastázami v játrech? Hovoří váš lékař o jejich resekci?

Rozhodování o operabilitě a neoperabilitě je často velmi složité a v řadě případů jde o subjektivní hodnocení, založené na zkušenosti daného lékaře z praxe nebo z práce mezioborové indikační komise.

Závěrem shrnul prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. důležitost multidisciplinárního přístupu k léčbě těchto složitých případů metastazujícího karcinomu kolorekta ve IV stádiu a nutnost rozhodování v komisi, současně nabídl lékařům možnost konzultovat tyto pacienty a pozval je na 5. ročník setkání v září 2013.

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno Vám představí laparoskopickou operaci břicha.

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

Kazuistiky publikované na portálu

Kazuistika z Fakultní nemocnice Brno popisuje radikální výkon po onkologické léčbě, tak aby bylo dosaženo onkologické radikality. Na základě zkušeností z tohoto případu a dalších zkušeností u pacientů s kompletní remisí s obtížně diagnostikovatelnou hranicí původní infiltrace byla ve FN Brno zařazena endoskopická tetováž jako standardní postup před zahájením neoadjuvantní chemoterapie. 

Máte vzácnou možnost shlédnout 20 minutové komentované záznamy dvou laparoskopických operací v oblasti pravého tračníku.

Stránky našeho portálu

Jaterní resekce jsou dnes jednoznačnou metodou volby u nemocných s primárními i sekundárními nádory jater. V kombinaci s miniinvazivními technikami, chemoterapií a cílenou biologickou léčbou dávají jednoznačně vysokou šanci nemocným z hlediska jejich dlouhodobého přežití. Resekce jater by...

Při laparoskopické operaci břicha se provádějí pouze malé otvory do břišní dutiny, kterými se do těla zavedou speciální chirurgické nástroje. Operatér sleduje orgány břišní dutiny pomocí video přenosu na monitoru z bezprostřední blízkosti a v několikanásobném zvětšení a zjistí tedy i...