Ochrana osobních údajů

Provozovatel portálu by Vám rád poskytl bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s návštěvou internetových stránek.

Provozovatel postupuje při zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy.

Osobní údaje

Provozovatel shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů internetových stránek.

Osobními daty (dále jen „data“) se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, telefonická spojení apod., dále informace o zaměření, oblasti působnosti, atd.

Zpracování osobních údajů

Data jsou provozovatelem zpracovávána pro účely zpřístupňování odborných a jiných informací týkajících se lidského zdraví, dostupných způsobů léčby apod. registrovaným uživatelům internetových stránek.

Data jsou zpracovávána provozovatelem pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany příslušné osoby, jíž se osobní údaje týkají.

Osobní údaje provozovateli poskytujete dobrovolně. Uvedené údaje nám poskytujete prostřednictvím registrace uživatele internetových stránek.

Provozovatel nakládá s Vašimi daty pouze v souladu s právními předpisy, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Vámi je nesděluje třetím osobám.

Data jsou také provozovatelem zpracovávána pro tzv. marketingové účely proto, abychom Vám zpřístupňovali informace o novinkách umístěných na internetových stránkách.

Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním dat odvolat, je to možné. Pokud tak učiníte, provozovatel Vás vyřadí z databáze registrovaných uživatelů internetových stránek.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální data. V případě, že údaj zpracovávaný provozovatelem neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o Vás provozovatel sám nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat provozovatele o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými nároky souvisejícími se zpracováním dat se můžete také přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Klíčová slova: právo