Léčiva

Sekce určená výhradně pro lékaře a farmaceuty nabízí informace především o biologické léčbě s důrazem na přípravky společnosti Roche. Pokud nechcete informace o farmakoterapii konkrétní diagnózy omezovat léčivým přípravkem, podívejte se do části Onemocnění, kde naleznete informace týkající se více léčiv a zahrnující další léčebné modality nebo použijte vyhledávání.

Léčiva společnosti Roche

 • Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.
 • Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.
 • Perjeta (pertuzumab) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2. Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2, váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mecha­nismy účinku.
 • Kadcyla (trastuzumab emtansin) je koncepčně nový typ léku. Vychází z běžného trastuzumabu (a má všechny jeho účinky včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách), na který je thioéterovým můstkem navázáno cytostatikum DM-1.
 • Esbriet (pirfenidon) je perorální léčivý přípravek s antifibrotickým účinkem, který zpomaluje pokles plicních funkcí a progresi onemocnění u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).
 • Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog, jejíž aktivace vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog.
 • Zelboraf (vemurafenib) je tabletový lék patřící do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím mela­nomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Zelboraf cíleně inhibuje mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže.
 • GAZYVARO (obinutuzumab) je metodou glycoengineeringu připravená monoklonální protilátka II. typu namířená proti CD20 antigenu. GAZYVARO je prokazatelně účinnější než MabThera v léčbě dosud neléčených pacientů s CLL a průvodními chorobami.
 • MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.
 • MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.
 • RoACTEMRA (tocilizumab) je humanizovaná protilátka proti IL-6 receptoru, která se váže na solubilní i membránové IL-6 receptory.
 • Tarceva (erlotinib) patří do skupiny cílené biologické léčby. Působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy recep­toru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a je důsledkem jeho inhibice.
 • Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.
 • MIRCERA, kontinuální aktivátor receptoru pro erytropoézu (C.E.R.A., Continous Erythropoietin Receptor Activator), je třetí generací ESA přípravků (ESA, Erytropoézu Stimulující Agens).
 • CellCept (mykofenolát mofetil) je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali allogení ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.
 • Pegasys (pegylovaný interferon alfa-2a) vzniká navázáním PEG reagencie (bis-monometoxypolyetylenglykol) na interferon alfa-2a. Přípravek Pegasys vykazuje in vitro antivirové a antiproliferační vlastnosti, které jsou charak­teristické pro interferon alfa-2a.