Avastin a gynekologické zhoubné nádory

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin a gynekologické zhoubné nádory

Avastin v primární léčbě karcinomu ovaria přináší pacientkám s vysokým rizikem* téměř rok života navíc (9,4 měsíce). Avastin je účinný i v léčbě pacientek s nádorem jak senzitivním, tak resistentním k platině (*Oza AM et al, ECC 2013).

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě dospělých pacientů s pokročilým epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo primárním nádorem pobřišnice.

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem je indikován k léčbě dospělých pacientů s první rekurencí epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice citlivého na platinu, kteří nebyli dosud léčeni bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF.

Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem, topotekanem nebo pegylovaným liposomálním doxorubicinem je indikován k léčbě dospělých pacientů s rekurencí epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice rezistentního k platině, kteří nebyli léčeni více než dvěma předchozími režimy chemoterapie a kteří nebyli dosud léčeni bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF.