Šance pro pacientky s karcinomem ovaria. Bevacizumab u karcinomu ovaria

Přednáška uvádí do problematiky karcinomu ovária a podává přehled výsledků studií ICON7, GOG0218, OCEANS a AURELIA. V závěru jsou diskutovány praktické aspekty léčby karcinomu ovária bevacizumabem. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer, dámy a pánové. Mým úkolem tedy bylo pohovořit o postavení bevacizumabu u karcinomu ovaria. Z těch všech nádorových onemocnění, která zde byla představena, čili kolorektální karcinom, karcinom plic, karcinom ovaria, je karcinom ovaria zdaleka onemocnění, které je nejvíc chemosenzitivní, čili nejvíce citlivé k systémové léčbě. Zhruba před dvaceti lety byla etablována kombinovaná léčba zahrnující deriváty cisplatin a paclitaxel, kde ten medián přežití již při té chemoterapii se u pokročilých karcinomů ovaria pohybuje kolem čtyř let. Srovnejme to s těmi diagnózami, které zde byly. Kolorektální karcinom se všemi cílenými léky se k tomu možná začíná blížit. U karcinomu plic je to ani ne polovina. Čili je to diagnóza, je to onemocnění velmi senzitivní k chemoterapii, kde ta cesta k cílené léčbě je paradoxně poněkud složitější, protože ty výchozí výsledky jsou již relativně dobré ve srovnání s jinými nádorovými onemocněními. My to, že vlastně chemoterapie mění průběh u karcinomu ovaria, vídáme na našich pacientech. Tím jak s ním prodlužujeme přežití, se objevují neobvyklé komplikace, jako třeba mozkové metastázy, které před třiceti lety byly naprosto raritní. Teďka se s tím setkáváme čím dál tím častěji. Dosud jsme byli zvyklí vnímat nádorové onemocnění jako jakousi množinu proliferujících nádorových buněk. Ale je zřejmé, že stejnou roli v patogenezi nádorových onemocnění hraje i odpověď organismu. Ta odpověď může kontrolovat nádor, například tumor infiltrující lymfocyty svědčící o imunitní odpovědi kontroluje nádor ale zároveň ta zánětlivá odpověď také odpovídá za neovaskularizaci. Jak zde zaznělo v úvodní přednášce profesora Vyzuly, právě ta angiogeneze je tím rysem, který je zodpovědný za maligní potenciál řady nádorů. Jak zde uvedl profesor Vyzula, bevacizumab byl v indikaci karcinomu ovaria registrován na podkladě studie GOG-0218. Nicméně v našich poměrech se ta registrace řídí výsledky studie ICON7, která srovnávala standardní kombinaci karboplatiny a paklitaxelu s touto kombinací s bevacizumabem, který potom byl jako prodlužovací léčba podáván po dobu celkem osmnácti cyklů. Tito nemocní byli stratifikováni podle stadia, podle toho, jak se zdařila operace nebo zda byli operováni. Primárním cílem bylo přežití do progrese, jak je zvykem u studií v první linii napříč indikacemi. Připomínám, že samotný vzestup CA-125 neznamená progresi. Ty skupiny ve studii ICON7 byly vyrovnané z hlediska těch stratifikujících faktorů, a co se týče přežití do progrese, napříč podskupinami bylo pozorováno zlepšení doby do progrese. Zde jsou Kaplan-Meierovy křivky, které ukazují, že přidání bevacizumabu statisticky významně zlepšuje dobu do progrese. Byl zde přítomen v celé populaci i určitý trend zlepšení celkového přežití, který dosáhl statistické významnosti, ale jenom u nemocných s vysokým rizikem progrese, což je ale zase ta skupina, která nás z klinického pohledu zajímá nejvíc. Zde jsou vlastně Kaplan-Meierovy křivky přežití do progrese u této rizikové skupiny, která se potom stala i podkladem pro úhradu v našich podmínkách. Vidíte, že to hazard ratio je 0,68, čili přidání bevacizumabu snižuje o 32 % riziko progrese karcinomu ovaria. Je zde i významná redukce rizika úmrtí. Poměr rizika zde je 0,78, čili o 22 % nižší riziko úmrtí v té rizikové skupině. Zde je krátce představena studie GOG-0218, která randomizovala do tří ramen. Standardní rameno paklitaxel a karboplatina. Rameno s paklitaxelem, karboplatinou a bevacizumabem podávaným konkomitantně. Připomínám, že v této studii byla podávána dvojnásobná dávka bevacizumabu, než je registrována a má úhradu u nás. A rameno, kde kromě toho konkomitantního podávání bevacizumabu byl zase podáván bevacizumab jako udržovací léčba do celkového počtu 18 cyklů. Zde v tom rameni s udržovací léčbou došlo k významnému prodloužení doby do progrese. Zde jsou představeny dvě nezávislé analýzy. A zase ten benefit byl patrný napříč prospektivně definovanými skupinami nemocných. Bevacizumab v indikaci karcinomu ovaria není účinný pouze v první linii, ale je účinný v druhé linii u platina-senzitivního onemocnění, zde v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem opět významně prodloužil dobu do progrese. Stratifikovaný poměr rizika je 0,48, čili redukce rizika je o více než 50 %. A konečně bevacizumab se ukázal jako účinný i u nemocných s platina-rezistentním karcinomem ovaria, kde ve studii AURELIA v kombinaci buď s paklitaxelem, liposomálním doxorubicinem nebo topotecanem významně prodloužil dobu do progrese. Co tedy říci závěrem? Dvě pozitivní studie v první linii dokládají statisticky významně ve zlepšení přežití bez progrese přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii a s následnou udržovací léčbou. Je důležité si uvědomit, že je tu zejména signifikantní prodloužení celkového přežití pacientek s vysokým rizikem prokázané ve studiích ICON7. Čili u skupiny nemocných, která nás z hlediska té léčby zajímá nejvíce. Léčba je dobře snášena, neobjevila se žádná nová bezpečnostní rizika. A bevacizumab je účinný i po selhání léčby založené na derivátech platiny. V Evropské unii je bevacizumab v indikaci karcinomu ovaria registrován od prosince 2011, čili od té doby byl de jure registrován i u nás. Jak to tak u nás chodí, dostupný je reálně až od srpna loňského roku, právě pro pacientky s vysokým rizikem. Zde se můžeme podívat na platné SPC pro bevacizumab u karcinomu ovaria, čili to SPC schválené EMOu, čili platné i v České republice, kdy je vlastně registrován pro léčbu první linie, druhé linie u platina-senzitivního onemocnění a v další linii i pro platina-rezistentní onemocnění. V té první linii je registrován pro celou oblast pokročilého karcinomu ovaria. Jak tomu tak u nás bývá, SUKL z vlastní iniciativy úhradu zúžil na první linii a ještě na nemocné s vysokým rizikem. Čili ta úhrada je bohužel zúžená. Na druhou stranu se podařilo alespoň pro tyto nemocné s vysokým rizikem, kde bevacizumab prokazatelně prodlužuje celkové přežití, zajistit úhradu. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 10 let s Avastinem - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny