Avastin a nemocní s metastazujícim kolorektálnim karcinomem v roce 2012 a letech dalších

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Přednáška seznamuje s výsledky nedávno publikované poolované analýzy klinických dat zkoumající účinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu. Výsledky jsou prezentovány na pozadí vlastních dat z tuzemského klinického registru CORRECT. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Hezké pozdní odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás rád seznámil s výsledky v letošním roce publikované analýzy, zkoumající toxicitu a efekt přípravku avastin v indikaci léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Mělo by se jednat o prezentaci výsledků poolované analýzy klinických dat, dominantně klinických studií již dříve provedených v indikaci první linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu. A rád bych zde i zmínil tyto výsledky na pozadí dat našich vlastních, z našich onkologických registrů, konkrétně z registru CORRECT, který se zabývá sbíráním dat biologické léčby kolorektálního karcinomu. A krátce bych i zmínil výsledky publikované studie opět na letošním ASCO, studie, která se zabývala udržovací léčbou metastatického kolorektálního karcinomu po první linii léčby. Tady je přehled klinických studií, které byly v minulosti realizovány a zahrnuty do této poolované analýzy. Vidíte, že je tady registrační studie srovnávající IFL bonusový režim avastin versus IFL plus placebo. A řada dalších klinických studií fáze III. Jsou zde zahrnuty i studie fáze II a potom i fáze III, která byla zkoušená ve druhé linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Z této analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení účinnosti tohoto preparátu, vidíte, že ten rozdíl mezi chemoterapií samostatnou a chemoterapií v kombinaci s avastinem je co se týče mediánu přežití dva a půl měsíce. A obdobný rozdíl je vidět i v tom intervalu doby do progrese, obojí ve prospěch kombinace chemoterapie a biologické léčby. Je třeba si uvědomit, když se podíváme zpětně, že velkou část těch studií, které byly do analýzy zahrnuty, tvoří studie využívající bonusový režim. A my víme z přímého i nepřímého srovnání, že efektivita bonusových režimů je trošičku někde jinde než ta efektivita režimů kontinuálních a nebo režimů, které používají místo kontinuální aplikace 5-fluorouracilu. Tato analýza byla dělána i z pohledu monoterapie, chemoterapie plus avastin, nebo dvojkombinace chemoterapie FOLFOX, viděli jsme tam ty režimy. A vidíte, že vlastně co se týče té účinnosti, tak ve všech těch kombinacích byl jednoznačně benefit té kombinace chemoterapie s biologickou léčbou, a to i při stratifikaci pacientů s divokým genem KRAS a nebo i mutovaným KRAS. Čili bevacizumab fungoval i u této podskupiny, která je relativně prognosticky nepříznivá. Další částí té analýzy byl pohled na bezpečnost preparátu. Zase srovnání chemoterapie a chemoterapie v kombinaci s biologickou léčbou. Vidíte, že toxicita stupeň tři a více byla o 10 % vyšší právě pro to kombinované rameno. Nicméně taková ta nejzávažnější toxicita byla téměř srovnatelná. A pro avastin specifická toxicita bylo to, co se vlastně odlišovalo nejvíce v rámci té analýzy, a to byl výskyt hypertenze a proteinurie. Toto jsou již aktuální data, která jsem obdržel z IBA, Institutu biostatistiky a analýz, na základě zpracování našich vlastních dat, která jsou do registru CORRECT vkládána. Vidíte, že recentně jsme mohli zpracovat přes 4 a půl tisíce pacientů do tohoto registru vložených. S tím, že drtivá většina pacientů v tuto chvíli má ta data kompletní, takže byla schopná analýzy. Co mě zaujalo nejvíce na těch našich datech, je, že dominantně se jedná o režimy na bázi oxaliplatiny, ať už nejrozšířenější režim FOLFOX či XELOX, a pak samozřejmě i ten režim kontinuální s irinotekanem FOLFIRI, které byly v této kombinované léčbě s bevacizumabem použity, což bude potom víceméně korelovat i s těmi výsledky, které naše léčba prokazuje ve srovnání s registrační studií a vzhledem i k tomu, co jsme viděli. Bylo zajímavé se podívat na ty naše výsledky z pohledu jednotlivých linií léčby. Vidíte, že drtivá většina pacientů je samozřejmě léčena avastinem v první linii, tak jak to odpovídá současných guidelinům. Ale je zde i určitá, relativně nezanedbatelná, populace pacientů již nyní léčená ve druhé linii, a dokonce i ve třetí linii léčby. A když se podíváme na ty výsledky podle jednotlivých linií, tak vidíte, že ty nežádoucí účinky avastinu se napříč těmi liniemi zásadně nelišily, to znamená ta toxicita avastinu byla srovnatelná jak v první linii, tak ve třetí linii. Pro mě trochu překvapující, ale jsou to malá čísla, bylo dosažení kompletní remise ve druhé linii i ve třetí linii léčby kombinované chemoterapie s biologickou léčbou. A když se podíváme dále na typy nežádoucích účinků, které jsou pro kombinaci chemoterapie a biologické léčby bevacizumabem charakteristické, tak vidíte, že v podstatě s narůstající linií ani v jednotlivých specifických parametrech se ta toxicita významně neliší. Když se podíváme na celkový medián přežití léčby bevacizumabem v populaci námi léčených pacientů, tak se dostáváme na medián přežití 27,6, což je výrazně vyšší, než jsem ukazoval výsledek té poolované nalýzy. A jedním z vysvětlení je právě to, že u nás se hojně používá právě ta kombinace bevacizumabu s kontinuálními režimy či chemoterapií na bázi kapecitabinu a chemoterapie oxaliplatinou či irinotekanem. Takhle vypadají naše data sumárně doby do progrese, 11,1 měsíce. A když jsme to znovu nechali rozklíčovat podle jednotlivých linií, tak vidíte, že ta doba do progrese v první linii, samozřejmě má to klesající tendenci, ale i v té třetí a vyšší linii ta doba do progrese je stále velmi pozitivní. A ten rozdíl mezi první a druhou linií byl zcela minimální. Stejná data máme co se týče celkového přežití podle jednotlivých linií léčby. A vidíte, že pokud bychom vzali pacienty léčené pouze v první linii, tak máme téměř 29 měsíců medián přežití, samozřejmě s další linií tento výsledek klesá, ale opět indikace ve druhé linii je stále velmi pozitivní. A když se podíváme na ty křivky, tak se nám významně překrývají a ten rozdíl je naprosto minimální. Další informace, která byla prezentována na letošním ASCO, byla studie OPTIMOX3 podle DREAM protokolu. Tato studie se zabývá konceptem udržovací léčby ve snaze minimalizovat toxicitu léčby u pacientů dlouhodobě léčených, tak aby, řekněme u pacientů, kteří nedosáhnou té sekundární operability, aby to prodloužené přežití těchto pacientů mělo taky výbornou kvalitu života. V rámci této studie byli pacienti po registraci rozděleni do tří skupin: chemoterapie FOLFOX7 v kombinaci s bevacizumabem, XELOX a bevacizumab, a FOLFIRI a bevacizumab. Pacienti byli léčeni do dvanácti cyklů chemoterapie a následně pacienti, kteří nezprogredovali na chemoterapii, byli randomizováni do dvou skupin: bevacizumab plus erlotinib, a do skupiny kontrolní, kde byl pouze bevacizumab. A touto léčbou byli léčeni do progrese onemocnění. Vidíte tady výsledky té udržovací léčby doby do progrese, vlastně v tom zkoumaném rameni, kde byla kombinace erlotinibu s avastinem, byla signifikantně delší. I když z tohoto pohledu to prodloužení znamenalo jeden měsíc. Všichni pacienti, kteří byli zařazeni a byli randomizováni, dosáhli mediánu přežití 25,4 měsíce. A tady je přímé srovnání v té tabulkové podobě. Vidíte, že tedy ten medián přežití a ta doba do progrese v podstatě byla pouze minimálně lepší, zhruba o ten jeden měsíc, než monoterapie bevacizumabem v indikaci té udržovací léčby. Co se týče srovnání toxicity obou dvou ramen, tak vidíte, že ty rozdíly jsou naprosto minimální. Zásadní rozdíl byla incidence průjmů a výskyt kožní toxicity. Nicméně v drtivé většině se jednalo o nižší stupně toxicity. Toto jsou data opět z našeho avastinového registru. V podstatě již v minulosti jsme ta data rozdělili na pacienty léčené avastinem kompletně a vytáhli jsme z toho jednotlivé subpopulace pacientů. Konkrétně tady bych chtěl zmínit tu pátou položku, a to jsou pacienti, kteří po ukončení chemoterapie pokračovali tou udržovací terapií avastinem v monoterapii, což je takové hodně diskutabilní téma v našich podmínkách, protože ne všechny zdravotní pojišťovny tuto záležitost akceptují. A toto jsou křivky přežití, které byly provedeny aktuálně na souboru těch pacientů. Vidíte, tam bylo popsáno tuším 206 pacientů. K aktuálnímu datu těch pacientů máme 305. A vidíte, že ten medián přežití těchto pacientů se pohybuje kolem 41 měsíců. Čili závěrem mi dovolte shrnout, že kombinace avastinu s chemoterapií signifikantně prodlužuje dobu do progrese onemocnění a medián přežití, ať už se jedná o indikaci v první linii nebo druhé linii léčby. Klinický benefit byl sledován víceméně ve všech podskupinách, ať už byly vzájemně srovnávány různé intenzity chemoterapeutických režimů dle terapeutického režimu oxaliplatina versus irinotekan a samozřejmě i dle stavu KRAS. Bezpečnostní profil potvrzuje naše zkušenosti a informace získané z těch prvotních registračních studií a následných studií, které byly již dříve publikovány. A přidání erlotinibu k avastinu v rámci udržovací léčby signifikantně prodlužuje dobu do progrese onemocnění s tím, že toto navýšení mediánu o jeden měsíc je provázeno i nárůstem kožní toxicity a toxicity ve smyslu průjmů. Nicméně jak jsem již zmínil, jednalo se o stupeň jedna a dva, čili velmi nízký stupeň toxicity. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.