Avastin v léčbě kolorektálního karcinomu

Avastin je první a jediný lék s anti VEGF účinkem, u kterého byl ve 4 indikacích a v 8 randomizovaných studiích prokázán významně příznivý vliv na délku přežití (celkové přežití, přežití bez známek progrese). Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin: prokázané prodloužení přežití nemocných s kolorektálním karcinomem (mCRC)

Nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo, pokud byl Avastin podáván až do progrese onemocnění – tedy i v případě, kdy byla chemoterapie ukončena.

 1. Avastin SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
 2. Saltz LB et al. JCO v tisku
 3. Hurwitz H et al. NEJM 2004; 350:2335-2342
 4. Kabbinavar FF et al. J Clin Oncol 2005:23:3706-3712

Avastin u nemocných s mCRC prokazatelně prodlužuje celkové přežití v 1. i v 2. linii

 1. Hurwitz H et al; N Engl J Med 2004; 350:2335-42
 2. Fuchs Ch S et al, JCO 2007; 25:4779-4786

Léčba s Avastinem posunuje PFS za hranici 10 měsíců

Avastin je první a jediný lék s anti VEGF účinkem, u kterého byl ve 4 indikacích a v 8 randomizovaných studiích prokázán významně příznivý vliv na délku přežití (celkové přežití, přežití bez známek progrese).

Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin je od 1. 3. 2010 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech registrovaných indikacích. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111

 1. Giantonio BJ et JCO 2007;25:1539-1544
 2. Avastin SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
 3. Kabbinavar FF et al. JCO2005:23:3706-3712
 4. Sandler A et al. NEJM 2006;355
 5. Escudier B et al. ASCO 2007; oral presentation
 6. Berry S,et al ; ASCO GI Abstract 350
 7. Sobrero, et al. J Clin Oncol 2007;25(June 20 Suppl.):180s (Abstract 4068)

Avastin prodlužuje dobu do progrese onemocnění a přežití nezávisle na stavu K-ras*

Znalost stavu K-ras je důležitá zvláště v pozdějších liniích léčby mCRC.

* Retrospektivní analýza AVF2107 u populace dostupné pro vyšetření K-ras (n=230/813). Velikost vzorku mohla ovlivnit výsledek zhodnocení.

 1. Hurwitz HI et al; The Clinical Benefit of Bevacizumab in Metastatic Colorectal Cancer Is Independent of K-ras Mutation Status: Analysis of a Phase III Study of Bevacizumab with Chemotherapy in Previously Untreated Metastatic Colorectal Cancer The Oncologist. 2009

Avastin u nemocných s MRC a K-ras divokým typem prodlužuje významně medián celkového přežití za hranici 27 měsíců...

... a je léčbou, která posunula PFS u nemocných s nádorem K-ras divokého typu za hranici 13 měsíců

 1. Ince W.L. et al J Natl Cancer Inst 2005;97:981–9
 2. Hurwitz H., The Oncologist 2009

Avastin použitý v 1. linii léčby zvyšuje celkovou četnost odpovědí (ORR)1

Avastin navodí podobně vysokou četnost odpovědí u různých typů maligních nádorů.1–7

Avastin: součást konverzní léčby primárně inoperabilních jaterních metastáz.

Vysoká četnost odpovědí souvisí s úbytkem nádorové masy a umožní v řadě případů provedení následné kurativní metastazektomie.

 1. Hurwitz et al; The Oncologist 2009
 2. Giantonio et al. JCO 2007 Apr.20; 25 (12):1539-1544
 3. Kabbinavar et al, JCO 2005, Jun 05; 23(16)
 4. Sander A et al. NEJM 2006; 355:2542-2550
 5. Mangold et al JCO 2007;25 (June 20 suppl.)abstrakt LBA7514
 6. Miller et al JCO 2008; 26 (May 20 suppl.)abstrakt LBA1011
 7. Escudier et al Lancet 2007; 370:103-2111

Avastin umožňuje účinnou a bezpečnou chirurgickou léčbu nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu

Přidání Avastinu k chemoterapii v konverzní léčbě před operací jaterních metastáz kolorektálního karcinomu vede ke zvýšení četnosti provedených resekcí a k vyššímu počtu resekcí R0. 86–89 % nemocných po R0 resekci přežívá dle aktuálních dat dva roky a jejich osud je dále sledován.

 1. Cassidy et al. Poster presented at ASCO 2008, No.4022

Ve studii BOXER byli nemocní s iniciálně obtížně resekabilními metastázami či nemocní mající současně primární nádor léčeni předoperačně režimem XELOX + Avastin.
U nemocných s jaterními metastázami bylo dosaženo po léčbě s Avastinem vysokého ORR 78 %. Po léčbě s Avastinem bylo u 33 % nemocných vhodné provést metastazektomii s kurativním záměrem.

 1. Nordlinger B, Sorbye H, Glimelius B, et al. Perioperative chemotherapy with FOLFOX4 and surgery versussurgery alone forresectableliver metastases from colorectal cancer (EORTC Intergroup trial 40983): arandomised controlled trial. Lancet 2008;371:1007-16
 2. Gruenberger B,Tamandl D,Schueller J,et al. Bevacizumab, capecitabine , and oxaliplatinas neoadjuvant therapy for patients with potentially curable metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2008;26:1830-5
 3. Wong R et al, ESMO/ECCO 2009, abstract 6076.

Ve studii GONO byli primárně neresekabilní nemocní léčeni režimem FOLFIRI + Avastin. Bylo dosaženo celkové četnosti odpovědí 77 % a 100 % stabilizace choroby a u naprosté většiny nemocných došlo ke zmenšení masy nádoru.

Nežádoucí příhody ve vztahu k Avastinu (fialově označené) neměly vliv na zhoršení tolerance režimu neočekávaným způsobem. Žádné nové bezpečnostní signály nebyly pozorovány.

 1. Masi G et al, ECCO/ ESMO 2009, abstract 6081

Optimální stanovení léčebné strategie je součástí týmového rozhodnutí onkologů, chirurgů, radiologů a dalších odborníků

Doporučení evropské skupiny 21 odborníků v oboru maligních onemocnění kolorekta (onkologů a chirurgů) zhodnotilo dosavadní znalosti a navrhlo u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem léčebný postup dle iniciálního zhodnocení nemocného se zaměřením na resekabilitu metastáz.

 1. Adaptováno dle Nordlingera et al. Ann Oncol, 2009

Profil bezpečnosti Avastinu v léčbě nemocných s kolorektálním karcinomem byl sledován ve třech studiích fáze III a v řadě studií fáze II. Bezpečnost byla potvrzena i v českém registru pacientů

Avastin v léčbě 1. linie, vybrané nežádoucí příhody stupně 3/4; registrační studie.1

Perioperační komplikace ve vztahu k Avastinu při jeho použití v rámci předoperační léčby.2

Avastin v léčbě 2. linie, vybrané nežádoucí příhody stupně 3/4; registrační studie.4

Avastin v léčbě 1. linie, vybrané nežádoucí příhody stupně 3/4; český registr nemocných 2009.5

Nejčastějšími nežádoucími účinky ve vztahu k Avastinu jsou hypertenze a proteinurie. Jsou obvykle dobře zvladatelné a pouze výjimečně vedou k nutnosti přerušení léčby. Indukční léčba kombinací chemoterapie s Avastinem nevedla ke zvýšení počtu chirurgických komplikací při resekcích jaterních metastáz.

 1. Hurwitz H, et al. N Engl J Med 2004;350:2335–42
 2. Cunningham et al, GCS 2008, poster 445
 3. Nordlinger et al; ASCO 2007; abstr. LBA5
 4. Giantonio BJ et JCO 2007;25:1539-1544
 5. Pravidelný report projektu AVASTIN. http://avastin.registry.cz (poslední verze 10/2009)

Avastin: samotný věk není kontraindikací léčby bevacizumabem

 1. Kozloff M et al; ASCO GI 2008 Abstract 454
 2. Kubala et al, ASCO GI 2010

 1. Kozloff M et al; ASCO GI 2008 Abstract 454
 2. Hurwitz H et al. NEJM 2004; 350:2335-2342
 3. Kubala et al, ASCO GI 2010

Profil nemocného s kolorektálním karcinomem, vhodného k léčbě s avastinem

Indikace:1

Terapie metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. CNS metastázy byly vyňaty z kontraindikací podání Avastinu. Indikace u kolorektálního karcinomu neurčuje linii léčby.

Kontraindikace:1,2.3

neléčené metastázy v CNS (25. 3. 2009 byly rozhodnutím Evropské lékové agentury (EMEA, http://www.emea.europa.eu/) z kontraindikací Avastinu odstraněny CNS metastázy)
Přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku, na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečků nebo na jiné rekombinantní lidské nebo humanizované protilátky. Těhotenství.

Opatrnosti je třeba u starších nemocných ve věku nad 65 let (nová zjištění hovoří o vyšším riziku až ve věku nad 75 let) a těch, kteří nedávno prodělali arteriální tromboembolickou příhodu – u obou skupin může být zvýšeno riziko vzniku arteriální tromboembolické příhody.
Stabilizovaný hypertonik není kontraindikován k léčbě.

Avastin je možné podávat v Komplexních onkologických centrech.
Jejich síť je popsána na www.onconet.cz.

Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin je od 1. 3. 2010 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech registrovaných indikacích. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111

 1. Avastin SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
 2. Kozloff M et al; ASCO GI 2008 Abstract P 0192
 3. Hurwitz H et al. NEJM 2004; 350:2335-2342
 4. Kubala et al, ASCO GI 2010

Algoritmus biologické léčby nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.