Biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra

Přednáška zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche, konaném v rámci Brněnských onkologických dnů dne 21. dubna 2011.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

My jsme si rozdělili toto téma na dvě části - včera a dnes bych si dovolil odpřednášet já a dnes a zítra paní primářka. Je to tedy akce včera, dnes a zítra, prosím není to v sobotu večer, v neděli ráno. Ale můžeme... Kdybyste chtěli, tak sobotu večer, tady ve čtyři hodiny se můžeme sejít, nebo kdybyste chtěli v neděli ráno, vysíláme od osmi hodin... nebo v sedm. Včera a dnes, tedy ta moje část. Pochopitelně, jak tady vidíte, tak registrační studie v biologické léčbě proběhly, všichni je dobře známe, jsou roky známé a dnes tedy jsme na této úrovni, kdy umíme a dokážeme i biologickou léčbu řádně monitorovat. K tomu máme klinické registry České onkologické společnosti a z toho nám vypadávají určité výsledky. Víme ale dobře všichni, že to co je dáno těmi klinickými nebo registračními studiemi a co proběhlo potom celou tou škálou řízení v České republice (od registrace po úhradu a celkové schválení), nám nedovoluje některé ty léky zatím víceméně podávat. Celé toto sympozium bude interaktivní, takže spolu budeme komunikovat velmi úzce. Za tím účelem jste dostali takové malé přístroje, někteří z Vás, ti kteří třeba nechtějí spolupracovat, tak si to nevzali vůbec, ale nicméně věřím, že většina to má a je tady poměrně velká reprezentativní skupina, takže věřím, že ta interakce bude velmi zajímavá. Abychom se rozjeli, tak si připravte tyto přístrojky, tyto malé telefonky a zodpovězte nám otázku: Gebeňa (je to velice jednoduché, všichni Brňáci to dobře znají) Gebeňa a gólka v jazyce starých Brňanů znamenaly hlava a svatba, hlava a bohaté jídlo, informace o benefitech léčby přípravků Roche (to už tenkrát jsme věděli, co je) (smích) a velikonoční oslavy a následné patofyziologické stavy. Tak prosím, začněte (to je první zkouška) hlasovat teď. Máme na to deset sekund. Výsledek... Výborný! Tady je hodně Brňáků. Je to tak. To bohaté jídlo, to je spíše chálka, takže to je trošku jinak. Toto je taky hezké, pochopitelně dva jsou znalí jisté doby a velikonoční oslavy, jednoznačně vidím, na co myslíte... Teď si zkusíme ještě jednu otázku. My bychom rádi věděli, v jakém zastoupení tady jsme. Jestli byste mohli hlasovat na tuto otázku: V jaké oblasti pracujete? Jedna až osm, začněte hlasovat prosím teď. Tak se nám to blíží ke konci. Teď jsem zvědavý, co tady všechno máme. Máme hodně z oblasti jiné, hodně pracovníků farmaceutických firem, máme tady klinické onkology... Děkujeme. Tak můžeme dál. Pojďme se podívat na sliby registračních studií, které byly potvrzeny, a jak to vypadá v běžné praxi. Pokud se týká klinických registrů, všichni je velmi dobře znáte, v podstatě jsou tady od roku 2001 a byly vytvořeny za účelem - prvotně vůbec toto byla moje myšlenka, že jsem chtěl vědět, jaký je osud mých pacientů. V současné době to platí tak, že každý z Vás, kdo má pacienty, kteří jsou v tomto registru, si může požádat o výsledky své vlastní léčby - jak si vede on, a dokonce mu to může být srovnáno se zbytkem populace, která léčí - ať v kraji, nebo v celém státě. Takže každý z lékařů si v podstatě může zkontrolovat, jakým způsobem léčí. Nicméně šlo pochopitelně o to, abychom se zabývali jednak celkovou účinností, jednak jaký to bude mít dopad na ekonomiku, jednak zda se vyplatí centralizace léčby, zda to bude mít efekt pro pacienta a tak Za tuto práci děkujeme všem. dále. Registry nejsou povinné, prosím Vás, nejsou mandatorní, jsou to registry, které jsou dobrovolné, podílí se na tom všechna komplexní onkologická centra. A tak, jak se za tu dobu těch deseti let vyvíjela komplexní onkologická centra, někde máme data od dvaadvaceti center, někde teď od posledních třinácti centrer. Je to celá řada informací a údajů, které uvidíte zkráceně potom i v mé prezentaci. Já bych rád porovnal teď v následujících diapozitivech, jak si vedou klinické registry oproti registračním studiím. Tady máme HER-2 pozitivní karcinom prsu a přežití bez nemoci, disease free survival. Modrá bude vždycky na všech následujících grafech reprezentovat výsledky z našich vlastních klinických registrů, ostatní barvy jsou potom nějaké registrační studie. Toto je studie HERA, když se podíváme na výsledky, DFS v českém registru oproti HERA, tak si myslím, že si vedeme poměrně velmi dobře. Co se týká pokročilého karcinomu, tak tady se ta modrá může zdát nevýhodná vůči ostatní, nicméně musíme si uvědomit, že registrační studie byla pro první linii, kdežto my máme v našich registrech heterogenní skupinu pacientů, kteří dostávali z prvu, když si vzpomenete na začátky Herceptinu, tak to bylo jenom pro druhou a další linii, a to jsme dávali několik let, teprve později přišla ta léčba do první linie a tak dále. Takže je to heterogenní skupina, přesto si myslím, že si vedeme dobře. U metastatického kolorektálního karcinomu, jak si vedeme s registrem oproti Hurwitzově registrační studii - naše výsledky jsou z hlediska celkového přežití necelých třicet měsíců, toto je Hurwitzova studie a tady je ještě Giantonio, ta je ovšem pouze pro druhou linii. U pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic a Tarcevy, velmi těžká diagnóza. Víme dobře, že se ta situace stále mění, že se hledá i ten správný prediktor, i u Tarcevy. Mutace, nemutace, EGFR, když si sáhneme všichni do svědomí, nemyslím si, že se všude provádí, což, jak víme z posledních prací, by se určitě mělo. Nicméně když vezmeme celou populaci, tak jak je, ty naše registry s registrační studií jsou přibližně na stejné úrovni. Ale tam se nedá opravdu nic více čekat. Stejně tak velmi těžká diagnóza karcinom slinivky, když se porovná český registr s léčbou pankreatu Tarcevou proti gemcitabinu a Tarcevě, tak je ta záležitost taková, jaká je. Nicméně, když se podíváme na medián, ten český registr vychází téměř dvojnásobně lépe, ale on je to ten klasický rybí efekt, když se podíváte, že nakonec všichni ti pacienti skončí v této oblasti. To byla krátce ukázka z registru a registračních studií. My se pochopitelně v Modré knize snažíme o to, každým rokem, kterou vydáváme taky dvakrát ročně, abychom měli návody pro naše lékaře, jakým způsobem se mají orientovat v té spletité situaci léčby i biologickými preparáty. Zde vidíte, jak to vypadá u karcinomu prsu, pokud je HER-2 pozitivní, to vede víceméně k léčbě Herceptinem. Pokud není, tak je tady ta možnost teď v současné době s Avastinem, ale všichni dobře víte, že i když je úhrada stanovená, žádné úhradové dodatky nebyly podepsány. Čeká se teď v současné době na globální úhradový dodatek, což bude ale poněkud omezující pro nás pro všechny, ale k tomu se ještě vrátíme. Když se podíváme na kolorektální karcinom, tak situace je o něco lepší, protože Avastin možno podávat v první linii. A tady bych chtěl spíše poukázat na to, co je také v Modré knize, že máme pacienty, kteří jsou primárně resekabilní z hlediska metastáz a pak máme pacienty, kteří jsou neresekabilní, ale jsou potenciálně resekabilní, pokud je předléčíme danou léčbou, je tam ještě určitá šance. Je to předmětem opakovaných diskusí s chirurgy, komunikace mezi chirurgy a onkology, aby se více pacientů dostalo k té v uvozovkách jakési neoadjuvantní léčbě, která by zredukovala masu hmoty, a tím by umožnila resekabilitu. Zde se ukazují zatím sice velmi malá čísla, ale ukazuje se, že by to mohlo být až nějakých dvacet procent i o něco více, kteří by mohli být touto takzvanou neoadjuvantní léčbou resekabilní. Tak, a teď se prosím zase trošku probudíme a podíváme se na další hlasování. Jestli byste mohli odhadnout u karcinomu prsu, HER-2 pozitivní a v první linii, jaké procento by mělo být indikováno k léčbě trastuzumabem. Jestli byste mohli zvolit z těchto čtyř možností jednu. Máte-li připravené, teď. Tak, a výsledky... Ano, myslím si, že správná odpověď je čtyři, opravdu by to měly být všechny bez kontraindikací léčby, ale jak sem říkal a jak uvidíme, není to úplně tak vždycky. To je právě možná ten zbytek, který nám volí jinak. Další otázku. Které nemocné v první linii léčby by podle Vás měly být indikovány k léčbě s bevacizumabem? HER-2 negativní pacientky, čtyři možnosti. Prosím, začněte volit teď. Toto je záležitost, která není úplně jednoduchá, ještě ji nemáme úplně osahanou. Ano prosím, měly by to být triple negativní, ale určitě bych se přimlouval i za ty pacientky, které jsou indikované k léčbě paklitaxelem. Můžeme dál. Dále máme metastazující kolorektální karcinom. Odhadněte podíl nemocných v první linii léčby, který by podle Vás měl být indikován k léčbě s bevacizumabem. Prosím teď. Jsou to jinak mimo jiné otázky, které na nás chrlí docent Dušek těsně před tím, než vytváří predikce pro Onkologickou společnost a pro plátce. Máme výsledky? To je hezké. To by bylo zajímavé, nicméně ta realita je taková, že to je někde kolem těch čtyřiceti, padesáti procent. Populační predikce. Teď si prosím projdeme rychle, jak to vypadá s predikcemi a jaká je tedy realita toho, co jsme si řekli, a jak by to teď mělo vlastně vypadat a jak to nevypadá. Predikce České onkologické společnosti jsou vytvářeny s pomocí IBA, pochopitelně Rady odborníků, to je velmi důležité. Opravdu to není jenom záležitost toho, že se něco spočítá jako čísla z Národního onkologického registru, v žádném případě. Ta záležitost je složitější, docent Dušek by to jistě uměl lépe vysvětlit, co všechno používá, ale každopádně já bych rád, abyste věřili, že je to multi-zdrojový systém, který se používá k tomu, abychom měli data, která prezentujeme a která ukazujeme. Například teď v posledním vydání Modré knihy v poslední kapitole je to zcela jednoznačně a otevřeně i na kraje uvedeno. Zde se podívejme na to, jaká je incidence a prevalence u stadia čtyři u jednotlivých diagnóz, které nás teď tady zajímají. Karcinomu prsu bychom v tomto roce měli očekávat něco kolem těch šesti set pacientek. Jako incidence. Jako prevalence ale tři a půl tisíce. Pro tlusté střevo je to čtrnáct set nebo patnáct set pacientek, ale v prevalenci něco kolem pěti tisíc. U konečníku pět set a v prevalenci až necelé dva tisíce. A u nemalobuněčného karcinomu plic v incidenci sedmnáct set čtyřicet a necelé čtyři tisíce v prevalenci. Zde se podívejme, jaká je zatíženost jednotlivých krajů. Od shora dolů, podívejte se, ze kterého kraje jste, a uvidíte, že tyto čtyři kraje jsou nejvíce zatíženy v podstatě z hlediska predikce center a predikce počtu pacientů, kteří budou v těchto centrech léčení pro jednotlivé diagnózy. C50 - karcinom prsu, kolorektum a plíce. Tyto čtyři kraje: Jihomoravský, Středočeský, Hlavní město Praha a Moravskoslezský. Tady je podobný graf, nicméně uvedeno vždy ve srovnání, jakou máme predikci a jaký máme počet v registru. Tento sloupeček je predikce, modrý sloupeček je počet pacientů v registru. Je to ukázka toho, že určité počty nám úplně nesedí, a dnešní sympozium je také o tom, abychom si řekli, zda vidíme v něčem příčinu. Když se podíváte na jednotlivé přípravky, jedná se sice o paliativní léčbu, ale co se týká Herceptinu, adjuvance, tak predikováno je téměř dvakrát tolik, než kolik pacientek v adjuvanci Herceptin dostane. Je to asi šedesát procent, není to tedy dvojnásobek, ale jenom šedesát procent dostane. Budeme se zamýšlet nad tím, jakto a proč to je. Tady jsou ta čísla z roku 2010. Predikováno bylo něco kolem šesti set padesáti pacientek, v registru máme tři sta sedmdesát. V tomto roce, ono to tady není moc dobře vidět, ta červená se úplně ztratila, zde je číslo, které odpovídá tomu prvnímu kvartálu, něco kolem dvou set pacientek by mělo být léčeno a vloženo v registru, je jich tam sedmdesát čtyři. Otázka tedy, je to podléčenost nebo opravdu ty pacientky nemáme? Nebo děláme nějakou chybu někde? Atd. Tady jsou potom další preparáty, které jsou v registru. Toto je rok 2010 a 2011. No a teď tedy, jaké jsou příčiny. Můžeme přemýšlet nad různými možnostmi, my jsme vybrali zatím těchto pět pro podléčenost. Jestliže těch pacientek máme méně, tak se hrozíme toho, že by se k některým tato léčba nemusela dostat, což by nebylo to správné, co chceme, protože hlásáme všude equitu a chceme, aby všechny pacientky měly léčbu k dispozici. Hledáme tu možnou příčinu, jakým způsobem, kde by eventuelně mohla vést cesta, jak to napravit. Jestli máte přečteno, prosím, tak si připravte hlasovací zařízení a začněte hlasovat teď. Teď jsem zvědavý, co považujete Vy za hlavní problém. Nedostatečná komunikace mezi KOC a spádem. Taky si to myslím, v některých případech, a dokonce Vám to i ukážeme. Ale ty přímé náklady, to je problém jednoznačně. Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti u HER-2 pozitivního, metastatického karcinomu, stejné v podstatě odpovědi. Můžete hlasovat teď. Jsme na tom stejně. Přímé náklady. Ta komunikace je tam ovšem taky, pochopitelně. Další otázka. Toto je metastatický kolorektální karcinom. Jaká je příčina podléčenosti, jsou to stejné odpovědi, takže čas nemusíme dávat, ale teď začneme hlasovat. Opět stejné. Ano, dobře, děkuji. Můžeme dál. Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti Avastinem u HER-2 negativního metastatického karcinomu prsu? Hlasujeme teď, prosím. Tady je zajímavý výsledek, a to ještě i ta jednička, jestli vidíte dobře, tak nedostatečně důkazy o účinnosti a klinickém benefitu. Důležitý poznatek. A jinak ty přímé náklady a ta komunikace možná, ale nedostatečně důkazy o účinnosti a klinickém benefitu, to je věc, která by se měla dále vysvětlit. To je všechno. A teď Vám ukáži jenom krátce, jak to vypadá z průzkumu, který prováděl STEM/MARK, a to jak u lékařů z KOCu, tak u lékařů ve spádu. Je to poměrně složitý graf, nicméně já to zestručním. Jednatřicet lékařů bylo dotazováno, jakým způsobem, co se týká metastatického kolorektálního karcinomu, se k nim ten pacient dostane. A vidíte, že šedesát procent je zachyceno na vlastním pracovišti, to znamená z toho spádu moc pacientů nepřijde. A další věc, zde se ptali těch spádových lékařů a zde se ptali na neresekabilní metastázy, když spádový lékař (bylo jich padesát dva) narazí na pacienta, který má metastatické kolorektální onemocnění v játrech, co s ním udělá. A tady vznikla odpověď, že celkem téměř šedesát procent odešle do KOCu, což asi je trošku v diskrepanci, že? Jinak šetrnou chemoterapii, to je pochopitelné, best supportive care, takoví pacienti jsou, kteří už nemůžou mít další. Tato léčba, těch dvacet procent nebo víc jak dvacet procent je diskutabilní, zda by měla být tam či jinde, zda by přece jenom neměli ti pacienti projít digestivní komisí. Dalšího otázka, prosím. Mám celou řadu otázek... Je podle Vás kalendářní věk kontraindikací k nasazení biologické léčby? Jedna, dvě, tři, prosím, začněme hlasovat teď. Opět jsem zvědavý. Tak, jak to dopadlo? Ano. Myslím si, že podle mě dobře. Ten věk by zatím neměl, ale individuální posuzování je důležité. Z toho všeho jaksi tak nějak vyplývá, že my opravdu chceme, aby léčba, která je u nás k dispozici a je už dohodnuta, aby byla poskytnuta všem pacientům, kteří by ji měli dostat. Je otázkou, a sami jste to uvedli v některých odpovědích, že ta vzájemná komunikace nemusí vždycky fungovat tak, jak bychom si představovali. Jako Česká onkologická společnost vydáváme Modrou knihu, kde máme ta schémata, víme dobře, že řada z Vás se denně se obrací (případně ne denně, ale tedy, kdy potřebují) obrací se na tuto Modrou knihu, protože je v elektronické podobě na www.linkos.cz. Takže je používána. Důležitá otázka ovšem je, zda ti pacienti procházejí nějakou multidisciplinární komisí jako je třeba GIT komise na Vašem pracovišti. Prosím, připravte si hlasovací zařízení a zkuste hlasovat teď, zda u Vás na pracovišti je taková gastrointestinální komise, protože je to závažná věc a ne všude je to úplně jednoduché třeba zorganizovat. Ale přesto by nás zajímalo, zda ta možnost tady je nebo ne. Ano, to je výborné, ale sedm odpovědělo, že ne. Těch otázek je celá řada, prosím Vás, je to opravdu složité a situace v dalších letech - teď v několika málo letech - bude asi pravděpodobně složitější, možná méně přehledná než byla. My si musíme zvyknout na to, že ty lepší roky máme za sebou, co se týká úhrady léku a možnosti poskytnout je naším pacientům. Nicméně opravdu velmi závažná věc je ta, že se nesmíme nechat dotlačit k tomu, aby dva pacienti se stejným typem onemocnění byli Vámi rozhodnuti, že Vy jednomu dáte a druhému nedáte ten lék, jednom z toho důvodu, že nejsou finance. To je záležitost, která je velmi závažná a nemůžeme na to nikdy přistoupit - o tom jsme se bavili na minulých fórech, prostě je to jednak právní, jednak etické, jednak jsme přísahali a tak dále. Nemůžeme jen tak jednoduše přistoupit na tu hru, která je nám vynucována zvnějšku, ze strany vládních činitelů nebo spíše státních. Já bych to uzavřel asi tímto. My se maximálně snažíme o to, aby spolupráce existovala, aby byla možná ta equita, všechny tyto nástroje používáme. Myslím si, že Onkologická společnost za poslední roky prošla významným pokrokem z hlediska toho, jak umožnit pacientům léčbu, kterou si zaslouží. Věřte mi, že nám jiné společnosti závidí některé aktivity, které provádíme. Například Fórum onkologů, nebo Zásady nebo klinické registry, máme Národní onkologický program, který podepsal pan prezident. A všechno toto budeme určitě v dalších letech potřebovat ještě víc, protože, jak jsem říkal, to snažší je za námi. Teď se opravdu budeme muset více starat, více bojovat. Všem Vám děkuji za pozornost. Pokud by kdokoliv, kdykoliv měl nějakou potřebuju se se mnou kontaktovat blíže, tak může tady přes tuto webovou stránku. Já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Máte možnost odpovědět na otázky, které zazněly během přednášky a porovnat si své odpovědi s účastníky sympózia.

Označte, prosím, v jaké oblasti pracujete

 • 0% (0 hlasů) - Klinický onkolog pracující v KOC
 • 0% (0 hlasů) - Klinický onkolog pracující na jiné onkologii
 • 0% (0 hlasů) - Radioterapeut
 • 0% (0 hlasů) - Chirurg
 • 0% (0 hlasů) - Gastroenterolog
 • 0% (0 hlasů) - Patolog
 • 0% (0 hlasů) - Pracovník farmaceutické firmy
 • 100% (1 hlas) - Jiné

Odhadněte podíl nemocných v první linii léčby, který by podle Vás měl být indikován k léčbě s trastuzumabem

 • 0% (0 hlasů) - 40%
 • 0% (0 hlasů) - 60%
 • 0% (0 hlasů) - 80%
 • 100% (1 hlas) - Všechny bez kontraindikací léčby

Které nemocné v první linii léčby by podle Vás měl být indikovány k léčbě s bevacizumabem?

 • 100% (1 hlas) - Triple negativní
 • 0% (0 hlasů) - Indikované k léčbě s paklitaxelem
 • 0% (0 hlasů) - Indikované k léčbě s paklitaxelem nebo kapecitabinem
 • 0% (0 hlasů) - Všechny HER2 negativní bez kontraindikací léčby

Odhadněte podíl nemocných v první linii léčby, který by podle Vás měl být indikován k léčbě s bevacizumabem

 • 0% (0 hlasů) - 30%
 • 100% (1 hlas) - 40%
 • 0% (0 hlasů) - 60%
 • 0% (0 hlasů) - 70%

Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti Herceptinem v (neo)adjuvantní léčbě HER2+ BRC?

 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečné důkazy o účinnosti a klinickém benefitu
 • 0% (0 hlasů) - Obavy z bezpečnosti podání přípravku
 • 0% (0 hlasů) - Přímé náklady na lék, doprava do center
 • 100% (1 hlas) - Nedostatečná komunikace mezi KOC a spádem
 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečně kvalitní vyšetření HER2

Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti Herceptinem v léčbě HER2+ mBRC?

 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečné důkazy o účinnosti a klinickém benefitu
 • 0% (0 hlasů) - Obavy z bezpečnosti podání přípravku
 • 100% (1 hlas) - Přímé náklady na lék, doprava do center
 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečná komunikace mezi KOC a spádem

Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti Avastinem v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu?

 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečné důkazy o účinnosti a klinickém benefitu
 • 0% (0 hlasů) - Obavy z bezpečnosti podání přípravku
 • 100% (1 hlas) - Přímé náklady na lék, doprava do center
 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečná komunikace mezi KOC a spádem

Jaká je podle Vás hlavní příčina podléčenosti Avastinem v léčbě HER2- mBRC?

 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečné důkazy o účinnosti a klinickém benefitu
 • 0% (0 hlasů) - Obavy z bezpečnosti podání přípravku
 • 100% (1 hlas) - Přímé náklady na lék, doprava do center
 • 0% (0 hlasů) - Nedostatečná komunikace mezi KOC a spádem

Je podle Vás kalendářní věk kontraindikací nasazení biologické léčby?

 • 0% (0 hlasů) - Ano, věk 65 let
 • 0% (0 hlasů) - Ano, věk 75 let
 • 100% (1 hlas) - Ne, vždy posuzujeme individuálně, zda pacienta odeslat do KOC či k léčbě indikovat

Je na Vašem pracovišti zřízena pravidelně se scházející multidisciplinární komise pro nádory zažívacího traktu, v níž spolupracují onkolog, chirurg, radiolog, radioterapeut a další?

 • 100% (1 hlas) - Ano
 • 0% (0 hlasů) - Ne

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2011 - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.