Kazuistika : Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

Prezentována kazuistika pacientky léčené v onkologickém centru Nový Jičín pro metastatický karcinom sigmatu s masivním postižením jater. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Moje sdělení se týká jedné pacientky s kolorektálním karcinomem, kterou jsme léčili na našem pracovišti. Tak je to kazuistika pacientky, která byla docela mladá, 44 let, s metastatickým karcinomem sigmoidea a docela masivním postižení jater. Byla to mladá žena, která vlastně neměla žádné další nemoci, byla bez komorbidit a u tak velkého postižení se nám podařilo ji léčit až 39 cykly chemoterapie, ze začátku XELOX, potom XELODU s bevacizumabem. Byla diagnostikována v roce 2008 v listopadu, kdy byl zjištěn u ní karcinom sigmoidea a masivní postižení jater. Vzhledem k tomu, že to bylo stenozující onemocnění neprostupnné pro kolonoskop, tak byla u pacientky indikována paliativní resekce sigmoidea. CT prokázalo masivní metastatické postižení jater, které postihnovalo více než 70% parenchymu jater. Největší ložisko postihovalo segmenty S6,7,8 a mělo rozměry 114x100 mm. Byly vysoké i markery, které dosahovaly stovkových hodnot. Rentgen plic neprokázal další šíření onemocnění mimo játra. Pacientka byla zhodnocena multidisciplinárním týmem, kromě té paliativní resekce nebyla resekce sigmatu, nebyla doporučena chirurgická intervence a byla doporučena systémová léčba. V listopadu 2008 jsme zahájili první cyklus v režimu XELOX. Z toho důvodu, že se jednalo o masivní postižení jater a byla zde i elevace jaterních testů, tak z toho důvodu jsme začali nejprve chemoterapií XELOX, taky byla brzo po operaci a pak jsme si říkali, že uvidíme podle průběhu a tolerance léčby, co bude dál. První cyklus nesla velice dobře, proto jsme od druhého cyklu přidali pacientce do léčby bevacizumab. Léčbu tolerovala velice dobře, toxicita léčby byla přijatelná, po 4 cyklech celkem léčby, 3 cyklech s bevacizumabem, bylo podle kontrolního CT popsáno zlepšení nálezu, a to až o 30%, proto pro velice dobrý efekt bylo pokračováno v léčbě, pacientka velice dobře léčbu tolerovala a došlo i k normalizaci jaterních testů. Po 9 cyklech v červnu 2009 došlo k dalšímu zmenšení ložisek v játrech, ale podle RECIST kritérií už by to byla spíše stabilizace nálezu, došlo dokonce i k normalizaci markeru. Z důvodu neurotoxicity a spíše opakované trombocytopenie byla od desátého cyklu z trojkombinace vyňata oxaliplatina a dále pacientka byla léčena kombinací bevacizumabu s kapecitabinem. V tomto režimu neměla velké nežádoucí účinky, léčbu tolerovala velice dobře. Další restaging prokázal stabilizaci nemoci a celkem bylo podáno u pacientky 39 cyklů léčby až do března 2011, kdy podle restagingového CT byla zjištěna progrese v játrech. Léčbou kombinací XELOX a potom XELODA s Avastinem bylo dosaženo celkem 28 měsíců bez progrese, velice dobrá byla tolerance léčby a kvalita života pacientky. Po zjištění progrese jsme u pacientky nasadili druhou linii chemoterapie, a to irinotekan v monoterapii ve weekly režimu. V druhé linii bylo aplikováno celkem 5 cyklů do listopadu 2011. Nejlepší dosaženou odpovědí v druhé linii byla stabilizace. V listopadu 2011 byla opět progrese, kde jsme zhodnotili stav K-RAS a EGFR. A po zjištění, že se jedná o nemutovaný wild type, byla u této pacientky indikovaná terapie panitumumabem. Léčba byla aplikována od prosince 2011 do června 2012 a bylo dosaženo stabilizace onemocnění. Léčba byla velice dobře tolerována a byla ukončena po 6 měsících pro progresi v játrech. Postupně došlo k další progresi, k zhoršování stavu pacientky a dokonce při tak dlouhém postižení jater rozvoji jícnových varixů, které musely být endoskopicky ošetřeny. Pacientka zemřela v září 2012. A lze říci, že z léčby Avastinem mohou profitovat i pacienti, kteří mají masivní generalizaci a velké postižení jater, s postižením i 70% parenchymu v onemocnění a u této pacientky konkrétně bylo dosaženo tou celkovou léčbou přežití 51 měsíců. Otázka do diskuse, jestli rozhoduje vždy jen Performance Status nebo i zvažujeme rozsah nemoci při indikaci biologické léčby. Děkuji za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.