Komentář: Bevacizumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu u pacientů starších 65 let

Kolorektální karcinom představuje ve vyspělých zemích závažnou zdravotnickou i ekonomickou hrozbu. U poloviny všech pacientů se choroba dostává do metastatického stadia a nemocní na ni posléze umírají.

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
FN Plzeň

článek byl publikován s laskavým souhlasem autora a společnosti Ambit Media, a.s.

Standardní léčba pokročilého kolorektálního karcinomu je již 50 let založena na podání 5-fluorouracilu, v posledních více než 10 letech v kombinaci s leukovorinem, oxaliplatinou, irinotekanem, a nyní na přidání biologických léků. Byl-li u generalizovaného onemocnění při léčbě trojkombinací 5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina (či irinotekan) medián přežití v klinických studiích nedaleko za 20 měsíci, pak nasazení biologické léčby jej prodloužilo za dva roky.
Bevacizumab (rekombinantní humánní monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru) prokázal svoji účinnost nezávisle na léčebné linii v terapii metastatického onemocnění kolorekta. Klinické studie ukázaly, že bevacizumab je účinný, je-li přidán k jakékoliv chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů (5-fluorouracilu či kapecitabinu). Jedinými známými kontraindikacemi jsou přecitlivělost na lék a těhotenství. Větší opatrnost při podání je doporučována u nemocných starších 65 let, a to ani ne tak pro prokázanou vyšší toxicitu, ale spíše pro absenci klinických údajů, neboť tito nemocní byli pouze zřídka zařazování do klinických studií – přesto, že polovina všech nemocných s kolorektálním karcinomem je starších 65 let.
Vlastní klinické zkušenosti z našeho pracoviště ukázaly, že podání bevacizumabu nemocným starším 65 let je bezpečné a je dobře snášeno. Samozřejmě se jednalo o subjektivní hodnocení bezpečnosti a účinnosti, které nesplňovalo podmínky sběru klinických údajů.
Uvedená hodnocení dvou klinických studií provedená Kabbinavarem a spol. a vycházející z analýzy 439 nemocných starších 65 let (medián věku byl 72 let), randomizovaných do ramene s chemoterapií a bevacizumabem proti chemoterapii samotné v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu, tyto naše předpoklady podporují. Počet objektivních odpovědí byl ve skupině s bevacizumabem a chemoterapií 34,4 % proti 29 % u samotné chemoterapie. Medián času celkového přežívání se v kombinaci s bevacizumabem prodloužil z 14,3 měsíce na 19,3 měsíce. Naopak hodnocení nežádoucích vedlejších účinků neukázalo významný rozdíl mezi oběma rameny, kromě vyšší incidence tromboembolické nemoci a postižení gastrointestinálního traktu u nemocných.
Výše uvedená studie přináší důležité poznatky o snášenlivosti a účinnosti léčby starších nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených bevacizumabem a chemoterapií.

  • Tito nemocní tvoří 50 % všech pacientů zachycených pro tuto diagnózu, kteří měli doposud omezený prospěch z biologické léčby.
  • Bevacizumab prokazuje, že je nejen univerzálním lékem v terapii pokročilého kolorektálního karcinomu a řady jiných malignit, ale i lékem, který je účinný a je dobře snášen staršími nemocnými.
  • Je-li bevacizumab přidán ke standardní chemoterapii založené na podání fluoropyrimidinů (5-fluorouracilu či kapecitabinu), zvyšuje i u nemocných starších 65 let počet léčebných odpovědí a prodlužuje čas do progrese i celkové přežití nemocných.

Komentovaný článek

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Metastazující kolorektální karcinom je považován za velmi závažné onemocnění a tvoří asi jednu třetinu nově diagnostikovaných onemocnění kolorektálním karcinomem. Za posledních 15 let jsme svědky nebývalého rozvoje léčby této malignity.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.