Komentář: Populační analýza výsledků léčby bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v ČR – klinický registr Avastin

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Přehrajte si článek jako podcast

Klinický registr Avastin (dostupný na http://avastin.registry.cz) byl založen 1. 1. 2005 za účelem monitorování efektivity a spotřeby této finančně nákladné biologické léčby. Intenzivní spoluprací všech komplexních onkologických center se podařilo vytvořit rozsáhlou a poměrně podrobnou retrospektivní populační analýzu výsledků léčby mCRC, která v současné době obsahuje data více než 3 000 pacientů léčených bevacizumabem.

Bevacizumab (Avastin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti růstovému faktoru cévního endotelu (vascular endothelial growth factor – VEGF), která vychytává cirkulující VEGF v plazmě, a tím snižuje jeho stimulační efekt na nádorovou angiogenezi. Při léčbě bevacizumabem dochází k regresi stávající patologické VEGF-dependentní cévní sítě v nádoru, k normalizaci VEGF-independentní nádorové cévní sítě a k inhibici nežádoucí neoangiogeneze. Výsledkem je omezení cévního zásobení a výživy nádorové tkáně.

Bevacizumab se v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) podává především v kombinaci se standardní chemoterapií na bázi 5- flurouracilu (event. kapecitabinu) a oxaliplatiny (režimy FOLFOX, XELOX) nebo irinotekanu (režimy FOLFIRI, XELIRI). Přidání bevacizumabu zvyšuje efektivitu systémové léčby (prodlužuje čas do progrese onemocnění i celkové přežití léčených pacientů)1, 2.

Klinický registr Avastin (dostupný na http://avastin.registry.cz) byl založen 1. 1. 2005 za účelem monitorování efektivity a spotřeby této finančně nákladné biologické léčby. Intenzivní spoluprací všech komplexních onkologických center se podařilo vytvořit rozsáhlou a poměrně podrobnou retrospektivní populační analýzu výsledků léčby mCRC, která v současné době obsahuje data více než 3 000 pacientů léčených bevacizumabem. Jedná se o data z běžné klinické praxe, ve které jsou na rozdíl od randomizovaných studií léčeni i pacienti polymorbidní, v horším celkovém stavu. Kromě dat o počtech léčených pacientů jsou nejcennějšími výstupy z registru především údaje o jejich celkovém přežití a době do progrese onemocnění. Validita těchto dat je ze strany brněnského Institutu biostatistiky a analýz (IBA), který registr ve spolupráci s klinickými onkology vytvořil a spravuje, pravidelně ověřována.

Do 10. 4. 2011 bylo do registru zařazeno celkem 3 213 pacientů s mCRC z 22 onkologických center v České republice, z toho 3 138 pacientů s dostatečně vyplněným záznamem. Narůstající počty pacientů zařazených v jednotlivých letech od založení registru ukazuje obr. č. 1. Byli léčeni pacienti ve věku od 20 do 85 let s mediánem věku 61 let – obr. č. 2. Téměř dvě třetiny z nich (62,5 %) tvořili muži, ženy se na celkovém počtu pacientů podílely 37,5 %. Stran lokalizace primárního nádoru převažovaly nádory kolon (59,6 %) nad nádory rekta (40,4 %), při hodnocení metastáz dominovaly metastázy jaterní (67,8 %) nad metastázami plicními (25,8 %) a peritoneálními (18,6 %) – obr. č. 3.

Naprostá většina pacientů (87,2 %) byla léčena kombinací s Avastinem v rámci 1. linie paliativní chemoterapie, 9,8 % pak v rámci 2. linie systémové léčby. Mezi používanými chemoterapeutickými režimy převažovaly režimy FOLFOX 4, 6 a 7 (33,0 %, 4,3 % a 3,8 %) a XELOX (30,5 %), následovány režimy FOLFIRI (11,4 %), XELIRI (5,1 %), Xeloda (2,9 %) a FU/FA de Gramont (2,2 %). Pouze 1,6 % pacientů bylo léčeno již primárně Avastinem v monoterapii – obr. č. 4. Délka léčby se pohybovala v rozmezí 0,1 – 40,4 měsíců s mediánem 5,6 měsíců – obr. č. 5. Léčebná odpověď je zhodnocena na obrázku č. 6 – v souboru 2 605 hodnotitelných pacientů bylo dosaženo 13,2 % kompletních remisí (CR), 32,4 % parciálních remisí (PR) a 41,5 % stabilizací onemocnění (SD), což představuje četnost léčebných odpovědí (RR) 45,6 % a klinický benefit u 87,1 % léčených pacientů, tedy hodnoty srovnatelné či dokonce přesahující data uváděná v randomizovaných klinických studiích1,2. Nejdůležitějšími výstupy z registru jsou však data týkající se celkového přežití pacientů a času do progrese onemocnění: medián celkového přežití byl u 3 138 hodnocených pacientů stanoven na 29,4 měsíců – obr. č. 7, medián času do progrese onemocnění pak na 12,1 měsíců – obr. č. 8. Tyto hodnoty výrazně převyšují publikovaná prospektivní data (Hurwitz et al. – medián OS 20,3 měsíců 1, Saltz et al. – medián OS 21,3 měsíců2), při porovnání s výsledky retrospektivních populačních analýz a observačních studií však podobné mediány nejsou vyjímkou (Kopetz et al. – medián OS 29,3 měsíců3, Renouf et al. – medián OS 26 měsíců u pacientů mladších 70ti let4, observační studie BRiTE – medián OS 28 měsíců u pacientů pod 65 let věku5).

Dle očekávání bylo lepšího přežití i času do progrese dosaženo při podání bevacizumabu v rámci léčby I.linie mCRC oproti použití v dalších terapeutických liniích. Uváděná toxicita léčby se nelišila od standardně publikovaných dat (akcelerace hypertenze, zvýšené riziko arteriálních trombembolických příhod, proteinurie, krvácení, vliv na hojení ran a další) – četnost nežádoucích účinků léčby zaznamenaná v registru Avastin je znázorněna na obr. č. 9.

Jak vyplývá z výše uvedených výstupů z národního registru i z výsledků zahraničních randomizovaných studií a retrospektivních populačních analýz, vede podání bevacizumabu v kombinaci se systémovou chemoterapií v rámci multidisciplinární péče o pacienty s mCRC k výraznému zlepšení přežití pacientů s touto druhou nejčastější onkologickou diagnózou.

LITERATURA:

  1. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004 Jun 3; 350 (23): 2335–42.
  2. Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008 Apr 20; 26 (12): 2013–9.
  3. Kopetz S, et a. Improved Survival in Metastatic Colorectal Cancer Is Associated With Adoption of Hepatic Resection and Improved Chemotherapy. J Clin Oncol 2009 Aug 1; 27 (22): 3677–83.
  4. Renouf DJ, Lim HJ, Speers C, et al. Survival for Metastatic Colorectal Cancer in the Bevacizumab Era: A Population-based Analysis. Clinical Colorectal Cancer 2011; 10: 97–101.
  5. Kozloff M, Yood MU, Berlin J, et al. Clinical outcomes associated with bevacizumab-containing treatment of metastatic colorectal cancer: the BRiTE observational cohort study. Oncologist 2009; 14: 862–70.

Související články

Díky novým léčebným postupům se stále prodlužuje přežívání pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Podle výsledků analýzy velké populace pacientů z onkoregistru kanadské Britské Kolumbie toto prodlužování přežití může souviset právě se zavedením bevacizumabu do rutinní klinické praxe.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.