Kompletní remise po biochemoterapii u metastatického karcinomu sigmoidea, s následnou stereotaktickou radioterapií při recidivě onemocnění

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

U 63-letého pacienta s adenokarcinomem sigmoidea ve IV. klinickém stadiu – po resekci sigmoidea sec.Hartmann pro ileosní stav, s vícečetnými metastázami v játrech byla aplikována biochemoterapie režimem beXELOX s efektem kompletní remise. Po 2 letech od ukončení biochemoterapie došlo k recidivě onemocnění-objevuje se solitární metastatické ložisko v játrech. Po provedené cílené stereotaktické radioterapii lineárním urychlovačem došlo k regresi tohoto ložiska, dle kontrolních PET/CT vyšetření k vymizení aktivity v ložisku. Nyní je pacient 18 měsíců od ukončení STX radioterapie, nadále v kompletní remisi dle PET/CT.

Přesná diagnóza

Pacient 2.2.2009 akutně operován pro ileozní stav. Provedena resekce sigmoidea dle Hartmanna . Dle operačního protokolu hmatné meta v játrech: 3 v pravém laloku, 1 v levém velikost 2-3 cm. Histologie: Středně dierencovaný adenokarcinom, sigmoidea vznikající maligním zvratem adenomatozního polypu , vyšetřeno 6 uzlin- bez metastatické infiltrace, pT3 pN0 M1 (HEP). CT břicha. V pravém jaterním laloku ložiska velikosti cca 20 a 15 mm meta charakteru, pahýl rekta velikosti 37x56 mm. RTG plic : v normě

Úvod

Bevacizumab patří k nejdéle používaným lékům cílené terapie v onkologii. Jeho účinnost v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu byla potvrzena výsledky řady randomizovaných klinických studií. Následující klinická kazuistika demonstruje dobrou efektivitu bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1.linii léčby u pacienta s vícečetným metastatickým postižením jater. 

Osobní anamnéza: Pacient léčen pro hypertenzi, CHOPN, hypercholesterolemii. Rodinná anamnéza stran nádorů negativní.

Nynější onemocnění:

Pacient byl přijat na chirurgické oddělení nemocnice Milosrdných bratří v Brně pro ileosní stav. Dne 2.2.2009 akutně operován – revize dutiny břišní s nálezem stenozujícího tumoru sigmatu, vícečetné meta jaterní. Provedena resekce dle Hartmanna. K další onkologické léčbě pacient odeslán do MOÚ. Zde od 20.2.2009 zahájena systémová chemoterapie s oxaliplatinou a Xelodou v kombinaci s cílenou léčbou bevacizumabem. Po 4 cyklu dle CT vyšetření dochází k regresi meta jater o 50%. Pokračováno v léčbě dále, od 7.cyklu s vynecháním oxaliplatiny pro neurotoxicitu. Po 8 cyklu dle CT vyšetření játra bez průkazu ložiskových změn – konstatována kompletní remise onemocnění. Dále pacient pokračovat v léčbě s bevacizumabem v kombinaci s Xelodou až do prosince 2009, kdy při přetrvávající kompletní remisi dle PET/CT vyšetření léčba ukončena. V lednu 2010 provedena v MOÚ operace tříselné kýly vlevo (hernioplastika). Dále pacient sledován. Dne 27.12.2011 na kontrolním CT vyšetření zjištěno nové MTS ložisko v játrech v S7 vel. 39x27mm. Dle doplněného PET vyšetření neprokázána aktivita v jiných lokalitách. Za této situace byla indikována cílená stereotaktická zevní radioterapie – aplikována dávka záření 55 Gy/5 frakcí, tuto léčbu pacient toleroval velmi dobře. Dále pacient sledován, dle CT jater 19.5.2012 regrese velikosti ložiska o 50%, nejsou nová patologická ložiska. Dle CT kontroly 23.7.2012 další regrese velikosti solitárního ložiska v S7, bez známek recidivy MTS v jaterním parenchymu. Dle PET/CT 9.10.2012 bez viabilního rezidua v játrech, pouze se změnami poléčebného charakteru. Poslední PET/CT přešetření provedeno 20.6.2013 nadále bez detekce aktivity onemocnění, s odezněním postradiačních změn.

Pacient s efektem léčby kompletní remise nyní dále dispensarisován, v dobrém klinickém stavu, subjektivně bez potíží.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.