Pacientka s karcinomem sigmoidea s masivním metastatickým postižením jater

Původně 44 letá žena byla vyšetřena v našem onkologickém centru  v listopadu 2008. Byl u ní zjištěn metastatický karcinom sigmatu s  mnohočetným metastatickým postižením jater.

Úvod

Kolorektální karcinom je onemocněním, kde incidence v České republice patří k nejvyšším na světě. Karcinom tlustého střeva: incidence 79/100 000 obyvatel za rok (v porovnání ženy 63 a muži 93/100 000); mortalita 41/100 000 obyvatel za rok (ženy 33 a muži 41/100 000). Mnoho případů kolorektálního karcinomu je diagnostikováno pozdě. U části pacientů jsou při zjištění nemoci diagnostikovány metastázy, u další skupiny pacientů se vyvinou později. Nejlepším možným způsobem řešení jaterních metastáz je chirurgická léčba, ale u části pacientů je postižení mnohočetné a tito pacienti nemohou být léčeni chirurgicky. V minulém období, kdy nebyl k dispozici bevacizumab, bylo přežívání pacientů s metastázami velmi krátké. Po zavedení bevacizumabu do standartní onkologické léčby se významně prodloužilo přežití pacientů s metastázami, u kterých nelze použít chirurgickou intervenci.

Kazuistika

Původně 44 letá žena byla vyšetřena v našem onkologickém centru v listopadu 2008. Byl u ní zjištěn metastatický karcinom sigmatu s mnohočetným metastatickým postižením jater. Pacientka neměla žádné komorbidity. 12. 11. 20008 byla u pacientky provedena paliativní resekce sigmatu. Nález byl hodnocen jako adenokarcinom sigmatu pT3pN1(1+/9)M1. Mnohočetné metastatické postižení jater, postihující více než 60% parenchymu. Vstupní hodnoty markerů byly CEA 579, CA 19-9 439. RTG plic neprokázal další lokality metastatického postižení.

Pacientka byla předvedena na onkochirurgické komisi a z důvodu mnohočetného postižení jater v obou lalocích nebyla doporučena chirurgická intervence, byla doporučena systémová léčba. U pacientky byla v listopadu 2008 zahájena chemoterapie v režimu Xelox, a od 2. cyklu byl do terapie přidán bevacizumab (Avastin). Léčbu pacientka tolerovala velmi dobře, závažné nežádoucí účinky se nevyskytly. Po 4 cyklech celkem (3 cyklech s bevacizumabem) bylo provedeno kontrolní CT břicha, kde byla popsána regrese ložisek cca o 30%. Pro velmi dobrý efekt terapie pokračováno dále v léčbě. Po 9. cyklech chemoterapie v červnu 2009 došlo k dalšímu zmenšení ložisek v játrech. Avšak regrese již byla minimální, dle RECIST kritérii se jednalo spíše o stabilizaci. Došlo i k poklesu markerů CEA na 4,8 a CA 19-9 na 21,8. U pacientky proto pokračováno v terapii. Od 10. cyklu byla chemoterapie změněna z důvodu neurotoxicity GR 2 a opakovaným trombocytopeniím GR 2-3, které znemožňovaly dodržet termín další aplikace. Byl ponechán režim bevacizumab + capecitabin (Xeloda). Při tomto režimu se nevyskytovaly žádné větší nežádoucí účinky. Odezněla neurotoxicita a hematologická toxicita byla mírná maximálně stupně 1 nebo 2. Při dalších restagingových vyšetřeních bylo dosaženo stabilizace nemoci. Pacientka byla léčena celkem 39 cykly chemoterapie s bevacizumabem až do 16. 3. 2011, kdy podle restagingového CT vyšetření břicha byla zjištěna progrese nemoci v játrech. Celkově byla pacientka léčena chemoterapií od listopadu 2008 do března 2011, celkem dosaženo parciální odpovědi na léčbu v celkovém trvání 28 měsíců. Po zjištění progrese v játrech byla u pacientky zahájena chemoterapie II. linie irinotecan v monoterapii ve weekly režimu . Léčba irinotecanem probíhala od dubna 2011 do listopadu 2011. Bylo aplikováno celkem 5 cyklů. Nejlepší dosaženou odpovědí v II. linii léčby byla stabilizace nemoci. V listopadu 2011 byla léčba irinotecanem ukončena pro progresi v játrech. Dále bylo u pacientky došetřeno EGFR a K- RAS. U EGFR byla zjištěna pozitivita a vyšetření K- RAS prokázalo nemutovaný typ – wild type. Při těchto výsledcích byla u pacientky indikována terapie panitumumabem (Vectibix). Léčba byla aplikována od prosince 2011 do června 2012. Léčbou panitumumabem bylo dosaženo stabilizace onemocnění. Léčba byla velmi dobře tolerována. Po 6 měsících byla léčba ukončena pro progresi onemocnění. V současné době je pacientka léčena symptomaticky. Postupně došlo k další progresi, rozvoji jícnových varixů, které musely být endoskopicky ošetřeny.

Závěr

Závěrem lze říct, že z léčby Avastinem mohou profitovat i generalizovaní pacienti, u kterých rozsah onemocnění je větší, a u kterých bychom nepředpokládali delší přežití z důvodu masivního postižení. Léčba Avastinem dokáže pacientovi prodloužit celkové přežití, bezpříznakové období bez progrese, a to i u pacientů s pokročilým metastatickým onemocněním. U uvedené pacientky bylo terapií s Avastinem dosaženo 28 měsíců období bez progrese nemoci a celkově pacientka s masivním metastatickým onemocněním přežívá 48 měsíců od stanovení diagnozy.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.