Populační analýza přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v éře bevacizumabu

Přehrajte si článek jako podcast

Díky novým léčebným postupům se stále prodlužuje přežívání pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Podle výsledků analýzy velké populace pacientů z onkoregistru kanadské Britské Kolumbie toto prodlužování přežití může souviset právě se zavedením bevacizumabu do rutinní klinické praxe.

Bevacizumab je monoklonální protilátka proti růstovému faktoru vaskulárního endotelu (vascular endothelial growth factor, VEGF). V řadě klinických studií se u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) prokázalo zlepšení účinku chemoterapie přidáním bevacizumabu.1–4

Výsledky léčby v rámci klinických studií se mohou lišit od výsledků dosahovaných v běžné populaci nemocných s danou malignitou. Tyto rozdíly jsou dány zejména lepším celkovým stavem a nízkým výskytem závažných komorbidit u pacientů v klinických studiích, jakož i méně striktním dodržováním léčebného režimu a intervalů pro hodnocení nádorové odpovědi mimo klinické studie. Z těchto důvodů se několik prací publikovaných v poslední době pokusilo o retrospektivní zhodnocení výsledků léčby bevacizumabem u běžné populace pacientů s mCRC neléčených v klinických studiích a jejich srovnání s historickými kontrolami.

Daniel Renouf a jeho spolupracovníci analyzovali v retrospektivní studii data pacientů léčených pro mCRC v síti nemocnic v Britské Kolumbii v Kanadě. Měli k dispozici údaje o celkem 1 417 pacientech s mCRC léčených buď v letech 2003/2004 (n = 969), kdy ještě nebyl bevacizumab pro tuto indikaci běžně dostupný, nebo v roce 2006 (n = 448), kdy se bevacizumab v terapii mCRC již poměrně běžně používal. Hlavním cílem studie bylo porovnat celkové přežití těchto dvou kohort nemocných. Vedlejšími cíli studie bylo poskytnout údaje o měnícím se spektru pacientů léčených pro mCRC a trendech v léčebných postupech.5

Medián věku nemocných diagnostikovaných s mCRC byl v souboru 2003/4 68 let a 69 let v souboru 2006. V roce 2006 bylo významně vyšší procento pacientů diagnostikovaných již ve stádiu IV (58,8 % versus 68,9 %; P < 0,001), což je nepříznivý prognostický faktor. Na druhou stranu byl v roce 2006 zaznamenán vyšší podíl pacientů s primárním nádorem lokalizovaným v rektu (28,0 % versus 33,3 %, P = 0,04), a tedy pravděpodobně s o něco lepší prognózou.6 V lokalizaci metastáz, procentu pacientů s resekovaným primárním nádorem či v stupni diferenciace nádorů nebyly zaznamenány významné rozdíly. Výkonnostní stav pacientů (performance status) hodnocen nebyl.

Procento pacientů léčených pro mCRC systémovou terapií se zvýšilo z 61,1 % v letech 2003/4 na 67,6 % v roce 2006 (P = 0,02). Výrazně se zvýšil počet pacientů léčených bevacizumabem – z 5,9 % na 30,6 % všech pacientů s mCRC (P < 0,001). Na druhou stranu se příliš nezměnil počet nemocných, kteří během své léčby dostali všechna známá aktivní „klasická“ cytostatika (t. j. fluorouracil, oxaliplatinu a irinotekan). Jen malá skupina pacientů byla léčena inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) (2,4 % v letech 2003/4 a 1,6 % v roce 2006, P = 0,63). Toto mírné, statisticky nevýznamné snížení je překvapující při pohledu na velký nárůst procenta nemocných léčených bevacizumabem. V počtu cyklů systémové terapie mezi kohortami rozdíl nebyl. I procento nemocných s provedenou jaterní metastasektomii bylo podobné (8 % versus 9,2 %, P = 0,49).

Medián celkového přežití (OS) se v průběhu let signifikantně zlepšil z 13,8 měsíce na 17,3 měsíce (P < 0,001). Za toto zlepšení OS zodpovídá zlepšení výsledků systémové terapie, protože bylo ještě výraznější v podskupině aktivně léčených pacientů (18,6 versus 23,6 měsíce, P = 0,001). Naproti tomu se přežití nemocných neléčených systémovou terapií v podstatě nezměnilo (6,1 versus 5,9 měsíce, P = 0,65).5 V podskupině pacientů léčených systémovou terapií se výrazně zvýšilo využití bevacizumabu 9,6 % v 2003/4 na 45,2 % v roce 2006 (P < 0,001). Hlavním rozdílem mezi kohortou nemocných z let 2003–4 a pacientů z roku 2006 je tedy použití bevacizumabu. Proto je pravděpodobné, že hlavním faktorem pro zlepšení OS mezi srovnávanými soubory je právě léčba bevacizumabem.5

Výsledky terapie mCRC se s přibývajícími terapeutickými možnostmi během posledních 15 let výrazně zlepšují. Například podle údajů z onkoregistru Britské Kolumbie v letech 1995–1996 dostalo 48 % všech pacientů systémovou léčbu, ale v roce 2000 to bylo již 62 %. Celkové přežití všech pacientů (léčených i neléčených systémovou terapií) se v tomto období prakticky zdvojnásobilo (z 9,5 na 17,3 měsíce).5 Podobně vyznívá analýza přežití pacientů z MD Anderson Cancer Center a Mayo Clinic, která prokázala zlepšení OS nemocných léčených systémovou terapií z 18,6 měsíce (2001–2003) na 29,3 měsíce (2004–2006).6

Kromě celkové analýzy zhodnotili Renouf et al. rovněž OS v podskupinách stratifikovaných podle věku pacientů. Medián OS dosáhl 26 měsíců pro léčené pacienty do 70 let a 19,9 měsíce pro pacienty nad 70 let.5 Tyto výsledky jsou srovnatelné s OS pacientů léčených bevacizumabem v observační studii BRiTE (medián OS 28 měsíců u pacientů mladších 65 let, 21,3 měsíce u nemocných ve věku 65–74 let a 17,3 měsíce u pacientů ve věku 75 let a starších).7 Bevacizumab tedy zlepšuje léčebný výsledek ve všech podskupinách pacientů s mCRC bez ohledu na věk. K podobnému závěru dospěla i dříve publikovaná metaanalýza pacientů ≥ 65 let léčených bevacizumabem a fluorouracilem v prospektivních, randomizovaných studiích.8

Závěrem lze konstatovat, že provedené retrospektivní analýzy svědčí o zlepšování prognózy nemocných s mCRC díky aplikaci nových terapií, zejména systémové léčby bevacizumabem.

LITERATURA

  1. Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004; 350: 2335–42.
  2. Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26: 2013–9.
  3. Grothey A, Sugrue MM, Purdie DM, et al. Bevacizumab beyond first progression is associated with prolonged overall survival in metastatic colorectal cancer: results from a large observational cohort study (BRiTE). J Clin Oncol 2008; 26: 5326–34.
  4. Van Cutsem E, Rivera F, Berry S, et al. Safety and efficacy of first-line bevacizumab with FOLFOX, XELOX, FOLFIRI and fluoropyrimidines in metastatic colorectal cancer: the BEAT study. Ann Oncol 2009; 20: 1842–7.
  5. Renouf DJ, Lim HJ, Speers C, et al. Survival for Metastatic Colorectal Cancer in the Bevacizumab Era: A Population-based Analysis. Clinical Colorectal Cancer 2011; 10: 97–101
  6. Köhne C, Cunningham D, Di Costanzo F, et al. Clinical determinants of survival in patients with 5-fluorouracil-based treatment for metastatic colorectal cancer: results of a multivariate analysis of 3825 patients. Ann Oncol 2002; 13: 308–17.
  7. Kozloff M, Yood MU, Berlin J, et al. Clinical outcomes associated with bevacizumab-containing treatment of metastatic colorectal cancer: the BRiTE observational cohort study. Oncologist 2009; 14: 862–70.
  8. Kabbinavar FF, Hurwitz HI, Yi J, Sarkar S, Rosen O. Addition of bevacizumab to fluorouracil-based first-line treatment of metastatic colorectal cancer: pooled analysis of cohorts of older patients from two randomized clinical trials. J Clin Oncol 2009; 27: 199–205.

Související články

Klinický registr Avastin (dostupný na http://avastin.registry.cz) byl založen 1. 1. 2005 za účelem monitorování efektivity a spotřeby této finančně nákladné biologické léčby. Intenzivní spoluprací všech komplexních onkologických center se podařilo vytvořit rozsáhlou a poměrně podrobnou retrospektivní populační analýzu výsledků léčby mCRC, která v současné době obsahuje data více než 3 000 pacientů léčených bevacizumabem.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.