Rozšířené možnosti biologické léčby karcinomu prsu, plic, ledviny a kolorektálního karcinomu již i v České republice

Článek z pera MUDr. Františka Nového popisuje nové možnosti zařazení Avastinu do léčebných režimů nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu, ledviny a plic.

Avastin je v České republice hrazen od roku 2005 v první linii léčby nemocných s pokročilým karcinomem tlustého střeva a konečníku. Dnes je již léčba těchto nemocných Avastinem samozřejmým standardem. Počet nemocných léčených tímto lékem každoročně stoupá, dosud jím bylo léčeno cca 2000 pacientů. Česká onkologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz brněnské Masarykovy univerzity vedou registr nemocných léčených Avastinem a data z tohoto registru potvrzují, že účinnost a bezpečnost léčby v běžné praxi je přinejmenším srovnatelná s daty k velkých randomizovaných studií (http://avastin.registry.cz).

V průběhu roku 2007 byla registrace Avastinu rozšířena o další indikace: léčba nemocných s pokročilým nedlaždicobuněčným nemalobuněčným karcinomem plic (v kombinaci se standardním režimem obsahujícím platinu), nemocných s metastazujícím karcinomem prsu (v kombinaci s paklitaxelem) a nemocných s pokročilým karcinomem ledviny (v kombinaci s interferonem). Současně byla rozšířena indikace pro nemocné s kolorektálním karcinomem, u nichž je nyní možno Avastin podat v kterékoli linii léčby se všemi standardními režimy s fluoropyrimidiny (tedy v kombinaci s 5-fluorouracilem nebo kapecitabinem a irinotekanem nebo oxaliplatinou).

Od 1.3.2010 byla stanovena úhrada Avastinu při použití v nově registrovaných indikacích a i nemocní s karcinomem plic, ledvin či prsu jím mohou být léčeni.

Registrace Avastinu je podložena přesvědčivými výsledky klinických studií. Avastin byl prvním lékem, který prodloužil střední dobu přežití nemocných s plicními karcinomy za hranicí jednoho roku, ve studii SAiL pak až na více než 14 měsíců. Rovněž u nemocných s karcinomem ledviny bylo zaznamenáno dosud nejdelší přežití nemocných téměř 39 měsíců) v randomizované studii; pokud byl Avastin s interferonem v první linii následován další biologickou léčbou (inhibitory tyrosinkinázy); ref. Escudier B. et al, ASCO 2009, oral presentation.. U nemocných s karcinomem prsu bylo přežití bez známek progrese zdvojnásobeno na více než 11 měsíců.

Probíhající studie s Avastinem potvrzují účinnost u celé řady dalších solidních nádorů a zdá se, že Avastin bude lékem skutečně univerzálním. Všechny solidní nádory totiž mají jedno společné – ke svému růstu potřebují vytvořit vlastní cévní zásobení. Nové nádorové cévy vznikají účinkem růstového faktoru, který aktivuje cévní endotelové buňky (VEGF = vascular endothelial growth factor) a který je uvolňován nádorovými buňkami. Avastin je monoklonální protilátka proti VEGF. Blokádou buněčné signální cesty VEGF dochází k mnoha změnám v nádorovém cévním řečišti. Část nově vytvořených cév zaniká, u zbývajících dochází k „normalizaci“ – antiangiogenní léčba paradoxně nevede k úplnému zániku cév a „vyhladovění“ nádoru. Normalizace na jedné straně cévní zásobení zlepšuje a usnadňuje průnik jiných léků k nádorovým buňkám, a tedy zvyšuje jejich účinnost, na druhé straně znesnadňuje průnik nádorových buněk do cév a tím metastazování nádoru.

Současně Avastin brání vzniku nových cév a tím i růstu nádoru. Avastin je tedy vždy podáván v kombinaci s dalšími léky a podáván vždy až do progrese onemocnění, a to i v případě, že souběžně podávaná léčba je ukončena dříve.

Důležitá je i bezpečnost léčby. Avastin neovlivňuje významně profil bezpečnosti souběžně podávávaných režimů cytostatik a jeho vlastní toxicita je zpravidla dobře zvladatelná. K nejčastějším nežádoucím účinkům, tak jako i u jiných antiangiogenních léků, patří hypertenze. Krevní tlak je proto během léčby nutno pravidelně sledovat, vzniklá hypertenze zpravidla velmi dobře reaguje na standardní léčbu. Korigovaná hypertenze není kontraindikací zahájení či pokračování léčby. Nutné je rovněž pravidelné vyšetření moči na přítomnost bílkoviny. Případná proteinurie však jen výjimečně dosahuje takového stupně, aby bylo nutno přerušit či ukončit léčbu Avastinem. Obavy z rizika závažného krvácení vedly k tomu, že Avastin byl původně kontraindikován u nemocných s metastázami v mozku nebo nemocných léčených antikoagulancii. Analýzy však ukázaly, že riziko krvácení není u těchto nemocných vyšší a Avastin je tedy možno podat i těmto nemocným. Opatrnosti je třeba u nemocných s plicním karcinomem, kde nelze Avastin podat nemocným s dlaždicobuněčnou formou nebo nemocným s nádorem infiltrujícím velké cévy. Opatrnosti je třeba u nemocných s predispozicí k tromboembolickým příhodám.

Stejně jako u jiných cílených (biologických) léků probíhá i u Avastinu rozsáhlý výzkum, jehož cílem je nalezení faktorů, které by napomohly výběru nemocných, u nichž by léčba měla největší přínos. Jako první se samozřejmě nabízí hodnocení hladiny VEGF. Ačkoli u řady nádorů souvisí vysoká exprese VEGF s horší prognózou, nebyl nalezen vztah exprese VEGF a účinnosti Avastinu. Podobně je tomu i s dalšími hodnocenými biologickými markery, včetně například stavu genu (mutace) KRAS. Jakkoli někteří spatřují v nepřítomnosti markeru nevýhodu, opak je pravdou – nepřítomnost markeru jen potvrzuje univerzálnost Avastinu.

Z dat o bezpečnosti a účinnosti vyplývá, že téměř neexistuje žádná podskupina nemocných, kterým by neměl být Avastin podán. Výjimkou jsou nemocní se známou přecitlivělostí na bevacizumab či jeho složky a těhotné ženy. Pokud je tedy u nemocných indikována léčba, se kterou je Avastin kombinován (jakýkoli režim s fluoropyrimidinem u nemocných s karcinomem tlustého střeva a konečníku, jakýkoli režim s platinou v první linii léčby nedlaždicobuněčného nemalobuněčného plicního karcinomu, paklitaxel v první linii léčby karcinomu prsu a interferon v první linii karcinomu ledviny), mělo by být vždy zvažováno i podání Avastinu.

Podání Avastinu, stejně jako jiných nákladných protinádorových léků, je možné pouze v Komplexních onkologických centrech, která jsou ve většině krajských či fakultních nemocnic, léčba karcinomu plic probíhá v pneumoonkologických centrech. Adresy těchto center jsou na webových stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz. Léčba každého nemocného s některou z uvedených diagnóz by měla být v komplexním onkologickém či pneumoonkologickém centru konzultována.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Informační dálnice v sobě skrývá obrovské množství dat, často skrytých v různých zákoutích, kam ani vyhledávače nenahlédnou.

V lednu 2010 proběhl ve floridském Orlandu kongres ASCO GI. Informace o Avastinu,
které na tomto Evropany stále oblíbenějším kongresu zazněly,
přináší prezentace MUDr. Michaely Bahníkové.

Informace o kongresu najdete na oficálních stránkách ASCO.

Během ECCO-ESMO kongresu 2009 byly na stánku společnosti Roche nabízeny k zaslání e-mailem souhrnné přednášky o bevacizumabu (Avastin). S potěšením je v původní formě předkládáme čtenářům www.mojemedicina.cz.