Setkání onkologů v Leuvenu

Tzv. preceptorship meetingy jsou poměrně novou formou setkávání odborníků v diskuzích nad onkologickými pacienty, studiemi a praxí. V únoru 2010 zavítal na toto setkání, vedené prof. Van Cutsemem, MUDr. Martin Šafanda. Svou zkušenost shrnul v následujícím článku.

Prof. E. Van Cutsem byl hostitelem setkání 30 evropských onkologů v universitní nemocnici Gasthuisberg. Tématem byla angiogeneze a její ovlivnění u nádorů zažívacího traktu. Byly zde prezentovány výsledky klinických studií s inhibitory angiogeneze, které již zasadním způsobem změnily anebo změní klinickou praxi.

Velmi důležitou částí bylo sdělení o hledání genetických biomarkerů k léčbě antiangiogenními léky. Studie AVITA (N=607), která porovnávala jako standardní rameno gemcitabin plus erlotinib s ramenem gemcitabin (G) plus erlotinib (E) plus bevacizumab (B) u metastatického karcinomu pankreatu, byla presentována v souvislosti s nálezem prediktivního faktoru pro bevacizumab. V subpopulaci nemocných s přítomností alely rs9582036 na tyrosin kinasové doméně VEGFR-1 genu, bylo prokázáno zlepšení celkového přežití (OS), pokud byli léčeni bevacizumabem. Pokud byli léčeni placebem, OS nebyl ovlivněn. Přestože přidání bevacizumabu ke kombinaci G plus E nepřineslo zlepšení OS u nemocných s metastatickým pankreatickým karcinomem, objevily se nové výzvy vedoucí ke stanovení prediktivních markerů k léčbě bevacizumabem. Je velmi pravděpodobné, že i v jiných diagnózách bude snaha vyhledávat prediktivní faktory pro efektivitu bevacizumabu podobně jako inhibitorů EGFR.

Hlavními diagnózami, které se diskutovaly, byly karcinom žaludku a kolorektální karcinom.

Karcinom žaludku.

Zvýšená exprese VEGF u nádorů žaludku vede k vyšší frekvenci recidiv nemoci a zhoršenému přežití. VEGF-A je v nadměrné míře exprimován přibližně u poloviny nemocných a nekoreluje se stádiem nemoci. Je zde několik slibných studií fáze II, které ukazuji na efektivitu bevacizumabu. Bohužel tyto slibné výsledky se nepodařilo zatím prokázat ve studiích fáze III. Z předběžných výsledků studie AVAGAST (N=774) v první linii metastatického onemocnění, porovnávající kombinaci kapecitabin plus cisplatina s kombinací kapecitabin plus cisplatina plus bevacizumab je zřejmé, že nesplnila očekávaný primární cíl tj. prodloužení celkového přežití. Podrobná data budou prezentována na výroční konferenci ASCO 2010. Studie s podobným designem ML22367 s centry na asijském kontinentu je zatím bez výsledků. U nemetastatického onemocnění očekáváme výsledky studie MAGIC-B, která je analogií studie MAGIC v neoadjuvantním a adjuvantním podání s přidáním bevacizumabu.

Karcinom tlustého střeva.

Jedním z hlavních témat přednáškové části byl, kromě připomenutí výsledků již známých prací, rozbor studií PACCE a CAIRO 2. V obou zmíněných studích v první linii metastatického kolorektálního karcinomu,byly kombinovány anti-VEGF a anti-EGFR. Zde se kombinace chemoterapie a obou protilátek ukázala jako neefektivní. Další velmi důležitou částí bylo sdělení o vývoji nových antiangiogenních molekul. Molekuly jako VEGF trap, vatalanib, cediranib, vandetanib, axitinib a mnoho dalších jsou již ve fázi II nebo dokonce ve fázi III klinického zkoušení a jejich efektivita se zdá být velmi slibná.

Nejvíce času bylo věnováno problematice metastatického kolorektálního karcinomu. Diskuze s profesorem Van Cutsemem nad kazuistikami a nad interpretacemi studií byla nejpřínosnější. Spolu s chirurgem jsme diskutovali možnosti chirurgických resekcí jaterních metastáz, dále aplikaci chemoterapie před operací a po operaci event. její kombinaci s inhibitory angiogeneze. Přestože panovala shoda ve většině postupů, mnohdy bylo zajímavé, jak si onkolog odůvodňuje podání dané léčby. Jisté je to, že některé postupy jsou již dnes standardní a jiné jsou závislé na zkušenosti a počtu odléčených nemocných daným odborníkem.

Setkání tohoto typu je velmi důležitým nástrojem získávání znalostí, setkání se s předními odborníky a zároveň korekce vlastních postupů v léčbě.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.