Úspěchy léčby popsané v českém registru jsou dokonce lepší než v registračních studiích

Přehrajte si článek jako podcast

Tisková zpráva přináší výsledky biologické léčby českých pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem na podkladě dat z klinického registru.

Avastin přesvědčivě prokazuje svou účinnost v léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Tisková zpráva určená a distribuovaná výhradně odborným lékařským médiím

Praha, 31. května 2011

Léčivý přípravek Avastin byl v roce 2005 registrován pro léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Stalo se tak na základě výsledků studie AVF2107g (Hurwitz 2004), která prokázala signifikantní prodloužení celkové doby přežití i přežití bez progrese onemocnění, a to při podávání v první linii léčby. Okamžitě po uvedení léčivého přípravku Avastin do praxe vznikl klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem. Jeho cílem je sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby tímto biologickým preparátem.

Klinické výsledky pečlivě zaznamenané v českém avastinovém registru nezpochybnitelně naplňují očekávání vzešlá z mezinárodních registračních studií a jednoznačně dokazují, že moderní, byť nákladná onkologická léčba, je pro pacienty nenahraditelná. Úspěchy léčby popsané v českém registru jsou dokonce lepší než v registračních studiích. Konkrétní čísla říkají, že v avastinovém registru jsou zahrnuty údaje o 3138 pacientech. Registr je veden Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Garanci projektu zajišťuje Česká onkologická společnost. U pacientů byla provedena analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplan-Meiera.
Medián PFS činí 12,1 měsíců, což je v porovnání s některými klinickými studiemi o 1,5 měsíce více. Celkové přežití pacientů (OS) je počítáno od data zahájení léčby Avastinem a hodnocení probíhá opět dle metodiky Kaplan-Meiera. Medián OS je dle avastinového registru 29,4 měsíců a vykazuje až o 9 měsíců delší období v porovnání s některým registračními studiemi. Údaje vedené v registru se zaměřují také na bezpečnost Avastinu.
Bylo prokázáno, že tento léčivý přípravek nezvyšuje toxicitu souběžně podávané chemoterapie a jeho specifické nežádoucí účinky jsou dobře popsané, předvídatelné a medicínsky zvladatelné. Všechny tyto výsledky jsou veřejně dostupné na http://avastin.registry.cz

Díky registru s impozantním počtem pacientů léčených Avastinem byly předloženy jasné důkazy o efektivitě a bezpečnosti tohoto biologického léku v podmínkách běžné praxe, a to podle zásad medicíny založené na důkazech. Tímto konstatováním však význam Avastinu v léčbě pacientů mCRC nekončí. Onkologové společně s chirurgy nyní hledají způsob, jak pomocí podávání biologického léku Avastin umožnit původně neoperabilním pacientům přístup k operačnímu odstranění jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Tato operace je chirurgy označována jako kurativní. Předoperační medikamentózní léčba chemoterapií s Avastinem svým mechanizmem účinku může pomoci ke zlepšení poměrů v metastázami zasažených játrech a přispět k výraznému zvýšení počtu pacientů vhodných k provedení resekce jaterních metastáz. Tento efekt byl prokázán v řadě menších klinických studií a je potvrzen i v kazuistických sděleních českých lékařů.

Avastin je biologický preparát, který cíleně zabraňuje angiogenezi v nádorové tkáni. Kromě léčby pacientů s mCRC je nyní registrován pro léčbu nemocných s metastatickým karciniomem prsu, plic a ledvin. Současně probíhají klinické zkoušky na jeho využití k léčbě pacientů s dalšími onkologickými diagnózami. Léčba Avastinem je soustředěna do Komplexních onkologických center, jejich seznam je publikován na www.linkos.cz. Každý ošetřující lékař by měl informovat nemocného o všech dostupných alternativách léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Avastin patří již od roku 2005 k základům léčby, která jasně prokázala svůj efekt a význam pro pacienta.

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a řadí se do čela farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií, vyrábí úzce diferencovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je rovněž světovou špičkou v diagnostice in vitro a v histologické diagnostice onkologických onemocnění. Zásluhy má společnost Roche také v průkopnických objevech léčby diabetu. Roche prosazuje individuální přístup k pacientovi a všeobecný přístup k léčebným a diagnostickým prostředkům, jež mohou významným způsobem zlepšit obecné zdraví a kvalitu života. V roce 2010 zaměstnávala společnost Roche ve světě více než 80 000 zaměstnanců a do výzkumu a vývoje investovala přibližně 9 milliard švýcarských franků. Obrat společnosti dosáhl 47,5 milliard švýcarských franků.
Společnost Genentech (USA) je plně vlastněným členem Roche Group. Společnosti Roche patří též majoritní kapitálový podíl ve společnosti Chugai Pharmaceutical (Japonsko). Více informací vám poskytnou naše webové stránky www.roche.com.

Kontakt:
MUDr. Jiří Pešina,
tel.: 724 37 00 66,
e-mail: jiri.pesina@roche.com

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.