Základní principy léčby metastatického karcinomu kolorekta

V březnu 2009 zazněla na mezinárodním setkání onkologických specialistů v Lisabonu následující souhrnná přednáška, která pojednává o přínosu biologické léčby bevacizumabem (Avastin) pro nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Upozorňuje na nutnost léčby Avastinem do progrese a vyslovuje předpoklad, že i nemocní léčení dále bevacizumabem po první progresi mohou mít z léčby další výhodu, která je vyjádřena prodloužením střední délky celkového přežití.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Související články

Nemocní s metastazujícím kolorektálním karcinomem nemají ve většině případů naději na trvalé vyléčení. Výjimkou jsou nemocní s izolovaným jaterním postižením, kde je vyléčení možné. V řadě případů lze i iniciálně obtížně operovatelné léze vhodnou předoperační léčbou konvertovat v resekabilní. Předoperační léčba bevacizumabem (v kombinaci s chemoterapií) může přinést tuto možnost a těm nemocných, u nichž se kurativní resekce dosáhnout nepodaří může nabídnout prodloužení celkového přežití a dobrou toleranci léčby.

Rozvoj biologické léčby a její zavádění do praxe vyžaduje stále pečlivější znalost výběru vhodných nemocných pro tuto léčbu a také pochopení mechanismů možného vývoje rezistence na ni tak, aby prospěch pacienta z takové léčby byl maximální.

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3.