Léčba karcinomu ledviny - registrační studie Avoren

Léčba karcinomu ledviny - registrační studie Avoren

Léčba blokující VEGF má u karcinomu leviny své logické opodstatnění a to zejména u nádorů světlobuněčné histologie. Je zde pozorována porucha VHL genu, která ústí v nadprodukci různých růstových faktorů majících význam v nádorové genezi. Jedním z podstatných je právě VEGF.

V současné době existuje řada možností léčby, která se - je-li použita v sekvenci - může vhodně doplňovat tak, aby měl postižený z léčby maximální výhody zejména v prodlouženém přežívání. Požadavkem uspokojivé léčby v souvislosti se zachováním dobré kvality života nemocného je i její tolerance.

Přiložená přednáška ukazuje na výhody použití bevacizumabu v kombinaci s interferonem alfa v 1.linii, jak vyplývá z registrační studie Avoren a poukazuje na další efektivní možnosti léčby následné.

Zajímavé jsou výsledky získané od souboru nemocných, u kterých byla léčba interferonem redukována. Bylo zjištěno, že je zřejmě shodně účinná, avšak toxicita kombinace vyplývající z ineterferonu je mnohem nižší.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 3,9 MB)

Související články

Během ECCO-ESMO kongresu 2009 byly na stánku společnosti Roche nabízeny k zaslání e-mailem souhrnné přednášky o bevacizumabu (Avastin). S potěšením je v původní formě předkládáme čtenářům www.mojemedicina.cz.

Jaká je optimální sekvence léčby u karcinomu ledviny st. IV?

Léčba Avastinem +IFN-alfa 2a následovaná po progresi léčbou inhibitory tyrosinkináz může prodloužit u nemocných s pokročilým anebo metastazujícím karcinomem ledvin celkové přežití za hranici 3 let.