Avastin v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Avastin prodlužuje přežití nemocných s metastatickým NSCLC

Ve studii AVAiL nedošlo k prodloužení celkového přežití (sekundární cíl), když v rameni s chemoterapií + placebem bylo dosaženo neobvykle dlouhého přežití 13,1 měsíce. Přežití bylo pozitivně ovlivněno léčbou dalších linií (65 % nemocných v rameni s chemoterapií + placebem). 3

První léčebný režim, kterým bylo u nemocných s pokročilým NSCLC dosaženo přežití delšího než 1 rok. Významná výhoda v přežití (přežití bez progrese) byla prokázána ve dvou randomizovaných studiích fáze III.

  1. Sandler A, et al. N Engl J Med 2006;355:2542–50
  2. Sandler, et al. JTO 2008 (Abs. 133)
  3. Reck, et al. Ann Oncol 2010

Ve studiích E4599 a AVAiL nebyly pozorovány nové nežádoucí účinky Avastinu

CP = karboplatina/paklitaxell; CG = cisplatina/gemcitabin

Vyloučení nemocných s NSCLC predominatně z dlaždicových buněk vedlo k výraznému snížení výskytu hemoptoe a hemoptýzy.

  1. Schiller JH, et al. N Engl J Med 2002;346:92–8
  2. Sandler A, et al. N Engl J Med 2006;355:2542–50
  3. Reck, et al. Ann Oncol 2010
  4. Pavlakis N, et al.: Annal od Oncology 19, Suppl 8, Sept. 2008, abstrakt 232PD (ESMO 2008)

Avastin prokázal svou účinnost i v podmínkách reálné klinické praxe

Pacienti léčení kombinací Avastin + chemoterapie ve studii SAiL dosáhli mediánu přežití 14,6 měsíce.

Profil nemocných s NSCLC vhodných k léčbě Avastinem

Indikace:

Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na bevacizumab, či jeho složky, gravidita, neléčené metastázy v CNS. (25. 3. 2009 byly rozhodnutím Evropské lékové agentury (EMEA, http://www.emea.europa.eu/) z kontraindikací Avastinu odstraněny CNS metastázy)
Pečlivý výběr nemocných (vyloučení pacientů s převážně dlaždicobuněčným karcinomem, klinicky významnou hemoptýzou v anamnéze) snižuje výskyt krvácení z plic.
Konkomitantní léčba antikoagulancii nevedla ke zvýšení incidence krvácení.
Opatrnosti je třeba u starších nemocných ve věku nad 65 let (nová zjištění hovoří o vyšším riziku až po 75 letech) a těch, kteří nedávno prodělali arteriální tromboembolickou příhodu – u obou skupin může být zvýšeno riziko vzniku arteriální tromboembolické příhody.


měsíce

Avastin je první a jediný lék s anti VEGF účinkem, u kterého byl ve 4 indikacích a v 8 randomizovaných studiích prokázán významně příznivý vliv na přežití (celkové přežití, přežití bez známek progrese).

Avastin je možné podávat v Komplexních onkologických centrech.
Jejich síť je popsána na www.onconet.cz

Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin je od 1. 3. 2010 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech registrovaných indikacích. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111

Algoritmus biologické léčby nemocných s pokročilým NSCLC

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).