Kazuistika: terapie bevacizumabem u pacientky s generalizovaným bronchogenním adenokarcinomem

Kazuistika pacientky s bronchogenním karcinomem levého horního laloku a metastázou v pravé nadledvině.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení předsedající, vážené dámy a pánové, já bych vám ráda prezentovala kazuistiku jedné naší pacientky s generalizovaným bronchogenním adenokarcinomem, kterou jsme léčili bevacizumabem. Jedná se o pacientku, které bylo v době onemocnění 58 let, léčila se s arteriální hypertenzí, kuřačka s anamnézou 15 PY, jinak bez jiných významných komorbidit a v dubnu roku 2014 přišla k praktickému lékaři pro febrilie, které byly protrahované, a proto praktický lékař indikoval rentgenový snímek hrudníku, na kterém je takovýto ložiskový nález nad levým plicním hilem. Dále bylo indikované CT vyšetření, kde je tedy takovéto ložisko v levém horním laloku, bylo tam dále exatortní ložisko ve stejném laloku, hilová lymfadenopatie a mírně zvětšené mediastinální levostranné uzliny. A dále nález zvětšené pravé nadledviny s velice suspektní metastázou. Dále byla provedena brochoskopie s EBUSEM, to bylo tedy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Bronchoskopický nález bronchoskopicky byl normální, nepotvrdila se tedy patologie mediastinálních uzlin, nicméně byla bronchoskopie nevýtěžná, nebyly zachyceny maligní buňky. Ještě bylo doplněné PET vyšetření, které tedy kromě pozitivity ložiska v plicích i pozitivní metastázu v nadledvině. Pacientka byla odeslána k videotoraskopii, která probíhala v kladenské nemocnici, byla odebrána histologie z ložiska v S3 segmentu levé plíce. Takovýto byl tedy závěr patologa, jedná se o adenokarcinom, imunohistochemie svědčí pro primární plicní tumor a EGFR mutace byly negativní. Toto je tedy shrnutí diagnostiky, kdy se jedná tedy o bronchogenní karcinom levého horního laloku s drobnou metastázou ve stejném laloku, histologicky nonmucinózní adenokarcinom s lepidickým růstem, staging T3N1M1b IV. stádium. Pacientka byla odeslána v červenci 2014 do naší plicní onkologické ambulance v Motole ke zvážení centrové léčby. Subjektivně udávala jen nespecifické obtíže, dominovala únava a večerní subfebrilie. Fyzikální vyšetření bylo v normě, pacientka měla dobrý Performance status, oční, plicní vyšetření bylo také v pořádku, laboratorně tam tedy byla středně těžká anémie. Na základě těchto výsledků a stavu pacientky jsme zahájili léčbu v kombinaci chemoterapie s monoterapií, ten vinorelbin jsme dali per os v dávce tedy 60 mg v kombinaci s cisplatinou a bevacizumabem 7,5 mg. A teď vás poprosím o hlasování. Z jakého důvodu tedy byl podán bevacizumab v první linii léčby? Můžeme zahájit hlasování? Já se k tomu vyjádřím ještě na konci prezentace. Potom se k tomu vrátíme na konci prezentace. Jen zmíním průběh léčby, který byl dobrý, pacientka tedy měla mírné nežádoucí účinky, hlavně dispetické, od druhého cyklu byla již pacienta afebrilní a jen tam tedy v průběhu léčby bylo mírné zhoršení renálních funkcí, proto jsme měnili místo cisplatiny na karboplatinu. A po šesti cyklech na kontrolním CT vyšetření byla parciální regrese nálezu v plicích. Na základě tohoto výsledku pokračujeme v udržovací léčbě bevacizumabem, kterou pacienta snášela dobře bez vedlejších účinků. A poprosím vás tedy ještě o další hlasování. Kterou kontraindikaci považujete za absolutní kontraindikaci podání bevacizumabu s chemoterapií v první linii léčby? Myslím, že můžeme ukončit. Poprosím paní doktorku o komentář na konci prezentace, ještě budu pokračovat dál. Na 90% tedy bylo pro významnou hemoptýzu nebo významnou tromboembolickou příhodu. U této pacientky bylo zajímavé, že na dalším vyšetření v březnu 2015, na dalším PET/CT byla další parciální regrese nálezu. Ten nález na nadledvině se tedy nezměnil, ale byl tam další parciální regrese v plicích. Takto tedy vypadá rentgenový snímek, nalevo je snímek před zahájením léčby a napravo v březnu roku 2015. Proto tedy dál pokračujeme v udržovací terapii. Již tedy pod devátém cyklu jsme mohli tušit, jaké zhoršení stavu, máme tam příznaky, pacientka udávala únavu a nauseu, v desátém cyklu se opět vyskytly celkové příznaky jako febrilie, noční pocení, nausea. A na PET/CT v červnu 2015 po desátém tedy cyklu té udržovací terapie se ukázala progrese onemocnění, bylo to tedy již 11 měsíců od zahájení onkologické léčby. Takový byl nález, kdy byla progrese metastázy pravé nadledviny, byla generalizace do jater a retroperitoneálních uzlin. Tak a ještě tedy poslední otázka, prosím vás opět o hlasování. Jakou kombinaci chemoterapie s bevacizumabem používáte nejčastěji? Tak děkuji. Tak nejvíce tedy byl paklitaxel/karboplatina a potom bylo 14% vinorelbin/karboplatina a vinorelbin/cisplatina. A jen ještě v rychlosti další osud pacientky, při progresi onemocnění jsme tedy ukončili tuto terapii a dále jsme zahájili chemoterapii druhé linie - pemetrexed. Nyní je pacientka v dobrém stavu, je tam další parciální regrese v říjnu 2015 a léčbu pacientka tedy toleruje s mírnými nežádoucími účinky. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

A jak postupujete vy?

Kterou kontraindikaci považujete za absolutní kontraindikaci podání bevacizumabu s chemoterapií v 1. linii léčby non-squamózního NSCLC?

Jakou kombinaci chemoterapie s bevacizumabem používáte nejčastěji?

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXIII. západočeské pneumoonkologické dny 2015 - webcast.

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).