Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Po úvodním shrnutí dosavadních zkušeností s léčbou pacientů s adenokarcinomem plic přípravkem Avastin ve FN Plzeň, je představena kazuistika třiasedmdesátiletého pacienta s adenokarcinomem pravé plíce, stádium IV, která dokumentuje 37 měsíční přežití nemocného s generalizovaným NSCLC.  Druhá část přednášky se zabývá vhodným profilem pacienta pro léčbu bevacizumabem, shrnuje mezinárodní doporučení i data z registrů. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Pane předsedo, dámy a pánové, na naší klinice jsme získali vlastně první zkušenosti s bevacizumabem v letech 2009 až 2010. Tehdy jsme léčili 12 nemocných, zde mám chybu - v klinické studii SAIL - a tito nemocní měli medián přežití více než 18 měsíců, to přesně odpovídalo i celkovým výsledkům této studie. A od roku 2014, kdy se vyřešily podmínky i v rámci našeho centra, jsme dosud zařadili celkem 14 nemocných, z nichž léčba pokračuje úspěšně u 9, předčasně jsme ji ukončili z důvodu progrese u 3 pacientů a z jiných důvodů - z důvodů opravdu toxicity a infekcí - u 2 nemocných. A nyní naše kazuistika. Jedním z našich prvních a úspěšných pacientů byl třiasedmdesátiletý emeritní primář dětského oddělení, dlouholetý kuřák, který měl adenokarcinom pravé plíce, stádium IV, doloženo všemi vyšetřovacími metodami a začal se léčit v únoru 2010. Nejprve dostával chemoterapii Paclitaxel-carboplatina-bevacizumab a byla doložena parciální remise nemoci. V listopadu 2010 byla pro progresi podána chemoterapie druhé linie pemetrexedem, dostával 6 cyklů léčby, rovněž s dobrým efektem a dobrou tolerancí. V září 2011 byla pro novou progresi nemoci podána cílená léčba Tarcevou a pro progresi byla ukončena léčba v červnu roku 2012. Poté nemocný dostával ještě monochemoterapii docetaxelem a byl také paliativně ozářen a po celou tu dobu sledování a léčení měl dobrou kvalitu života a staral se o svou bezmocnou manželku. Geneticky to byl wild type nádor, nebyly tam řídící mutace a zemřel po krátkém zhoršení stavu na sklonku dubna 2013. Naše pozorování tedy dokládá 37 měsíců trvající přežití nemocného s generalizovaným nemalobuněčným karcinomem, kde jsme mohli v úvodu podat kombinovanou chemoterapii s bevacizumabem a v podstatě je to doklad toho, že se dá plně využít všech v současné době léčebných modalit k tomu, abychom prodloužili aktivní a kvalitní život i těm pacientům s velmi pokročilými stádii nemalobuněčného karcinomu plic. Pro jaké pacienty je léčba Avastinem přínosem? Koneckonců to už zde řekla paní profesorka Skříčková, tedy některé slidy máme podobné či společné, takže já bych je se pokusil přeskočit čili léčba podle biomarkerů není stále ještě u většiny pacientů bohužel možná. Tady potom je rozhodování o použití kombinační léčby s bevacizumabem, také již bylo řečeno. Tady jsou potom ty již zmiňované NCCN guidelines a také stupeň a síla doporučení. Vidíte, že vlastně ten bevacizumab a režim s platinou má nejvyšší stupeň čili nejvyšší sílu doporučení i nejvyšší sílu důkazu v porovnání s těmi ostatními cykly čili je to celkem i logické. Tady jsme viděli ta data z TULUNGu, takže velmi stručně - 134 nemocných, medián času do progrese 7,1 měsíců, což odpovídá těm ostatním studiím, které na toto téma byly a jsou publikovány. Tedy celkové přežití pacientů - medián 16,5 měsíce, opět zase porovnání s tou studií SAIL a s ramenem s maintenance. Tady je potom víceméně přehled studií, kde se porovnávalo jaké procento pacientů dostávalo 5 a více cyklů léčby, takže vesměs vidíte, že s výhodou to byly právě ty kombinace s bevacizumabem, kdy bylo možno pacienty úspěšně léčit déle, než pokud se používaly některé klasické kombinace cytostatik třetí generace. To je asi vše, co jsem chtěl říct. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).