Terapie bevacizumabem u pacientky s adenokarcinomem plic

Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno mají zkušenosti s léčbou Avastinem u dvaceti pacientů, v přednášce je představena kazuistika jedné z nich, pacienty s adenokarcinomem pravé plíce, klasifikovaným jako T4N2Mx stadium IIIB.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené předsednictvo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi krátkou kazuistiku s názvem Terapie bevacizumabem pacientky s adenokarcinomem plic. Takže v úvodu jen krátký slide o tom, že angiogeneze vlastně důležitou a významnou úlohu ve všech fázích nádorového onemocnění. Vaskulární endoteliální růstový faktor je trvale produkovaný nádorem, je klíčovým mediátorem v angiogenezi a v růstu nádoru a právě jeho inhibice vede ke kontrole růstu nádoru a jeho metastazování. Co je to vlastně bevacizumab? Avastin je monoklonální protilátka proti receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, má dobře charakterizovaný profil bezpečností a od 1.1.2013 je v České republice hrazen jako centrový lék. Právě znění úhradových podmínek ujasnila v České republice koncem roku 2014 odborná společnost a je možné vlastně tento lék podávat v první linii léčby pacientů s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem. Na základě těchto kritérií, kdy vlastně je možné bevacizumab bezpečně použít u pacientů, když jsou centrální metastázy, kdy je kontrolovaná hypertenze, centrální uložení tumoru a jiné a na základě vylučovacích kritérií, kdy je to tedy predominantně dlaždicový typ histologie, významná kardiovaskulární dysfunkce a významná hemoptýza v anamnéze, jsme si vybrali pacientku, u které jsme indikovali léčbu bevacizumabem. Byla to tedy žena narozená v roce 1948, byla nekuřačka, v osobní anamnézy neměla žádné komorbidity, dosud byla zdravá. Z nynějšího onemocnění měla kašel s expektorací bílých hlenů, který trval od ledna 2015, opakovaně byla přeléčena antibiotiky cestou praktického lékaře a spádové plicní ambulance, její dušnost se však výrazně zhoršuje poslední měsíc. Pacientka tedy byla přijata k hospitalizaci na Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy, na naší kliniku v květnu 2015. Na skiagramu hrudníku byla nehomogenní zastření v dolním a středním plicním poli, na CT hrudníku byl centrální tumor, byla provedena bronchoskopie. Bronchoskopicky tam byla rozšířena karina a známky zevního útlaku postihující celé pravé větvení, místy známky přímého prorůstání nádoru. Biopsie prokázala nízce diferencovaný nemalobuněčný karcinom s tím, že je EGFR a ALK negativní. Diagnóza tedy byla adenokarcinom pravé plíce, stádium IIIB s tím, že laboratorně bez pozoruhodností, PS 0. Tady je skiagram hrudníku před zahájením léčby u pacientky. Tady jsou CT skeny před zahájením léčby, kde je vidět centrální tumor. Tedy léčba - první cyklus chemoterapie byl podán 17.6. v kombinaci karboplatina-bevacizumab-navelbine per os 1. a 8. den s podpůrnou léčbou. A tady už vás poprosím o hlasování a tedy otázka zní: v režimu s bevacizumabem je pro vás důležitá možnost volby mezi cisplatinou nebo karboplatinou? První volba - ne, druhá volba - ano, preferuji cisplatinu, třetí volba - ano, preferuji karboplatinu a čtvrtá volba - využívám obě možnosti stejně. Zahajuji hlasování. Takže už nepřibývají čísla, tak ukončit hlasování. A tedy třetí volba je správná. Jestli můžu komentovat, třetí volba je nejpočetnější. Ale myslím si, že tak jak říkala paní doktorka Koubková, ony jdou použít pro ten bevacizumab všechny chemoterapeutické kombinace, ale na našem pracovišti preferujeme karboplatinu s vinorelbinem pro jednoduchost toho podání a pro jednoduchou ambulantní formu léčby. Ale v podstatě všechny ty odpovědi by se dalo říct, že jsou správné. Poprosím pokračovat dalším slidem. Takže tady už máme skiagram hrudníku po prvním cyklu vpravo s tím, že je tam už vidět parciální regrese. Druhý cyklu byl podán 8.7. a pacientka se cítila lépe, došlo ke zmírnění kašle, zmizela expektorace, žádné nežádoucí účinky se neprojevily, laboratorně to bylo bez myelotoxicity, objednáno CT hrudníku po druhém cyklu. Takže po druhém cyklu vlastně prokazuje, že je nález výrazně zlepšen, laboratorně nám však situaci trošku komplikuje neutropenie G2, chemoterapie odložená o týden. Tady je skiagram hrudníku, kde je srovnání po prvním a po druhém cyklu a tady jsou CT skeny před zahájením léčby a po druhém cyklu, kde je vidět hezká parciální regrese. Třetí cyklus byl podán bez komplikací, ve čtvrtém cyklu neutropenie G1, pacientka se celkově cítí dobře, kašel i dech jsou výrazně zlepšeny. Efekt chemoterapie a biologické léčby hodnotíme jako velice dobrý dle CT i skiagramů hrudníku. A tady jsou tedy skiagramy hrudníku po druhém a čtvrtém cyklu, zase srovnání a CT skeny po druhém a po čtvrtém cyklu. Pátý cyklus je odložen pro zhoršení neutropenie na G2 z důvodu protrahované neutropenie, je tam redukce karboplatiny a navelbin per os a bevacizumab idem, ale právě pro neutropenii se rozhodujeme podávat od dalšího cyklu, šestého cyklu jen bevacizumab. Dosud jsme nepozorovali žádné významné nežádoucí ovlivnění hypertenze, krvácení, jedinou komplikací myelotoxicita, tolerance pacientky je velice dobrá, a proto v léčbě pokračujeme. Zase vás poprosím o hlasování. A tedy: neutropenie vzniklá v průběhu léčby chemoterapie + bevacizumab je s největší pravděpodobností způsobena, co si myslíte? Za prvé chemoterapií, za druhé bevacizumabem, za třetí kombinací obou léků, za čtvrté nelze určit, který z léků je příčinou neutropenie. Prosím hlasujte. Ukončit hlasování. Prosím paní profesorku o komentář. Já si myslím, že všichni nebo většina z vás tady má zkušenost s kombinací chemoterapie s bevacizumabem, takže proto ta jednoznačná odpověď, těch 77%, že neutropenie souvisí s podáním chemoterapie a ne s podáním bevacizumabu. Děkuji. Takže ještě jednou zopakování, kdy lze bevacizumab použít. A na našem pracovišti jsme od zahájení do 9.3.2015 léčili vlastně 20 pacientů a další pacienty léčíme. Mým posledním slidem je, že klíčovým zůstává morfologická diagnóza, která rozhoduje o volbě léčby a je to jednoduché, protože pacientů, které můžeme léčit na základě markerů, je bohužel pořád málo. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

A jaké jsou vaše postupy? 

V režimu s bevacizumabem Je pro Vás důležitá možnost VOLBY mezi cisplatinou nebo karboplatinou?

Neutropenie vzniklá v průběhu léčby chemoterapie + bevacizumab je s největší pravděpodobností způsobena:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXIII. západočeské pneumoonkologické dny 2015 - webcast.

Související články

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací).