Avastin a zhoubné nádory prsu

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin a zhoubné nádory prsu

Avastin v léčbě první linie metastatického karcinomu prsu přináší nemocným o téměř půl roku delší přežití bez progrese a dvojnásobné zvýšení četnosti odpovědí na léčbu oproti samotnému paklitaxelu. Avastin je jedinou cílenou léčbou schválenou pro pacientky s TNBC.