Avastin v léčbě karcinom prsu

Léčba Avastinem byla bezpečná, mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily hypertenze a proteinurie, ty však byly snadno zvladatelné standardní léčbou a/nebo dočasným přerušením léčby. Přidání Avastinu nevedlo ke zhoršení kvality života ve srovnání se samotnou chemoterapií.

Přidání Avastinu k taxanům v první linii léčby nemocných s metastazujícím karcinomem prsu vedlo k významnému prodloužení přežití bez progrese a zvýšení četnosti odpovědí

Léčba Avastinem byla bezpečná, mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily hypertenze a proteinurie, ty však byly snadno zvladatelné standardní léčbou a/nebo dočasným přerušením léčby. Přidání Avastinu nevedlo ke zhoršení kvality života ve srovnání se samotnou chemoterapií.1

  1. Gray et al. JCO 2009, Miles et al. SABCS 2009

Prodloužení doby do progrese a zvýšení četnosti odpovědí bylo potvrzeno ve studii AVADO (Avastin + docetaxel).
Tato indikace byla registrována EMEA dne 23. 7. 2009.

Účinnost byla potvrzena ve všech předem definovaných podskupinách nemocných jak ve studii E2100, tak ve studii AVADO

  1. Avastin SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
  2. Gray et al. JCO 2009
  3. Miles, et al. ASCO 2008

Profil nemocné s karcinomem prsu vhodné k léčbě Avastinem

Avastin se stává standardem léčby nemocných s HER2-negativním metastatickým karcinomem prsu. Kontraindikace: přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku, na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečků nebo na jiné rekombinantní lidské nebo humanizované protilátky. Těhotenství. Neléčené metastázy v CNS. (25. 3. 2009 byly rozhodnutím Evropské lékové agentury (EMEA, http://www.emea.europa.eu/) z kontraindikací Avastinu odstraněny CNS metastázy).

Opatrnosti je třeba u starších nemocných ve věku nad 65 let (nová zjištění hovoří o vyšším riziku ve věku nad 75 let) a těch, kteří nedávno prodělali arteriální tromboembolickou příhodu – u obou skupin může být zvýšeno riziko vzniku arteriální tromboembolické příhody. Stabilizovaný hypertonik není kontraindikován k léčbě.

Avastin je první a jediný lék s anti VEGF účinkem, u kterého byl ve 4 indikacích a v 8 randomizovaných studiích prokázán významně příznivý vliv na přežití (celkové přežití, přežití bez známek progrese).

Avastin je možné podávat v Komplexních onkologických centrech. Jejich síť je popsána na www.onconet.cz

Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin je od 1. 3. 2010 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech registrovaných indikacích. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111

Algoritmus biologické léčby nemocných s pokročilým karcinomem prsu

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Kazuistika léčby 44-letá nemocné s karcinomem prsu v diseminovaném stádiu byla představena na BOD 2011.