Konečné výsledky studie AVADO: Avastin + docetaxel vs placebo + docetaxel u karcinomu prsu

Na konferenci v San Antoniu 2009 byly publikovány konečné výsledky studie AVADO hodnotící kombinaci Avastin + docetaxel oproti docetaxelu s placebem

Stratifikované analýzy potvrdily benefit přežití bez progrese (stratifikovaná analýza, pomer rizik pro přežití bez progrese [HR] = 0,80, p=0,0450 při dávce Avastinuu 7,5 mg/kg každé 3 týdny a HR = 0,67, p=0,0002 při dávce 15 mg/kg). V rameni s AS!em v dácve 15 mg/kg byla zvýšena četnost odpovědí o 17,7 procentních bodů ve srovnání s docetaxelem + placebem (64,1 vs 46,4 %, p=0,0003). Vyšší byal rovněč četnost jednoletéhop přežití (84 vs 76 %, p=0,02), v celkovém přežití však nebyl rozdíl mezi rameny. V rameni s docetaxelem + placebem však 14 neocných bylo léčeno A!em ještě před progresí a 90 ve druhé linii. Originální prezentace v angličtine: AVADO_SABCS_2009.pdf

Související články

Kazuistika léčby 44-letá nemocné s karcinomem prsu v diseminovaném stádiu byla představena na BOD 2011.