Kazuistika nemocné s adenokarcinomem rektosigmoideálního spojení generalizovaným do plic léčené bevacizumabem v 1.linii

Přehrajte si článek jako podcast

Případ 72-leté pacientky s karcinomem rektosigmoideálního spojení, která je léčena v 1.linii paliativní terapie bevacizumabem po dobu celkem 43 měsíců bez progrese.

ÚVOD

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější malignitou jak u žen, tak u mužů.

Standardními postupy v systémové léčbě 1.linie mCRC (metastazující kolorektální karcinom) jsou: paliativní chemoterapie zahrnující režimy s 5-FU (bolus nebo dlouhodobá infuze 24/48 hodin) nebo kapecitabin, které jsou podávány v kombinaci s oxaliplatinou nebo irrinotecanem(FOLFIRI, FOLFOX, XELOX). U pacientů v horším stavu, kteří nejsou schopni agresivní léčby, lze podat FUFA či kapecitabin v monoterapii. Pro pacienty ve stadiu IV. je také k dispozici cílená biologická léčba. Humanizovaná monoklonální protilátka vůči VEGF  bevacizumab vede kromě inhibice novotvorby cév v nádoru k regresi VEGF-dependentních nádorových cév a normalizaci cév VEGF-independentních. Druhým terčem pro cílenou léčbu mCRC je EGFR. V klinické praxi se používají 2 monoklonální protilátky proti EGFR – chimerická cetuximab a plně humanizovaná panitumumab. Jejich podávání je ale závislé na mutaci genu KRAS – asi 40% pacientů s mCRC má v genu KRAS mutaci a u těchto pacientů je blokáda EGFR neefektivní.

KAZUISTIKA

V následujícím textu je popsán případ 72-leté pacientky s karcinomem rektosigmoideálního spojení, která je léčena v 1.linii paliativní terapie bevacizumabem po dobu celkem 43 měsíců bez progrese.

Stp. resekci rectosigmatu v pro Ca  8/2004, pT2 pN0 pM0

Pacientka byla léčena adjuvantní chemoterapií FUFA 6 cyklů 9-12/2004.

Po 5 letech pro kašel  provedeno RTG S+P a CT plic - 3/2009 s nálezem metastázy o průměru 3cm v S6 pravé plíce. Dle PET aktivita ložiska + další 2 suspektní menší ložiska v okolí. Jinde generalizace neprokázána.

Byla provedena  v 4/2009 thorakoskopická metastazektomie největšího ložiska v pravé plíci.

Vzhledem k věku pacientky a celkovému stavu zahájena v 1.linii mCRC chemoterapie s Xelodou v monoterapii (6 cyklů)+bevacizumab od 6/2009-9/2009.

Dle kontrolních vyšetření CT plic bylo dosaženo kompletní remise.   

Od 9/2009 pacientka doposud pokračuje v udržovací léčbě bevacizumabem a je nadále v kompletní remisi. Klinicky je pacientka v dobrém stavu, žije aktivní život, bez nežádoucích účinků terapie – hypertenze ani proteinurie nebyly zaznamenány.

ZÁVĚR

Tento případ dokumentuje dlouhodobou účinnost bevacizumabu, který má jistě své místo v komplexní léčbě generalizovaného adenokarcinomu tlustého střeva.

 

 

Související články

Po „prodloužené„ půlroční neoadjuvanci chemoterapie XELOX v kombinaci s Avastinem došlo k 30% regresi velikosti jaterních metastáz. Po přešetření indikováno provedení radikální resekce jater a primárního tumoru ve dvou dobách. Správným načasováním  systémové a chirurgické  léčby došlo ke kompletní remisi onemocnění, která trvá již dva roky.

Přednáška představuje kazuistiku pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, jež byl předléčen systémovou chemo-bioterapií, poté podstoupil radikální resekci. U pacienta došlo k velmi rychlému relapsu onemocnění, přesto vzhledem k věku pacienta a jeho aktivnímu zájmu o nemoc byla nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci byla obtížná, proto po aplikaci systémové chemo-bioterapie byla provedena radiofrekvenční ablace.