Kazuistiky mladých pacientů léčených bevacizumabem

Dvě zajímavé kazuistiky mladých pacientů (33 a 19 let v době stanovení diagnózy) s metastazujícím karcinomem kolorekta léčených bevacizumabem, se zaměřením na význam kvality života léčených, odezněly na kazuistickém setkání v Třešti.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer přeji. Na dnešní kazuistické setkání jsem připravila dvě zajímavé kazuisitky mladých pacientů. A navážu prakticky na již odeznělá data a významný benefit v léčbě Avastinem. A chci také zdůraznit význam kvality života těch pacientů. První kazuistika je případ pacienta, který v době stanovení diagnózy měl 33 let, v rodinné anamnéze pouze u otce matky byl výskyt kolorektálního karcinomu v 75 letech. Pacient pracuje jako projektant. Co se týče nynějšího onemocnění, pacient měl již od podzimu 2011 trvající dysurické potíže a šest měsíců byl došetřován na urologii. V posledních třech měsících zhubl 10 kg, měl intermitentně febrilie 3 měsíce, ataky průjmů, někdy měl vodnaté stolice až čtyřikrát denně. Dostal se až v květnu 2012 akutně na hospitalizaci na chirurgickém oddělení a přijatý byl pro urosepsi ve špatném stavu, jako schvácený, anemický; laboratorně byla hypoalbuminemie. Sérií vyšetření zjistili lokálně pokročilý tumor sigmatu. Snažila jsem se najít nejlepší CT snímky. Podle CT se předpokládalo, že invaduje do močového měchýře a taky se předpokládala fixace k lopatě kosti kyčelní a invaze do levostranných ilických cév. Peroperačně, později, byly zjištěny také metastázy jaterní vícečetné do 5 mm. Histologie byla adenoca G2, WT KRAS a CEA 105. Tady na tomto slajdu vidíte rekonstrukci z CT kolonografie. Na kolonoskopii se dostali pouze do 60 cm, kde byla nádorová stenoza, a proto byla provedena CT kolonografie, kde byl popsaný nález TU sigmoideodescendentního přechodu a délka stenozy přiblížně 9-10 cm. V červnu 2012 byla provedena explorativní laparotomie a vyšita pouze kolostomie a provedena byla excize jaterních metastáz na histologické vyšetření. Od července 2012 zahájil 1. linii paliativní terapie, byla zahájena léčba CETUXIMAB a FOLFIRI s tím, že po CETUXIMABu měl alergickou reakci s dušností. Pokračoval dál v chemoterapii FOLFIRI a od září byla přidána ke kombinaci FOLFIRI ještě léčba bevacizumabem. Léčbu zvládal celkem dobře. Chemoterapie byla toxicita grade 2, nevolnost, zvracení, alopecie a taky astenie. V listopadu 2012 byla provedena další operační revize, a to resekce tumoru sigmatu a parciální resekce močového měchýře. Následně měsíc po tom byl na reoperaci pro difuzní peritonitidu. Naštěstí ustál všechny tyto operační zákroky. Pak pokračoval v chemoterapii. A ještě v peroperačním nálezu, i makroskopicky, byla vidět v oblasti jater v segmetu IV regredovaná metastáza a další regradovaná metastáza byla v levém laloku. Peroperačně popsali nádorovou resistenci sigmoidea, která byla fixovaná na vertex močového měchýře a pravý ilický svazek byl volný a nebyly známky prorůstání do skeletu. Patolog hodnotil pooperační histologický nález jako ypT3 a ypN0. Vyšetřena byla pouze jedna uzlina a nebyla angioinvaze. Močový měchýř byl bez malignity a zvlášť zaslané byly resekční okraje močového měchýře a ty byly rovněž bez nádorových změn. Od února 2013 pokračoval v avastinu s xelodou s tím, že tolerance léčby je výborná, má spíše řidčí stolice a maximálě H-F syndrom grade 1. Efekt léčby je výborný, byla dosažena kompletní remise, jaterní metastázy nejsou zobrazitelné na CT a tady ten efekt trvá. Na tady tom CT vidíte nález před zahájením léčby, kde je rozsáhlý lokálně pokročilý tumor. A tady to je poslední aktuální CT z 24. 10. Závěrem chci k první kazuistice říct, že pacient je 17 měsíců od stanovení diagnózy, již 14 měsíců od zahájení léčby bevacizumabem, 12 měsíců od operace a trvá kompletní remise bez zobrazovacích metod, Karnofského index je 100 %. Pacient opravdu žije plnohodnotný život, pracuje, oženil se, jezdí na dovolené a pokračuje v léčbě bevacizumab a kapecitabin opravdu s výborou tolerancí. Další kazuistika je případ mladého pacienta, v době stanovení diagnózy 19 let. Pacient má v anamnéze familiární adenomatózní polypózu, klasickou forumu. Genetickým vyšetřením byla zjištěna mutace v genu APC, exon 15. Víme, že je tato mutace příčinou familiární adenomatózní polypózy, což víme, že je autozomálně dominantně dědičné onemocnění. Stran rodinné anamnézy: rodina matky bez onkologické zátěže a rodina otce, tam byl výskyt kolorektálního karcinomu. U otce v mladém věku, zemřel na kolorektální karcinom ve 25 letech. A taky otec otece zemřel ve 41 letech. Nicméně pacient behužel nechodil na žádné preventivní kontroly, Matka se vdala podruhé, tím pádem upadla zmínka o kolorektálmín kardinomu do zapomění. Pacient tehdy studoval taneční konzervatoř. Diagnóza byla zjištěna akutně v květnu 2008, kdy pro bolesti břicha byl hospitalizován na chirurgickém oddělení akutně v ileózním stavu. Provedena byla levostranná hemikolektomie a zjištěn byl karcinom přechodu kolon descendens a sigmoidea stenotizující. Hodnocení patologické: pT3, pN1, M0 a grade 2, wt k-ras. Po operaci absolvoval adjuvantně kapecitabin, protože souhlasil s touto léčebnou kombinací. Absolvoval 8 sérií, které byly neúplné, protože dostal neštovice. Následně další rok byla provedena totální kolektomie a dále byla dispenzarizace. V prosinci 2011 byla zjištěna recidiva v tumoru v pánvi vpravo. Na CT snímcích vidíte přibližně ve které lokalitě. A na PETu jsme zjistili ještě postižení v oblasti uzlin při ilickém svazku vlevo a uzliny v páni vpravo. Následovala operační revize, kde byla zjištěna radikálně neresekabilní metastatická diseminace, dále byly nalezeny drobné metastázy do mesenteria a lymfadenopatie v břiše. Od března 2012 byla zahájena 1. linie - Xelox, od 2. cyklu s avastinem. Tolerance je poměrně dobrá, až na výraznější chladové parestezie. Pro neuropatii vlastně od června, od 7. cyklu pokračoval v avastinu s xelodou. A zase, efekt je výborný, podle zobrazovacích metod v kompletní remisi. A opravdu kvalita života je velmi dobrá, taky je společensky aktivní a nadále pokračuje v léčbě. Takže to by byly ty dvě moje kazuistiky. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kazuistické setkání v Třešti - webcast.

Související články

Po „prodloužené„ půlroční neoadjuvanci chemoterapie XELOX v kombinaci s Avastinem došlo k 30% regresi velikosti jaterních metastáz. Po přešetření indikováno provedení radikální resekce jater a primárního tumoru ve dvou dobách. Správným načasováním  systémové a chirurgické  léčby došlo ke kompletní remisi onemocnění, která trvá již dva roky.

Přednáška představuje kazuistiku pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, jež byl předléčen systémovou chemo-bioterapií, poté podstoupil radikální resekci. U pacienta došlo k velmi rychlému relapsu onemocnění, přesto vzhledem k věku pacienta a jeho aktivnímu zájmu o nemoc byla nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci byla obtížná, proto po aplikaci systémové chemo-bioterapie byla provedena radiofrekvenční ablace.