Kompletní remise po neoadjuvantní biochemoterapii u lokálně pokročilého karcinomu sigmoidea - kazuistika

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kompletní remise po neoadjuvantní biochemoterapii s bevacizumabem u lokálně pokročilého karcinomu sigmoidea. U 49-leté pacientky s nálezem primárně inoperabilní, rozsáhlé nádorové infiltrace sigmatu s infiltrací močového měchýře a v.s. infiltrace peritonea dle CT vyšetření byla aplikována systémová terapie režimem bevacizumab + XELOX s neoadjuvantním záměrem. Po 4 cyklech této terapie dle kontrolního CT vyšetření došlo k výrazné regresi nádorové infiltrace. Následně provedena radikální operace. Peroperačně nezjištěná jiná nádorová disseminace v dutině břišní. Po operaci aplikována adjuvantní chemoterapie režimem XELOX. Pacientka je nyní dispensarisována, dosud trvá kompletní remise.

Přesná diagnóza

Performance status 1 Karcinom sigmatu - lokálně pokročilý tumor 5x9cm ve 30cm od anu dle kolonoskopie - naléhající na stěnu moč. měchýře. Stp. paliativní sigmoideostomii pro subileozní stav dne 4.7.2012, nádor pooperačně hodnocen jako inoperabilní. CT břicha a pánve 27.8.12: Rozsáhlá infiltrace sigmatu s infiltrací močového měchýře okolního tuku dosahuje až pod ventrální břiční stěnu, kde nelze vyloučit infiltraci perirtonea. Sigmoideostomie.Volná tekutina v pánvi, progrese cystoidní formace levého ovaria. Prostornější pravý ureter. Stacionarní drobná ložiska jater v.s. cystičky a cysta levého laloku-stacionarní. 

Úvod

Bevacizumab patří k nejdéle používaným lékům cílené terapie v onkologii. Jeho účinnost v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu byla potvrzena výsledky řady randomizovaných klinických studií. Klinické studie z poslední doby rovněž deklarují efektivitu bevacizumabu v neadjuvantním podání. Tato léčba může umožnit konversi původně neresekabilního nálezu v resekabilní, což vede k dosažení kompletní remise. Následující klinická kazuistika demonstruje využití bevacizumabu v neadjuvantní léčbě původně inoperabilního onemocnění, která vedla k radikální operaci.

Osobní anamnéza

recidivující migrény, jinak bez závažnějších onemocnění. Rodinná anamnéza stran nádorů negativní.

Nynější onemocnění

obtíže od 6/2012 - časté nutkání na močení, odchod stolice spolu s močí. Hospitalizována ve FN Brno Bohunice - gynekologie a chirurgická klinika. Zde došetřena včetně sigmoideoskopie dne 3.7.12 s nálezem tumoru ve 30cm od anu, stenozujícího, s píštělí do moč. měchýře a počínajícím ileozním stavem. Byla akutně operována dne 4.7.2012 - založena sigmoideostomie. Histologicky potvrzen kolorektální adenokarcinom z biopsie při endoskopii. Dne 13.8.2012 vyšetřena v konziliární ambulanci MOÚ a provedeno CT břicha a pánve se závěrem: Rozsáhlá infiltrace sigmatu s infiltrací močového měchýře okolního tuku dosahuje až pod ventralní břišní stěnu, kde nelze vyloučit infiltraci perirtonea. Sigmoideostomie. Stacionarní drobná ložiska jater v.s. cystičky a cysta levého laloku-stacionarní.

Další léčba probíhala v MOÚ

byla indikována neadjuvantní systémová terapie s režimem bevacizumab+oxaliplatina+Xeloda (beXELOX), podávaná ambulantně. Po 4 cyklech (4.cyklus podán od 5.11.2012) provedeno CT přešetření se závěrem : výrazná regrese tumorosní infiltrace sigmoidea, benigní ložiska jaterní stacionární.

Léčba byla dobře tolerována, s mírnou toxicitou: chladové parestesie, hand-foot syndrom, nausea – vše stupně 1.

Dne 3.1.2013 pacientka byla operována na chirurgické klinice FN Bohunice: provedena levostranná hemikolektomie, resekce orálního rekta, excise zadní stěny močového měchýře, tranversorektoanastomosa. Dle histologického vyšetření: velké omentum bez přítomnosti neoplasie, tumor sigmatu – středně diferencovaný adenokarcinom (G2), prorůstající na rozhranní m.propria a subserosního tuku, se známkami regrese tumoru. LU bez metastatického postižení (O/2). Resekční linie bez nádorové infiltrace, v orální resekční linii mikroskopické známky peritonitidy. TNM : ypT3 ypN0 ypMX.

K-ras mutace: Nebyla zachycena mutace v genu k-ras. Dle CT břicha a pánve z 30.1.2013 – st.p. operaci rectosigmoidea - bez známek recidivy, cysta jaterní. Od 4.2. 2013 byla zahájena adjuvantní chemoterapie režimem XELOX v počtu 4 cyklů.

Nyní pacientka sledována, v kompletní remisi.

Související články

Po „prodloužené„ půlroční neoadjuvanci chemoterapie XELOX v kombinaci s Avastinem došlo k 30% regresi velikosti jaterních metastáz. Po přešetření indikováno provedení radikální resekce jater a primárního tumoru ve dvou dobách. Správným načasováním  systémové a chirurgické  léčby došlo ke kompletní remisi onemocnění, která trvá již dva roky.

Přednáška představuje kazuistiku pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, jež byl předléčen systémovou chemo-bioterapií, poté podstoupil radikální resekci. U pacienta došlo k velmi rychlému relapsu onemocnění, přesto vzhledem k věku pacienta a jeho aktivnímu zájmu o nemoc byla nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci byla obtížná, proto po aplikaci systémové chemo-bioterapie byla provedena radiofrekvenční ablace.