Avastin - klinické studie

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin - klinické studie

A Randomized Phase III Trial of Cisplatin Plus Paclitaxel With and Without NCI-Supplied Bevacizumab (NSC #704865) Versus the Non-platinum Doublet, Topotecan Plus Paclitaxel, With and Without NCI-Supplied Bevacizumab, in Stage IVB, Recurrent or Persistent Carcinoma of the Cervix
Randomizovaná studie fáze III srovnávající režim cisplatina + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu oproti non-platinovému dubletu, topotecan + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu u pacientek s rekurentním nebo perzistujícím, karcinomem čípku děložního ve stádiu IVB.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu plus chemoterapie (paklitaxel a cisplatina nebo paklitaxel a topotekan) pro pacientky s perzistujícím, rekurentním či metastatickým karcinomem čípku děložního.

A Phase III Trial of Irinotecan / 5-FU / Leucovorin or Oxaliplatin / 5-FU/ Leucovorin With Bevacizumab, or Cetuximab (C225), or With the Combination of Bevacizumab and Cetuximab for Patients With Untreated Metastatic Adenocarcinoma of the Colon or Rectum
Studie fáze III srovnávající režimy irinotekan, 5-FU, leukovorin nebo oxaliplatina, 5-FU, leukovorin v kombinaci s bevacizumabem či cetuximabem (C225) nebo v kombinaci bevacizumabem a cetuximabem u pacientů s  s neléčeným metastazujícím adenokarcinomem tlustého střeva nebo konečníku
Cíl studie:

Zhodnocení působení cetuximabu a bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií (FOLFIRI nebo FOLFOX).

Multicenter Randomized Trial Evaluating FOLFIRI Plus Cetuximab Versus FOLFIRI Plus Bevacizumab in First Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer
Multicentrická randomizovaná studie hodnotící režim FOLFIRI + cetuximab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Cíl studie:

Zhodnocení režimů 5-FU, kyselina listová, irinotekan (FOLFIRI) + cetuximab oproti FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

A Randomized, Open-label Phase III Intergroup Study: Effect of Adding Bevacizumab to Cross Over Fluoropyrimidine Based Chemotherapy (CTx) in Patients With Metastatic Colorectal Cancer and Disease Progression Under First-line Standard CTx/Bevacizumab Combination
Randomizovaná, otevřená, meziskupinová studie fáze III: Účinek přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab.

Maintenance Treatment With Capecitabine and Bevacizumab Versus Observation After Induction Treatment With Chemotherapy and Bevacizumab as First-line Treatment in Patients With Advanced Colorectal Carcinoma
Udržovací léčba kapecitabinem a bevacizumabem versus pozorování po indukční léčbě chemoterapií a bevacizumabem v první linii léčby pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení účinků bevacizumabu a nízkodávkové pokračující chemoterapie s kapecitabinem u pacientů, kteří měli odezvu na 6 cyklů oxaliplatiny, kapecitabinu a bevacizumabu.

A Randomised, Open-label Phase III Study to Assess Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Capecitabine as First-line Treatment for Elderly Patients With Metastatic Colorectal Cancer
Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem v první linii léčby starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem ve srovnání s kapecitabinem samotným u staších (70 a více let)  pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

A Phase III Randomized Trial of FOLFOXIRI + Bevacizumab versus FOLFIRI + Bevacizumab as First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer
Fáze III randomizované studie srovnávající režim FOLFOXIRI + bevacizumab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Cíl studie:

Srovnání dvou kombinačních chemoterapeutických režimů v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří nemohou podstoupit chirurgickou resekci.

Open Label Study of Avastin in Combination With Platinum-containing Chemotherapy as 1st Line Treatment in Patients With Stage IIIb/IV Non-squamous NSCLC
Otevřená studie Avastinu v kombinaci s chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientů se stádiem IIIb/IV neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s chemoterapeutickými režimy obsahujícím platinu u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic.

Open-label Study of Bevacizumab Maintenance Therapy (AVASTIN®) With or Without Pemetrexed After First-line Chemotherapy With Bevacizumab-cisplatin-pemetrexed in Patients With Advanced, Metastatic or Recurrent Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Otevřená studie udržovací léčby bevacizumabem (AVASTIN®) s nebo bez pemetrexedu po první linii chemoterapie bevacizumab-cisplatina-pemetrexed u pacientů s pokročilým metastatickým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu s nebo bez pemetrexedu jako udržovací léčby u pacientů s pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem.

A Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled, Multicenter Phase III Study Comparing Bevacizumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin / Paclitaxel in Patients With Advanced or Recurrent Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Who Have Not Received Prior Chemotherapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, srovnávající bevacizumab + karboplatina/paklitaxel versus pacebo + karbopaltina/paklitaxel u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu versus placebo v kombinaci s karboplatinou/pkalitaxelem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii.

Randomized Phase II/III Trial of Paclitaxel Plus Carboplatin With or Without Bevacizumab (NSC #704865) in Patients With Advanced Nonsquamous NSCLC
Randomizovaná fáze II/III studie paklitaxel + karboplatina s nebo bez bevacizumabu u pacientů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení toxicity a přežití u pacientů s pokročilým nebo metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic léčených režimem karboplatina + paklitaxel +/- bevacizumab.

A Phase III Trial of Carboplatin and Paclitaxel Plus Placebo Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent Bevacizumab (NSC # 704865) Followed by Placebo, Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent and Extended Bevacizumab, in Women With Newly Diagnosed, Previously Untreated, Suboptimal Advanced Stage Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal Cancer, or Fallopian Tube Cancer
Studie fáze III, hodnotící podání karboplatiny a paklitaxelu + placebo vs. karboplatina + paklitaxel + souběžný bevacizumab (NSC # 704865) následovaný placebem vs. karboplatina a paklitaxel + souběžný a prodloužený bevacizumab u žen s nově diagnostikovaným, dříve neléčeným, karcinomem vaječníků, primárního karcinomu peritonea nebo vejcovodů v suboptimálním pokročilém stadiu.
Cíl studie:

Srovnání celkového přežití u pacientů ve stádiu III nebo IV epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice léčených karboplatinou a paklitaxelem vs. karboplatina, paklitaxel + souběžný bevacizumab s nebo bez prodlouženého bevacizumabu.

ICON7 - A Randomised, Two-Arm, Multi-Centre Gynaecologic Cancer InterGroup Trial of Adding Bevacizumab to Standard Chemotherapy (Carboplatin and Paclitaxel) in Patients With Epithelial Ovarian Cancer
ICON7 - Randomizovaná, dvouramenná, multicentrická studie Gynaecologic Cancer InterGroup hodnotící přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii (karboplatina + paklitaxel) u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků
Cíl studie:

Srovnání přežití bez progrese a celkového přežití u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií, pobříšnice a tuby léčených režimem karboplatina + paklitaxel vs. karboplatina + paklitaxel + bevacizumab.

A Phase III, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Trial of Carboplatin and Gemcitabine Plus Bevacizumab in Patients With Platinum-sensitive Recurrent Ovary, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Carcinoma
Fáze III, multicentrická, randomizovaná, zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící podávání karboplatiny + gemcitabinu + bevacizumabu u pacientů s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu podávaného v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem u žen s  s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.

AURELIA: A Multi-center, Open-label, Randomised, Two-arm Phase III Trial of the Effect on Progression Free Survival of Bevacizumab Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Patients With Platinum-resistant, Epithelial Ovarian, Fallopian Tube or Primary Peritoneal Cancer
AURELIA: Multicentrická otevřená randomizovaná dvouramenná studie fáze III hodnotící účinek účinek léčby bevacizumab + chemoterapie vs. chemoterapie u nemocných s primárním epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice na dobu přežití bez progrese.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu přidaného k chemoterapii vs. samotná chemoterapie u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice s progresí onemocnění během 6 měsíců léčby platinou.

A Phase III, Multicenter, Randomized, Placebo-controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Treated Metastatic Breast Cancer
Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III, účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s režimy chemoterapie u pacientů s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu
Cíl studie:

Stanovení klinického benefitu kombinace bevacizumabu a standardní chemoterapie u pacientů bez mozkových metastáz s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu.

A Multicenter, Phase III, Randomized, Placebo-Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Untreated Metastatic Breast Cancer
Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s chemoteraupetickými režimy u pacientů s předtím neléčeným metastatickým karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti chemoterapeutických režimů s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.