Funkce VEGF v nádorové angiogenezi a důsledky jeho inhibice bevacizumabem

Růstový faktor cévního endotelu (VEGF) hraje významnou úlohu v celé řadě onemocnění souvisejících s tvorbou cévní sítě. Funkce VEGF byla v posledních letech důkladně popsána právě u maligních nádorů. Patologická tvorba cévní sítě při rozvoji nádorového onemocnění - zprostředkovaná VEGF - pomáhá zhoubnému nádoru v jeho růstu a metastazování. Selektivní a trvalá blokáda VEGF bevacizumabem (Avastin) zasahuje kruciálně do těchto dějů a způsobuje regresi nádorové sítě, normalizaci její struktury a inhibici růstu cév nových či obnovu již zaniklých větví. Důsledkem je lepší průnik chemoterapie do nádoru, omezení růstu nádoru i jeho šíření dále do organismu.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

S platností od 1.3.2010 byla přípravku Avastin přiznána úhrada v indikacích kolorektální karcinom 1. a vyšší linie, karcinom prsu, karcinom plic, karcinom ledviny. Rozhodnutí bylo vydáno po 516 dnech.

Úvodní přednášku na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně, přednesl Martin Gore.

Krátký film v anglickém jazyce vám přibližuje angiogenezi a mechanismus účinku protilátky proti VEGF - Avastin (bevacizumab).