Erivedge - klinické studie

Roche

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog, jejíž aktivace vede k rozvoji některých nádorů, včetně basocelulárního karcinomu. Erivedge byl vyvinutý k cílené blokádě abnormálně aktivované signální dráhy Hedgehog.

Erivedge - klinické studie

A Phase II, Multicenter, Single-Arm, Two-Cohort Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Vismodegib (GDC-0449) in Patients With Advanced Basal Cell Carcinoma
Jednoramenná dvoukohortová multicentrická studie fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem
Cíl studie:

Zhodnotit účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem.

A single arm, open-label, phase II, multicentre study to assess the safety of vismodegib (GDC-0449) in patients with locally advanced or metastatic basal cell carcinoma (BCC)
Otevřená, jednoramenná, multicentrická studie fáze II hodnotící bezpečnost vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem
Cíl studie:

Cílem studie je zhodnocení bezpečnosti vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem.