Esbriet (pirfenidon)

Roche

Pirfenidon je perorální léčivý přípravek s antifibrotickým účinkem, který zpomaluje pokles plicních funkcí a progresi onemocnění u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

Esbriet▼(pirfenidon) je první léčivý přípravek indikovaný pro léčbu pacientů s IPF. Je prokázáno, že pirfenidon zasahuje do patogeneze IPF inhibicí exprese TGF-beta1 blokádou nukleární translokace Smad, tlumí proliferaci fibroblastů, tvorbu proteinů spojených s fibrózou a cytokinů a zvyšenou biosyntézu a akumulaci extracelulární matrix v reakci na cytokinové růstové faktory. Účinnost léčby pirfenidonem je prokázána u pacientů s mírnou až středně těžkou IPF, která je definována obvykle funkčními limity, a to FVC > 50 % náležitých hodnot a/nebo TLCO > 35 % náležitých hodnot . Pirfenidon v této skupině pacientů významně snižuje riziko poklesu plicních funkcí a snižuje i riziko úmrtí (studie CAPACITY, ASCEND).

Klíčová slova: Esbriet