Herceptin (trastuzumab)

Roche

Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Subkutánní podání HerceptinuPozitivita HER2 je přítomna asi u 15 % karcinomů prsu a asi u 15 % karcinomu žaludku (častěji u intestinálního typu).

Herceptin může být podáván intravenózní infuzí a u karcinomu prsu i subkutánní injekcí

Vyšetření HER2/neu může provést kterákoli patologická laboratoř. Má-li být indikována léčba Herceptinem, je nutno vyšetření (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří. Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+.

Další informace o přípravku Herceptin

Herceptin - Mechanismus účinku
Doporučené postupy pro vyšetřování karcinomu prsu

▼ Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy:

Herceptin Pregnancy Pharmacovigilance Program

Pokud pacientka otěhotní během léčby přípravkem Herceptin nebo během 7 měsíců po podání poslední dávky, nahlaste prosím okamžitě těhotenství na kontakt Roche pro hlášení nežádoucích účinků czech_republic.pa_susar@roche.com či na 602 298 181. V průběhu těhotenství, při kterém byl plod vystaven účinku Herceptinu a během prvního roku života kojence, budete požádáni o poskytnutí doplňujících informací. To umožní společnosti Roche lépe porozumět bezpečnostnímu profilu Herceptinu a poskytnout příslušné informace zdravotnickým orgánům, zdravotnickým pracovníkům a dalším pacientům.

Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy:

  • Během těhotenství by se přípravek Herceptin neměl užívat, pokud potenciální přínos pro matku nepřevýší potenciální riziko pro plod. Máme k dispozici pouze omezené množství dat týkající se užívání Herceptinu během těhotenství a bezpečnost užívání Herceptinu během těhotenství a kojení nebylo stanoveno.
  • Nejsou k dispozici žádná data týkající se plodnosti.
  • Po uvedení přípravku na trh byly od těhotných žen užívajících Herceptin hlášeny případy renálních nádorů plodů a/nebo funkční poškození související s oligohydramnionem, některé případy byly spojeny s fatální plicní hypoplazií plodu.
  • Před zahájením léčby přípravkem Herceptin ověřte, zda není žena těhotná. Ženy v plodném věku by měly během léčby Herceptinem a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou formu antikoncepce.
  • Pečlivě sledujte pacientky, které otěhotní během terapie Herceptinem nebo 7 měsíců po podání poslední dávky, kvůli riziku rozvoje oligohydramnionu.
  • Není známo, jestli Herceptin přechází do mateřského mléka. Protože lidský IgG1 přechází do mateřského mléka a potenciální riziko pro plod není známé, ženy by během terapie Herceptinem a 7 měsíců po jejím ukončení neměly kojit.