Adjuvantní léčba pacientek s malými (pT1a,b) HER2-pozitivními karcinomy prsu

Přehrajte si článek jako podcast

HER2-pozitivita je významným negativním prognostickým faktorem i u malých nádorů (pT1a,b). Proto by i u těchto nemocných mělo být, na základě dalších faktorů a zhodnocení všech rizik a benefitů, zvažováno zařazení adjuvantní chemoterapie a popř. i biologické léčby.

Při léčbě pacientek s časným HER2-pozitivním nádorem je standardem podání chemoterapie a trastuzumabu (již souběžně s chemoterapií nebo po jejím ukončení). Zcela jednoznačně to platí pro nádory od velikosti 1 cm nebo při pozitivitě uzlin. Pokud je nádor menší, tedy pT1a nebo pT1b a nejsou postiženy uzliny, je onemocnění mnohdy považováno za nízce rizikové a anti-HER2 léčba a mnohdy ani chemoterapie nejsou indikovány. Je však nutno si uvědomit, že již samotná HER2-pozitivita je důvodem k zařazení nádoru do skupiny se středním rizikem.1

To potvrzuje u retrospektivní analýza dat pacientek s nádory pT1a,b N0 léčených v M.D. Anderson Cancer Ceter v Houstonu: Pětileté přežití let bez rekurence při HER2-negativitě (n=867) bylo 93,7 % versus 77,1 % při HER2-pozitivitě (n=98) při poměru rizik 2,68, p=0,002.2 Vyšší riziko při HER2 pozitivitě dokládají i další práce.3-5

Z diskuse odborníků v St. Gallen (2011) vyplývá, že pacientky s HER2-pozitrivním nádorem luminálního-B typu by měly být léčeny chemoterapií + anti-HER2 léčbou + endokrinní léčbou. Vynechání chemoterapie se nedoporučuje, avšak v případě její kontraindikace je možná samotná anti-HER2 léčba. U velmi malých nádorů (pT1a) panel odborníků použití anti-HER2 léčby nedoporučil.6 Podle Modré knihy ČOS „Adjuvantní podání trastuzumabu je proto vhodné zvážit i u nemocných s nádory > 5 mm. Protože však nejsou k dispozici žádné klinické údaje, které by prokazovaly význam podání trastuzumabu u těchto nemocných, je indikaci nutno vždy zvažovat individuálně s přihlédnutím k dalším rizikovým faktorům onemocnění a s přihlédnutím k možným rizikům vyplývajících z léčby.“7 Protože pacientky s malými nádory nebyly zařazovány do prospektivních studií hodnotících adjuvantní léčbu, jsou o významu trastuzumabu u těchto nemocných k dispozici pouze data z retrospektivních analýz.

Retrospektivní analýza dat pacientek s HER2-potitivními nádory pT1a,b N0 léčených na 5 francouzských pracovištích hodnotila význam adjuvantní léčby. Ani chemoterapie ani trastuzumab nebyly podány 123 pacientkám, zatímco 192 pacientek bylo léčeno chemoterapií a/nebo trastuzumabem (19 pacientek mělo jen chemoterapii, 5 jen trastuzumab). Počet rekurencí je výrazně nižší ve skupině pacientek s adjuvantní léčbou (2 vs 13, při středním sledování 44 měsíců), což se odráží ve významně vyšší četnosti přežití bez nemoci (40 měsíců 99 vs 93 %, p=0,018).8

Italská skupina hodnotila data 65 pacientek (pT1a 21, pT1b 44), z nichž 47 bylo léčeno trastuzumabem + chemoterapií. U pacientkl léčených trastuzumabem bylo zaznamenáno méně rekurencí (6,4 vs 11,1 % při středním sledovaní 35,4 měsíce) a k vyšší četnost pětiletého přežití bez nemoci (91,2 vs 80,7 %) než u nemocných, které trastuzumab nedostaly.9

Je tedy zřejmé, že HER2-pozitivita je významným negativním prognostickým faktorem i u malých nádorů (pT1a,b). Proto by i u těchto nemocných mělo být, na základě dalších faktorů a zhodnocení všech rizik a benefitů, zvažováno zařazení adjuvantní chemoterapie a popř. i biologické léčby. Rozhodující by neměla být jen samotná pT klasifikace, protože u těchto malých nádorů se pohybujeme na hranici přesnosti měření a některé nádory hodnocené jako pT1a mohou být ve skutečnosti pT1b.

Literatura

  1. Goldhirsch A, et al. Meeting Highlights: International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2005. Annals of Oncology. 16: 1569–1583, 2005
  2. Gonzalez-Angulo AM, et al. High risk of recurrence for patients with breast cancer who have human epidermal growth factor receptor 2-positive, node-negative tumors 1 cm or smaller. J Clin Oncol.2009 Dec 1;27(34):5700-6.
  3. Tanaka K, et al. Effect of HER2 status on risk of recurrence in women with small, node-negative breast tumours. Br J Surg.2011 Nov;98(11):1561-5.
  4. Wong FY, et al. Implications of HER2 amplification in small, node-negative breast cancers: do Asians differ? World J Surg.2012 Feb;36(2):287-94.
  5. Horio A, et al. High recurrence risk and use of adjuvant trastuzumab in patients with small, HER2-positive, node-negative breast cancers. Int J Clin Oncol.2012 Apr;17(2):131-6.
  6. Gnant M, et al. St. Gallen 2011: Summary of the Consensus Discussion. Breast Care (Basel). 2011;6(2):136-141.
  7. Modrá kniha České onkologické společnosti, 15. vydání platné od 1.8.2012.
  8. Rodrigues MJ, et al. Benefit of adjuvant trastuzumab-based chemotherapy in T1ab node-negative HER2-overexpressing breast carcinomas: a multicenter retrospective series. Ann Oncol. 2012 Oct 26. [Epub ahead of print]
  9. Ricciardi G.R.R, et al. Infra-centimetric HER2 positive breast cancer: the southern Italy experience. Annals of Oncology; 23 (Suppl 9); September 2011: Abstract Book of the 37th ESMO Congress Vienna, Austria. Abstract 276P

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.