Biologická léčba trastuzumabem HER2 + pokročilého karcinomu prsu data z registru BREAST

Možnost aplikace trastuzumabu u HER2+ pacientek s pokročilým karcinomem prsu patří mezi jednu z nejlépe fungujících cílených terapií v onkologii. Její zavedení do běžné klinické praxe významně zlepšilo prognozu žen s tímto jinak nepříznivě probíhajícím onkologickým onemocněním. Z analýzy českého registru BREAST vyplývá, že počty dosažených odpovědí a parametry přežití (bezrelapsové i celkové) jsou srovnatelné ba dokonce lepší než v publikovaných registračních i dalších klinických studií.

Karcinom prsu u žen je po kožních nádorech nejčastějším nádorovým onemocněním českých žen. Podle dat Národního onkologického registru z roku 2008 je incidence tohoto onemocnění 120 případů na 100 000 žen a úmrtnost 36 případů na 100 000 žen.Při porovnání incidence onemocnění v současnosti s rokem 1998 se jedná o 35% nárůst výskytu onemocnění.

Příznivou zprávou však je , že mortalita na toto onemocnění má mírný pokles. Vysokou incidenci karcinomu prsu nacházíme ve všech vyspělých zemích světa. Nárůst incidence je výsledkem nejen vyššího výskytu karcinomu prsu, ale i lepší diagnostiky – hlavně zavedením preventivního skríningového programu, který v České republice běží již od roku 2002.V současnosti je až ¾ nově diagnostikovaných karcinomů prsů u žen diagnostikovánou ve stadiu I . a II. Naproti tomu však stále ještě ¼ žen je zachycena ve stadiu III a IV.

V současné době je pro léčbu karcinomu prsu důležitá tzv. multioborová spolupráce. Jednou z významných rolí pro léčbu karcinomu prsu je role patologa .A to nejen při stanovení histopatologické diagnozy , ale hlavně při provádění tzv. imunohistochemických vyšetření a vyšetření molekulární biologie. Mezi imunohistochemická vyšetření patří stanovení exprese hormonálních receptorů (estrogenových ER a progesteronových Prg),proliferačních markerů (Ki67) a některých onkoproteinů (p53 a HER2/neu).Overexprese HER2 se v České populaci pohybuje kolem 11,7 %.

V minulosti měly pacientky s HER2 pozitivním karcinome prsu výrazně kratší dobu přežívání než ostatní. Jejich prognoza se zásadně změnila zavedením rekombinantní humanizované monoklonální protilátky , která se selektivně váže na extracelulární doménu receptoru pro lidský epidermální růstový faktor HER2 – trastuzumab – HERCEPTIN do klinické praxe. Kombinace trastuzumabu s cytostatiky v 1.linii léčby metastatického HER + karcinomu prsu signifikatně prodloužila přežití těchto pacientek (studie M 77001).

Český registr BREAST shromažduje data o léčbě pacientek HER2 pozitivních v adjuvantní léčbě a léčbě pokročilého karcinomu prsu již od roku 2004 dosud.
V článku analyzujeme léčbu souboru pacientek léčených trastuzumabem pro pokročilý karcinom prsu .Léčba trastuzumabem je v současnosti prováděna v 20-ti Komplexních onkologických centrech.

Výsledky :

Do registru BREAST bylo celkem zařazeno 1 322 pacientek léčených pro pokročilý karcinom prsu. Hodnoceny byly pouze validní záznamy.

Průměrný věk léčených žen v souboru je 56 let. 77,7 % žen bylo mladších 65 let. Nejčastějším histologickým typem je duktální karcinom (87,5 %), dále pak lobulární karcinom (5,69 %), smíšený karcinom (2,0 %) .U 4,9 % žen souboru byl zjištěn jiný typ karcinomu. Nejčastejším místem lokalizace metastáz při zahájení léčby jsou :

  • kosti (42,2 %)
  • játra (34,5 %)
  • plíce (32,0 %)
  • mozek (4,2 %) a jiná místa lokalizace jsou uvedena v 43,6 % souboru.

V 1. linii léčby bylo léčeno 74,0 % žen. V 2. linii pak bylo léčeno 18 % žen a zbytek žen byl léčen ve 3. a vyšších liniích léčby.

Nejčastejší chemoterapií aplikovanou v kombinaci s trastuzumabem byl : paclitaxel (50,3 %)žen, docetaxel (24,9 %) žen , vinorelbin 22,5 % žen , inhibitory aromatáz (10,1 %) žen a kapecitabin (7,7 %) žen.
63,7% souboru bylo léčeno režimem 2mg/kg 1x týdně a 34,9 % souboru bylo léčeno režimem 6mg/kg 1x za 3 týdny.

Pro progresi onemocnění ukončilo léčbu 64,9 % žen. Pro nežádoucí účinek léčbu ukončila pouze 4,3 % žen. Nejčastější nežádoucí účinek, pro který byla aplikace trastuzumabu ukončena byla kardiotoxicita , ale v našem souboru sledovaných žen pouze v 1,8% .
Medián trvání léčby trastuzumabem byl 10,4 měsíce.
Nejlepší dosažená odpověd na léčbu byla : kompletní remise u 20,4 % léčených žen, parciální remise u 33% žen , stabilizace onemocnění u 29,4%. Progrese onemocnění zaznamenána 10,1 % žen.
Medián přežití bez progrese od zahájení léčby trastuzumabem je 13,8 měsíce (95 % IS:12,3; 15,2) Medián celkového přežití od zahájení léčby trastuzumabem je 35,1 měsíce.(95 % IS:32,2; 37,9)

Závěr :

Možnost aplikace trastuzumabu u HER2+ pacientek s pokročilým karcinomem prsu patří mezi jednu z nejlépe fungujících cílených terapií v onkologii. Její zavedení do běžné klinické praxe významně zlepšilo prognozu žen s tímto jinak nepříznivě probíhajícím onkologickým onemocněním. Z analýzy českého registru BREAST vyplývá, že počty dosažených odpovědí a parametry přežití (bezrelapsové i celkové) jsou srovnatelné ba dokonce lepší než v publikovaných registračních i dalších klinických studií.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.