Co přinesla studie HannaH - video

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., který se zúčastnil mezinárodní randomizované, otevřené, multicentrické studie fáze III HannaH, shrnuje v krátkém videu výsledky studie a své zkušenosti se subkutanním podáním trastuzumabu. Studie vyhodnocovala účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu a intravenózního podání v neoadjuvantní a adjuvantní léčbě u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po dobu jednoho roku. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Studie HannaH studovala srovnání mezi intravenózním a subkutánním podáním trastuzumabu. Ukázalo, že tyto dva způsoby podání jsou naprosto ekvivalentní, co se týče účinnosti i tolerability. Je to velmi významná studie, protože v našich podmínkách subkutánní podání Herceptinu bude znamenat lepší dostupnost pro nemocné, zejména ty, kteří třeba žijí dále od center. Subkutánní podání Herceptinu je důležité jednak z toho důvodu, že trvá mnohem menší dobu. Trvá maximálně pět minut, zatímco intravenózní podání trvá nejméně třicet minut. A musíme si také uvědomit, že k intravenóznímu podání potřebujeme určitou přípravu, takže ve skutečnosti to je mnohem delší. Při našich přeplněných ambulancích nám to umožní lépe léčit pacienty, nebudeme mít tolik pacientů, kteří čekají na infúze. A samozřejmě to zejména ocení naše pacientky, protože jim to umožní strávit méně času v čekárnách a ambulancích a více času doma. Studie HannaH je také významná tím, že je to vlastně poprvé, co se cílená léčba podává jiným způsobem než intravenózní infúzí nebo v perorálních tabletách. Subkutánní podání představuje alternativní způsob podání monoklonálních protilátek, které může zcela změnit způsob, jakým my podáváme cílenou léčbu. Většina pacientek byla nadšena z toho, že místo infúze budou mít krátkou podkožní injekci. Ocenily to zejména v pooperační fázi, kdy místo infúze dostávaly pouze injekci. Z hlediska pacienta, pokud by si pacientky mohly vybrat, je podkožní podávání jednoznačně lepší. HER 2 pozitivní karcinom prsu je příkladem, jak jsme dokázali hodně změnit v posledních letech. V naší zemi se nám podařilo dosáhnout toho, že většina pacientek je soustředěna do komplexních onkologických center, což je samozřejmě žádoucí z pohledu pacientek, protože v centrech s velkým počtem pacientů se dosahuje lepších výsledků. A podkožní Herceptin nám umožní tento systém zachovat a zároveň umožní pacientkám nedojíždět tak často na aplikace, jako je tomu dosud.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.